Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quin nom té el tipus de pregunta de l’entrevista que, amb la seva resposta, fa que s’hagin de respondre d’altres preguntes posteriors?

NúmPregunta
1

Pregunta oberta.

2

Pregunta tancada.

3

Pregunta filtre.

4

Pregunta mixta.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Indiqueu si les afirmacions següents constitueixen avantatges de la tècnica de l’enquesta.

NúmPreguntaVF
1

L’anonimat atorga més llibertat de resposta.

2

L’elaboració del qüestionari requereix una tasca molt minuciosa.

3

Permet planificar el contingut i evitar l’oblit d’aspectes rellevants que s’han de sotmetre a consulta.

4

Permet fer comparacions sobre el mateix tema amb altres investigacions, i realitzar estudis posteriors.

5

Dóna una informació puntual que està sotmesa a canvis en el temps.

6

Permet l’aplicació massiva a un gran nombre de persones amb un cost inferior al d’altres tècniques.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La tècnica per obtenir informació d’un subjecte seleccionat, per mitjà d’una conversa directa, metòdica i planificada que està fixada en un qüestionari s’anomena…

NúmPregunta
1

enquesta.

2

entrevista.

3

escala.

4

tècniques de grup.

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu les diverses definicions amb els diferents tipus d’entrevista que ens podem trobar.

NúmPreguntaResposta
1

S’intercalen les preguntes estrictament seleccionades amb les preguntes lliures.

2

Preguntes obertes, que donen més llibertat d’iniciativa als participants.

3

Es limiten les possibilitats de resposta de l’entrevistat

4

Formulari de preguntes normalitzat que facilita l’anàlisi comparatiu

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Indiqueu si les afirmacions següents constitueixen avantatges de la tècnica de l’entrevista.

NúmPreguntaVF
1

Té flexibilitat per adaptar-se a les persones i circumstàncies.

2

Permet observar simultàniament gestos, reaccions i conductes de l’entrevistat.

3

Exigeix la presència d’un entrevistador amb una preparació tècnica adequada.

4

El seu desenvolupament també depèn de la receptivitat de l’entrevistat.

5

Permet obtenir més espontaneïtat en les respostes dels entrevistats.

6

No permet l’anonimat en les respostes.

Exercici 6

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adequades.

NúmPregunta
1

Ha d’estar subjecte a , com el de validesa i fiabilitat

2

Hi ha d’haver , que estarà en funció de l’objectiu de la investigació.

3

L’ del sistema permetrà optimitzar-ne la gestió.

4

Ha de respondre a un definit prèviament, en el qual se centrarà l’estudi de la situació o problema que s’ha d’investigar.

Exercici 7

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu les característiques següents amb la modalitat d’observació que li correspon.

NúmPreguntaResposta
1

L’investigador no participa en el fenomen estudiat.

2

Un sol observador

3

Controlada, sistematitzada

4

Es realitza en la vida real, mitjançant treball de camp

Exercici 8

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu el nombre de participants amb la grandària adequada que ha de tenir un grup de discussió segons les normes de la dinàmica de grups.

NúmPreguntaResposta
1

10-12 participants

2

5-6 participants

3

<4 participants

4

7-9 participants

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Indiqueu si les afirmacions constitueixen avantatges de la tècnica Delphi.

NúmPreguntaVF
1

Garanteix l’anonimat dels participants.

2

Exigeix cert nivell de coneixements dels participants.

3

Requereix temps per desenvolupar les diferents fases de l’enquesta.

4

Prioritza els problemes, la qual cosa és important per desenvolupar el pla de prevenció.

5

Obté informació qualitativa de primer ordre.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos