Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adequades.

NúmPregunta
1

Els mètodes es basen en la valoració realitzada pel propis individus que viuen les situacions objecte d’estudi.

2

Els mètodes estan dissenyats per a un determinat sector d’activitat, tipus de tasca o empresa.

3

Els mètodes són aplicables a qualsevol tipus d’activitat.

4

Els mètodes se centren en mesuraments directes.

Exercici 2

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cadascun dels aspectes en què se centra l’avaluació psicosocial amb el concepte a què fa referència.

NúmPreguntaResposta
1

Horaris

2

Monotonia

3

Sistema de participació

4

Nivell de soroll

Exercici 3

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cadascun dels mètodes d’avaluació dels riscos psicosocials amb les seves característiques.

NúmPreguntaResposta
1

Basa tot el procés d’actuació en la participació, com a element clau per concretar les intervencions més adequades a les necessitats de cada empresa.

2

Resulta aplicable preferentment en lloc de treball fixos del sector industrial de processos continus poc qualificats

3

Té com a finalitat realitzar un diagnòstic de la situació psicosocial d’una empresa o d’àrees parcials d’aquesta.

4

Se centra principalment en els llocs de treball repetitiu i de cicle curt, com les cadenes de muntatge.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Indiqueu si les afirmacions següents referents al mètode PSQ CAT21 COPSOQ són correctes.

NúmPreguntaVF
1

Consta de dotze dimensions que permeten la identificació dels riscos psicosocials.

2

És un mètode públic i gratuït.

3

El tractament i anàlisi de dades es realitza amb una senzilla aplicació informàtica.

4

Permet presentar els resultats per unitats d’anàlisi decidides prèviament i adaptades a la realitat de cada empresa.

5

No és una metodologia validada al nostre país.

6

Està reconegut en l’àmbit internacional.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Quin nom rep la síndrome de fatiga emocional crònica, que es manifesta predominantment en les professions en què es treballa en contacte directe amb usuaris d’un servei?

NúmPregunta
1

Burnout.

2

Estrès.

3

Mobbing.

4

Insatisfacció laboral.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos