Annexos

Enquesta

Aquest annex amplia el contingut del subapartat “L’enquesta” amb:

  • El document .
    Aquest document és la primera enquesta de condicions de treball de Catalunya i recull les conclusions de l’informe sobre les condicions de treball des de la perspectiva dels treballadors de Catalunya. Els resultats ens permeten conèixer les condicions sociolaborals, la conciliació laboral i familiar, i la satisfacció en el treball, a més dels factors de risc i els problemes de salut segons la percepció de les persones treballadores. També inclou el model de qüestionari utilitzat en l’enquesta.

  • La II Enquesta Catalana de Condicions de Treball.
    El document de l’Enquesta analitza les condicions de treball a les quals està exposada la població ocupada a Catalunya i que poden ser un risc per la seva salut, així com les característiques de la gestió de la prevenció a les empreses del país. Per facilitar la lectura es presenten separadament, i dividits respectivament per blocs temàtics, els informes corresponents a l’enquesta als treballadors i als empresaris, i s’acompanyen de les taules amb les dades a partir de les quals s’ha redactat l’informe. Així mateix, s’incorpora un bloc on es publiquen estudis derivats de la informació recollida a la Segona Enquesta Catalana de Condicions de Treball.

Formulari per al registre de les observacions planejades

Ampliem el contingut del subapartat “L’observació” amb el document

.

Perquè l’observació sigui una tècnica científica, s’ha de planificar, organitzar i avaluar, degudament. En aquest document, s’ofereix un exemple de formulari per al registre d’observacions planejades.