Activitats

Les reunions de treball

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els requisits que ha de complir una reunió de treball perquè funcioni de manera efectiva i constitueixi una eina de participació dels treballadors dins l’empresa, i detectar les deficiències en el seu funcionament que impedeixen aconseguir aquest objectiu.

Llegiu el cas pràctic següent i contesteu les preguntes.

Fa cinc anys que la Laia treballa en una empresa que es dedica a la fabricació de maquinària industrial, i fa nou mesos que dirigeix un grup de treball. Aquest càrrec implica l’organització de reunions de treball de manera periòdica. En les últimes setmanes, ha comprovat que el seu funcionament no resulta efectiu, i s’ha proposat d’analitzar les causes que n’impedeixen el desenvolupament correcte.

Hi ha alguna persona que arriba tard de manera sistemàtica i interromp la marxa general de la reunió, ja que se l’ha de posar al corrent del punt que s’està tractant. A més, com que els participants desconeixen l’ordre del dia, sovint es discuteixen temes que no estaven previstos i, al contrari, de vegades falta temps per tractar els assumptes importants.

La convocatòria es fa per escrit i es penja en un tauler d’anuncis, on s’indica el dia i hora de la reunió, però de vegades s’ha convocat de manera precipitada i, en algun cas, ha coincidit amb alguna altra reunió de treball, la qual cosa ha provocat confusió, malentesos i alguna absència.

Un petit nombre de persones sol monopolitzar el diàleg, i alguna vegada s’han generat discussions, fruit de les tensions que hi ha entre determinats membres del grup. A això s’ha d’afegir que, en ser un grup de quinze persones, sovint es trenca el diàleg en petits subgrups, la qual cosa allarga les sessions, que alguna vegada han arribat a sobrepassar les dues hores.

La reunió té lloc en una petita aula de formació que es troba en un soterrani, al costat de la sala de calderes, cosa que la fa força calorosa i amb un nivell de soroll intermitent. Disposa de diverses taules allargades amb les cadires incorporades, de manera que no se’n pot variar la distribució. Les finestres estan elevades i hi ha escassa llum natural, tot i que hi ha una correcta il·luminació artificial.

 1. Quines deficiències heu detectat en el funcionament d’aquestes reunions de treball?
 2. Quines mesures correctores proposaríeu per garantir l’èxit de la reunió?
 3. Ompliu una taula, com la que es mostra, amb les solucions aportades:
Taula Deficiències observades i mesures correctores
Deficiències observades Mesures correctores

Es presenten les respostes resumides en la següent taula:

Taula Deficiències observades i mesures correctores
Deficiències observades Mesures correctores
Distorsió en l’entrada del treballador fora de l’hora acordada. Informar al treballador que no podrà entrar a les reunions fora de l’hora acordada
Informació al tauler Enviar e-mails de convocatòria a totes les persones que hagin d’assistir
Espai petit i mal organitzat Buscar un nou espai adequat al volu7m d’assistents i al tipus de reunió (amb taula gran o individuals, cadires, projectors…
Horari entrada-sortida de la reunió Pautar el temps dedicat a cadascun dels temes de la reunió i seguir la planificació

La comunicació en l'empresa

L’objectiu d’aquesta activitat és comprendre la importància de la comunicació interna de l’empresa i del correcte funcionament dels canals d’informació com a mesura d’intervenció psicosocial.

Llegiu el cas pràctic següent i contesteu les preguntes.

El departament de vendes d’una companyia asseguradora està format per vuit agents d’assegurances i un cap de vendes. Fa deu anys que el Joan treballa com a agent en l’empresa, i fa temps que rep cursos de formació per promocionar-se professionalment. El Manel, cap de vendes, li havia proposat ocupar el càrrec de cap d’una nova delegació que estava en projecte d’obertura, la qual cosa ell havia acceptat.

Al cap d’un temps, en una reunió informal amb altres companys de feina, el Joan es va assabentar que la nova delegació s’inauguraria ben aviat, cosa que li va resultar molt estranya, ja que el Manel no li n’havia informat.

Poc després, va veure com el Manel entrevistava un nou empleat al seu despatx i, més tard, realitzava una visita pels diferents departaments de l’empresa explicant-li el funcionament.

Aquest fet va inquietar encara més el Joan, que va donar per fet que aquella nova persona era qui, finalment, ocuparia el càrrec que li havien ofert a ell. Això li va semblar incomprensible i, al mateix temps, indignant.

En arribar a casa, el sentiment de frustració era tan gran que va decidir rescindir el seu contracte de treball, ja que considerava que la seva formació, la seva experiència professional i els anys de dedicació a l’empresa no s’havien tingut en compte.

L’endemà, quan va transmetre la seva decisió al Manel, aquest es va quedar sorprès, ja que a qui realment havia de substituir aquella persona nova era el Joan, i així li va manifestar, argumentant que havia estat tan ocupat amb els preparatius d’aquesta nova obertura –cosa que l’havia fet incrementar el seu ritme habitual de treball, amb desplaçaments continus a la nova delegació, un augment de les reunions de treball amb els seus superiors, etc.– que no havia tingut temps de comunicar-li la marxa dels esdeveniments, però que donava “per fet” que el Joan estava al corrent de tot i que confiava amb la seva paraula de proposar-lo a ell en el nou càrrec, fruit de la conversa que va tenir lloc en la reunió mantinguda entre ambdós, mesos enrere.

 1. Qui va ser el responsable d’aquest error en la comunicació?
 2. Per què va suposar el Joan que el nou treballador es faria càrrec de la nova delegació?
 3. Estava justificat que el Joan suposés que no arribaria a tenir l’ascens?
 4. Què es podia haver fet per evitar l’error?

 1. El Manel va ser el responsable d’aquest error en la comunicació per no donar informació al Joan de com anava el procés.
 2. El Joan ho va suposar a causa de la manca de comunicació amb el Manel.
 3. Si que ho estava, ja que veia moviments; hauria estat més encertat que el Joan li preguntés directament al Manel per tal d’evitar malentesos.
 4. Per evitar l’error s’hauria d’haver informat directament de tots els detalls del procés; si s’hagués conegut cada pas, no haurien sorgit els problemes de comunicació indicats al cas.

La intervenció sobre les persones

L’objectiu d’aquesta activitat és oferir mecanismes per ajudar a l’autoconeixement personal, com a mitjà per prevenir conductes que puguin portar a situacions d’estrès en l’individu.

La personalitat, el caràcter i la nostra manera de ser, sempre són difícils de definir,degut a què la nostra personalitat es compon de molts factors que, de vegades, ni tan sols nosaltres mateixos coneixem, i que ens diferencien de les altres persones, ja que no hi ha en el món dues persones que siguin psicològicament idèntiques.

Al web de Psicoactiva, trobareu una recopilació de tests psicològics de diferents tipus que us ajudaran a autoanalitzar-vos. Realitzeu els tests que us proposem a continuació i comproveu-ne els resultats:

 1. Test psicotècnic de resistència a la fatiga
 2. Test de personalitat: impulsos
 3. Test de personalitat: comunicació
 4. Test de patologies: ansietat
 5. Test de patologies: síndrome depressiva
 6. Test de personalitat: anàlisi de la pròpia personalitat
 7. Test de personalitat: caràcter

Tot i ser una solució oberta, la resposta ha de seguir les següents orientacions basades en els continguts de l’apartat Intervenció en l’organització i en les persones així com en el web Psicoactiva.

La intervencio psicosocial

Definiu breument en què consisteixen la prevenció primària, la prevenció secundària i la prevenció terciària, definit la tipologia d’actuació i la seva finalitat.

Tipus de prevenció Definició Tipus d’actuació Finalitat
Prevenció primària Consisteix a adoptar mesures que actuen sobre els factors de risc psocisocials relatius a l’entorn de treball a través de la introducció de millores en el disseny, organització i gestió de l’ambient psicosocial. És la que evita l’aparició dels dany. Actua des d’una perspectiva proactiva, tractant d’eliminar l’aparició dels estressors. Preventiva
Prevenció secundària Consisteix a modificar les respostes. que té l’individu davant l’exposició als factors de risc psicosocial Tracta d’augmentar la tolerància de l’individu als factors estressants o la capacitat d’enfrontar-s’hi. Pal·liativa
Prevenció terciària S’aplica quan el dany està present i la seva finalitat és la reinserció o rehabilitació dels treballadors que han patit danys importants i pretenen reincorporar-se al seu lloc de treball. S’aplica quan el dany està present amb totes les seves conseqüències, i la situació pot precisar d’accions immediates per la seva gravetat. S’anomena també “tractament”. Curativa
fila 4

Tipologia d’estratègies d’intervenció psicosocial

L’objectiu d’aquesta activitat identificar les tipologies d’estratègies prevenció psicosocial i les seves característiques. En relació a cada tipologia de prevenció (primària, secundària, terciària) identifiqueu les diferents estratègies d’intervenció psicosocial.

