Activitats

El mètode de valoració dels factors psicosocials de l'INSST

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les diferents dimensions que analitza el mètode de valoració dels factors psicosocials de l’INSST.

Consulteu el document

i realitzeu les activitats següents:

Definiu els set factors psicosocials en què s’estructura el qüestionari situant-los en una taula com la de la següent figura

Figura

Càrrega mental: és l’esforç intel·lectual que ha de realitzar el treballador per fer front al conjunt d’exigències que rep el sistema nerviós en el curs de la realització del seu treball. Autonomia temporal: es refereix a la discreció concedida al treballador sobre la gestió del seu temps de treball i descans.

Contingut del treball: fa referència al grau en què el conjunt de tasques que desenvolupa el treballador activen una certa varietat de capacitats, responen a una sèrie de necessitats i expectatives del treballador, i li permeten el desenvolupament psicològic.

Supervisió/participació: defineix de quina manera es distribueix el poder de decisió entre el treballador i la direcció respecte a diferents aspectes relacionats amb el desenvolupament del treball.

Definició de rol: considera els problemes que es poden derivar del rol laboral i organitzacional atorgat a cada treballador.

Interès del treballador: fa referència al grau en què l’empresa mostra una preocupació de caràcter personal i a llarg termini pel treballador (estabilitat en l’ocupació, etc.), o bé a si la consideració que té del treballador és de caràcter instrumental i a curt termini.

Relacions personals: mesura la qualitat de les relacions personals dels treballadors.

Mètode PSQ CAT21 COPSOQ (qüestionari psicosocial de Copenhaguen)

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les diferents fases del procés d’intervenció per a l’aplicació del mètode PSQ CAT21 COPSOQ.

Localitzeu la taula que resumeix el procés d’intervenció per a l’aplicació del mètode d’avaluació dels riscos psicosocials PSQ CAT21, que apareix en el document

, i realitzeu les activitats següents:

 1. Descriviu les activitats que estan assignades als tècnics subjectes a secret.
 2. Ordeneu les activitats següents segons la fase a la qual pertanyen i el moment en què tenen lloc en el procés d’intervenció:
  1. Redacció de l’informe de la interpretació de resultats
  2. Avaluació de mesures preventives
  3. Firma de l’acord per part de la direcció de l’empresa i la representació dels treballadors per a la utilització del mètode PSQ CAT21
  4. Proposta de prioritats
  5. Informe final d’avaluació de riscos psicosocials i planificació de l’acció preventiva
  6. Distribució, resposta i recollida del qüestionari
  7. Aplicació i seguiment de les mesures preventives
  8. Preparació del procés d’informació/sensibilització (circulars, reunions informatives o altres) a treballadors i comandaments intermedis

1.

 • Generació del qüestionari des de l’aplicació informàtica.
 • Informatització de dades.
 • Anàlisi de dades.
 • Realització de l’informe preliminar.

2.

a) Firma de l’acord per part de la direcció de l’empresa i la representació dels treballadors per a la utilització del mètode PSQ CAT21.
b) Preparació del procés d’informació - sensibilització (circulars, reunions informatives o altres) a treballadors i comandaments intermedis.
c) Distribució, resposta i recollida del qüestionari.
d) Redacció de l’informe de la interpretació de resultats.
e) Proposta de prioritats.
f) Informe final d’avaluació de riscos psicosocials i planificació de l’acció preventiva.
g) Aplicació i seguiment de les mesures preventives.
h) Avaluació de mesures preventives.

Mètode d'avaluació PSQ CAT21 i mètode de l'INSST (antic INSHT)

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar diferents metodologies d’avaluació dels riscos psicosocials i realitzar una comparativa.

Consulteu el document

, i realitzeu les activitats següents:

1. Destaqueu les diferències entre els dos mètodes per a cadascun dels apartats que apareixen en una taula com la de la següent figura:

Figura

2. Indiqueu les correspondències que s’estableixen entre els factors que analitza el mètode de l’INSST i els de l’ISTAS21, tal com apareixen en n una taula com la de la següent figura:

Figura

Qüestionari de desgast professional (burnout) de Maslach

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els elements de la metodologia d’avaluació del burnout professional de Maslach. Identifiqueu a quina de les dimensions del Qüestionari de desgast professional (burnout) de Maslach (Maslach burn-out inventori MBI) correspon cadascuna de les preguntes del qüestionari que s’indiquen.

Pregunta del qüestionari Dimensió
1. Em sento “espremut/da” em el meu treball Desersonalització
2. Em sento esgotat/ada al final de la jornada de laboral Realització personal
3. Em sento cansat/ada quan m’aixeco al matí i he d’enfrontar-me a una altra jornada laboral Cansamentemocional
4. Puc entendre amb facilitat com se sent el meu usuari sobre el què els passa Cansament emocional
5. Sento que tracto a alguns usuaris de forma impersonal Despersonalització
6. Treballar amb persones tot el dia em suposa un gran esforç Cansament emocional
7. M’ocupo de manera efectiva dels problemes dels meus usuaris Realització personal
8. Estic cremat/ada de la feina Realització personal
9. Sento que a través de la feina, influeixo positivament en la vida d’altres persones Realització personal
10. Sóc menys sensible amb els problemes de la gent des de que tinc aquesta feina Cansament emocional

Qüestionari de desgast professional (burnout) de Maslach (II)

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els elements de la metodologia d’avaluació del burnout professional de Maslach i aplicar-los a un supòsit concret. S’avalua a un treballador sobre desgast professional, a través de la confecció del qüestionari de desgast professional de Maslach. Es demana que:

 1. Indiqueu quina és la puntuació del treballador en cadascuna d’elles
 2. Expliqueu breument en què consisteix cadascuna de les dimensions i en quin és al grau d’afectació del treballador en cadascuna de les dimensions.
 3. En funció de les dades obtingudes quines conclusions podeu extreure, en relació a la salut psicosocial del treballador? Justifiqueu la resposta.

Els resultats obtinguts en cadascuna de les respostes formulades és el següent:

Pregunta del qüestionari Valoració
1. Em sento “espremut/da” em el meu treball 4
2. Em sento esgotat/ada al final de la jornada de laboral 4
3. Em sento cansat/ada quan m’aixeco al matí i he d’enfrontar-me a una altra jornada laboral 3
4. Puc entendre amb facilitat com se sent el meu usuari sobre el què els passa 3
5. Sento que tracto a alguns usuaris de forma impersonal 4
6. Treballar amb persones tot el dia em suposa un gran esforç 6
7. M’ocupo de manera efectiva dels problemes dels meus usuaris 2
8. Estic cremat/ada de la feina 4
9. Sento que a través de la feina, influeixo positivament en la vida d’altres persones 2
10. Sóc menys sensible amb els problemes de la gent des de que tinc aquesta feina 5
11. Em preocupa que la feina “em torni de pedra” 6
12. Em sento amb molta energia 0
13. Em sento frustrat/ada pel meu treball 3
14. Sento que estic treballant massa a la meva feina 4
15. En realitat, no m’importa el que pugui passar a alguns usuaris 5
16. Treballar directament amb gent em produeix massa estrès 5
17. Puc crear fàcilment una atmosfera relaxada amb els meus usuaris 1
18. Em sento plenament satisfet/a després de treballar amb els meus usuaris 2
19. He aconseguit coses molt positives en aquesta feina 0
20. Sento com si estigués al límit de les meves forces 5
21. A la feina, tracto els problemes emocionals amb molta calma 3
22. Sento que els meus usuaris em fan responsable d’alguns dels seus problemes 2

1.

Dimensió Nivell d’afectació
Cansament emocional 38
Despersonalització 22
Realització personal 13

2. Cansament emocional: Valora la vivència d’estar esgotat a nivell emocional per les demandes de la feina. (38) NIVELL D’AFECTACIÓ ALT.
Despersonalització: Mesura el grau en què som capaços de reconèixer les nostres actituds de fredor i distanciament relacional. (22) NIVELL D’AFECTACIÓ ALT.
Realització personal: Avalua els sentiments d’autoeficàcia i de realització personal a la feina. (13) NIVELL D’AFECTACIÓ ALT.

3. Aquestes dimensions (cansament emocional, despersonalització i realització personal) valoren els tres aspectes fonamentals de la síndrome de burnout. Els afectats de desgast professional (burnout) són persones que tenen puntuacions altes de cansament emocional i despersonalització (NIVELL D’AFECTACIÓ ALT) i baixes la dimensió de realització personal (NIVELL D’AFECTACIÓ ALT). Aquesta és la situació que apreciem a la Berta, que podem dir que està afectada de desgast professional o burnout.

El qüestionari de burnout de Maslasch, en aquesta versió que estem utilitzant valora el risc de burnout (alt, mitjà, baix) en 3 subescales, de forma que, les puntuacions altes en els dos primers s’han d’interpretar com a alt risc de burnout, i en el tercer l’alt risc de burnout es dóna en les situacions baixes; és a dir quan els resultats de la dimensió de realització personal són baixos (inferiors a 33) vol dir que hi ha un alt risc de burnout.