 1. Desenvolupar polítiques de no tolerància a conductes agressives o de discriminació
 • Millorar els canals de comunicació
 • Protocols d’actuació quan es detecten casos de drogadicció o alcoholisme
 • Disseny adequat de les tasques
 • Programes de reinserció laboral després d’una baixa
 • Programes de gestió de l’estrès
 • Tècniques de relaxació
 • Canvi del lloc de treball

Tipus d’intervenció Estratègia d’intervenció
Prevenció primària Disseny adequat de les tasques
Desenvolupar polítiques de no tolerància a conductes agressives o de discriminació
Millorar els canals de comunicació
Prevenció secundària Programes de gestió de l’estrès
Tècniques de relaxació
Canvi del lloc de treball
Prevenció terciària Protocols d’actuació quan es detecten casos de drogadicció o alcoholisme
Programes de reinserció laboral després d’una baixa

Mesures d’intervenció psicosocial

L’objectiu d’aquesta activitat identificar les mesures d’intervenció psicosocial i aplicar-les a supòsits pràctics concrets Identifiqueu, en cadascun dels següents supòsits pràctics, una mesures d’intervenció psicosocial que aplicarieu i indiqueu-ne l’objecte:

 • Davant de l’existència de tasques compartides per diferents llocs de treball, tasques poc definides i no assumides completament pels treballadors/es.
 • En situacions on existeis una àmplia i estricta supervisió per part dels comandaments, amb poques opcions de control i iniciativa dels treballadors/es.
 • En situacions en què les reunions s’allarguen innecessàriament, deriven cap a aspectes o disputes personals, no s’arriba a acords, etc. Per a equips que no es reunixen periòdicament.
 • Davant l’existència de canals de comunicació ineficaços o davant la seva absència.
 • En grups de treballadors i treballadores, poc cohesionats i amb absència d’objectius comuns.
 • En llocs de treball amb exigències repetitives i monòtones, que no poden ser eliminades i que causen desmotivació i cansament.
 • En casos de treball rutinari, amb tasques amb poc contingut i que no permeten l’aplicació de coneixements, la presa de decisions ni un cert grau de responsabilitat.
 • Davant l’existència de tasques parcialment sense sentit que generen descens de la productivitat, deteriorament de les relacions personals i absentisme.
 • En grups de treball amb poca cohesió, compost per treballadors/es amb dèficit d’habilitats socials.
 • Davant la sospita o detecció de situacions conflictives.
 • Evidència de conflicte entre dues parts amb disposició a participar en la mediació.
 • Com a mesura preventiva davant l’evidència de situacions clares de falta de respecte.
 • Quan existeix una retroalimentació pobre o deficient del progrés dels treballadors, causant un baix rendiment laboral.
 • Si es necessita millorar alguna destresa dins del treball.
 • Davant l’assignació de noves tasques i responsabilitats.

Supòsit d’aplicació Mesures d’intervenció psicosocial Objecte
Davant de l’existència de tasques compartides per diferents llocs de treball, tasques poc definides i no assumides completament pels treballadors/es. Clarificació de competències Mostrar, donar a conèixer totes les funcions i competències associades als diferents llocs de treball.
En situacions on existeix una àmplia i estricta supervisió per part dels comandaments, amb poques opcions de control i iniciativa dels treballadors/es. Establir sistemas de participació dels treballadors/es Assolir sistemes de decisió i participació que impliquin a totes les persones que formen part de l’organització.
En situacions en què les reunions s’allarguen innecessàriament, deriven cap a aspectes o disputes personals, no s’arriba a acords, etc.
Per a equips que no es reunixen periòdicament.
Reunions de treball efectives • Establir agendes de treball reals, estratègiques i participatives
• Incrementar la capacitat de treballar amb altres persones
• Potenciar la presa de decisions en el context del grup.
• Millorar la gestió dels feedback de l’equip.
Davant l’existència de canals de comunicació ineficaços o davant la seva absència. Gestió de la comunicació • Transmetre la informació sobre funcions mètodes, objectius,… de forma més fluïda.
• Evitar informacions sesgades o distorsionades.
• Afavorir el maneig de les habilitats cognitives i l’oportunitat de nous aprenentatges a través del treball.
En grups de treballadors i treballadores, poc cohesionats i amb absència d’objectius comuns. Entrenament en treball en equip • Aconseguir equips de treball cohesionats
• Afavorir la implicació en el treball: millora de l’eficàcia productiva.
En llocs de treball amb exigències repetitives i monòtones, que no poden ser eliminades i que causen desmotivació i cansament. Rotació de llocs de treball Repartir entre diverses persones els aspectes més negatius del treball que no pugui eliminar-se.
En casos de treball rutinari, amb tasques amb poc contingut i que no permeten l’aplicació de coneixements, la presa de decisions ni un cert grau de responsabilitat. Ampliació de tasques Obtenir llocs de treball amb contingut més variat i sense augmentar la càrrega de treball.
Davant l’existència de tasques parcialment sense sentit que generen descens de la productivitat, deteriorament de les relacions personals i absentisme. Enriquiment de tasques • Augmentar l’eficàcia de l’organització del treball.
• Conferir als llocs de treball un contingut estimulant per a la persona reduint la monotonia.
En grups de treball amb poca cohesió, compost per treballadors/es amb dèficit d’habilitats socials. Millora de les habilitats socials • Millorar la cohesió dels grups de treball
• Desenvolupar les habilitats comunicatives del personal.
• Incrementar la capacitat d’afavorir la cooperació i el diàleg en els grups
• Potenciar la resolució consensuada de conflictes
Davant la sospita o detecció de situacions conflictives. Resolució de conflictes • Detecció precoç de conflictes.
• Resolució ràpida i eficaç dels conflictes que sorgeixen en l’organització
Davant l’evidència de conflicte entre dues parts amb disposició a participar en la mediació. Mediació • Afavorir la comunicació entre les parts en conflicte.
• Facilitar que les parts en conflicte arribin a acords
Com a mesura preventiva davant l’evidència de situacions clares de falta de respecte. Elaboració d’un manual de bones pràctiques • Establir les pautes mínimes de relació entre els membres de l’organització.
• Desenvolupar la tolerància i el respecte a les diferències individuals.
• Evitar l’aparició de conductes de falta de respecte, discriminació, assetjament laboral o sexual.
En situacions de falta de capacitació,davant de l’ingrés de nou personal, davant de canvis de funcions i/o tasques, o la necessitat d’adquirir noves habilitats. Formació Millorar les estratègies per afrontar les exigències laborals i nous reptes professionals.
Per afavorir el desenvolupament professional.
Quan existeix una retroalimentació pobre o deficient del progrés dels treballadors, causant un baix rendiment laboral Coaching
Si es necessita millorar alguna destresa dins del treball.
Davant l’assignació de noves tasques i responsabilitats.

Treball en equip

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les mesures d’intervenció psicosocial tenint en compte que el model actual de relacions laborals fan que el desenvolupament i la competitivitat excessiva de les empreses s’acostumen a posar per davant del benestar i la salut integral dels treballadors i les treballadores.

Es demana que reflexioneu sobre aquest model actual i responeu la següent pregunta:

 1. Per tal de millorar el suport en el treball, de quines eines disposem?

 1. Cal facilitar les relacions socials dins de l’empresa, evitant els llocs de treball aïllats, i, d’altra banda, cal proporcionar les condicions organitzatives que fomentin la cooperació i la prestació d’ajuda entre companys, i entre superiors i treballadors. Una bona fórmula per aconseguir aquests objectius és introduir el treball en equip.

El treball en equip implica fomentar la claretat i la transparència organitzativa, definint els llocs de treball, les tasques assignades, els objectius que es volen aconseguir i el marge d’autonomia en aquests indicant en tot moment quines són les funcions i responsabilitats associades a cada lloc de treball.

Grup de treball efectiu

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les mesures d’intervenció psicosocial tenint en compte que el model actual de relacions laborals fan que el desenvolupament i la competitivitat excessiva de les empreses s’acostumen a posar per davant del benestar i la salut integral dels treballadors i les treballadores. Aquest fet motiva que treballadors i treballadores només miren la seva pròpia efectivitat i no pas la del grup. Sovint aquest fixar-se només en objectius individuals i no grupals va en detriment de la productivitat, el benestar i la salut de trebalaldors i treballadores.

Es demana que reflexioneu sobre aquest model actual i responeu la següent pregunta:

 1. Quan es parla d’un grup de treball efectiu, a què s’està fent referència?

 1. Un grup de treball efectiu es defineix com el que produeix en forma, temps i condicions correctes; i, a més, els seus membres treballen satisfets, en una situació estable, amb baixos nivells de rotació i d’absentisme.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació