Activitats

La tècnica de l'enquesta

L’objectiu d’aquesta activitat és adquirir habilitat en l’ús de l’enquesta com a tècnica inespecífica per a l’avaluació dels riscos psicosocials.

Consulteu el document

i, a continuació, realitzeu les activitats següents:

 1. Quantes preguntes obertes conté l’enquesta? Poseu-ne un exemple.
 2. Poseu un exemple de pregunta tancada d’alternativa simple.
 3. Poseu un exemple de pregunta tancada d’alternativa múltiple.
 4. Poseu un exemple de pregunta mixta.
 5. Poseu un exemple de pregunta filtre.
 6. Poseu un exemple de pregunta que presenti la resposta en forma d’escala.
 7. Creieu que, en general, aquesta enquesta respecta les consideracions que s’han de tenir en compte a l’hora d’elaborar un qüestionari, pel que fa al nombre de preguntes, la seva ordenació, la redacció, etc.? Raoneu la vostra resposta.

Tot i ser una solució oberta, la solució ha de seguir les següents orientacions basades en els continguts dels materials de l’apartat 2 .Tècniques per a l’avaluació de riscos psicosocials, més concretament dins del subapartat 2.1 Enquesta.

La tècnica de l'observació

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar l’observació de les condicions de treball com a tècnica inespecífica per a l’avaluació dels riscos psicosocials.

Busqueu, en el web de l’INSST, la nota tècnica de prevenció número 709: “Foto-safari: una eina d’observació del treball”; i a continuació realitzeu les activitats següents:

 1. Llegiu la introducció i els objectius de la tècnica del fotosafari.
 2. Completeu l’esquema que teniu a continuació amb els diferents passos a seguir en la realització del fotosafari“:
Figura Fotosafari

Tot i ser una solució oberta, la solució ha de seguir les següents orientacions basades en els continguts dels materials de l’apartat 2 .Tècniques per a l’avaluació de riscos psicosocials,més concretament dins del subapartat 2.2 L’entrevista. Una proposta d’esquema seria com el de la següent figura

Figura Fotosafari

La tècnica de l'escala

L’objectiu d’aquesta activitat és familiaritzar-se amb la utilització de l’escala com a tècnica inespecífica per a l’avaluació dels riscos psicosocials.

Busqueu la utilització de diversos tipus d’escales en els diferents mètodes d’avaluació psicosocial que apareixen en els documents següents:

Document 1 ( 100.8 KB )

Document 2 ( 154.1 KB )

Document 3 ( 27.3 KB )

Document 4 ( 561.4 KB )

Document 5 ( 346.8 KB )

Document 6 ( 19.5 KB )

Document 7 ( 21.4 KB )

Document 8 ( 201.5 KB )

Feu una taula com la que es mostra a continuació i poseu-ne diferents exemples.

Figura Taula model Mètode- Exemples d’escala

Tot i ser una solució oberta, la solució ha de seguir les següents orientacions basades en els continguts dels materials de l’apartat 2 .Tècniques per a l’avaluació de riscos psicosocials,més concretament dins del subapartat 2.3 L’observació.

La tècnica de l'escala de mesura

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre en que consisteix una escala de mesura, dins l’àmbit dels riscos psicosocials.

Les escales mesuren determinades magnituds (per exemple la temperatura en un procés químic), però quan parlem de la psicosociologia ens referim a conceptes diferents. Es demana que reflexioneu, un cop llegit els materials i responeu les següents preguntes:

 1. En psicosociologia, què es mesura amb les escales?
 2. Les actituds, son susceptibles d’observació directa?

 1. En psicosociologia les escales s’utilitzen per conèixer alguns fenòmens socials o psicològics com, per exemple, la insatisfacció, les actituds dels treballadors respecte a la prevenció, o d’altres aspectes que no es poden valorar directament. També ens resultaran d’utilitat per conèixer l’apreciació subjectiva que tenen els individus sobre les condicions de l’entorn com, per exemple, el soroll o la calor.
 2. Les actituds no són susceptibles d’observació directa, sinó que habn de ser inferides de les expressions verbals o de la conducta observada. Aquesta mesura indirecta es realitza per mitjà d’unes escales en què es dedueixen les actituds, a partir d’una sèrie d’afirmacions, proposicions o judicis (anomenats ítems), sobre les quals els individus manifesten la seva opinió.

La tècnica Delphi

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en el coneixement de la tècnica Delphi, identificant avanatges i desavantatges.

La tècnica Delphi combina dos grups de tècniques diferents: les enquestes amb qüestionari tancat, i les tècniques de grup, evitant també alguns dels seus inconvenients. Es demana que reflexioneu, un cop llegit els materials i responeu les següents preguntes:

 1. El procediment de la tècnica Delphi consta de quantes etapes?
 2. Quines són?

 1. El procediment de la tècnica Delphi consta de vuit etapes
 2. Les vuit etapes són les següents:
  • Delimitació de la informació que es vol obtenir i formulació de la pregunta.
  • Selecció dels participants.
  • Tramesa d’una carta d’introducció i del primer qüestionari amb la pregunta seleccionada.
  • Anàlisi de les respostes, llista d’opinions i reagrupament d’enunciats similars.
  • Redacció de les frases recopilatòries a partir de les quals es formula el segon qüestionari, que es tornarà a enviar als participants perquè expressin el seu grau d’acord/desacord, i per sol·licitar els possibles aclariments i una classificació dels problemes per ordre de prioritat.
  • Anàlisi del segon qüestionari, resum dels comentaris i contabilització dels vots sobre els problemes prioritaris. Es valoraran les respostes en funció dels objectius de l’enquesta.
  • Elaboració del tercer qüestionari a partir de les puntuacions obtingudes sobre els diferents problemes i els possibles comentaris emesos. Aquest qüestionari es tornarà a enviar per darrera vegada amb la finalitat de permetre revisar les respostes anteriors i emetre un vot definitiu.
  • Anàlisi del tercer qüestionari i elaboració de l’informe final amb la identificació dels problemes, l’ordenació de les prioritats i tenint en compte els possibles suggeriments i recomanacions.

Tècniques inespecífiques per a l'avaluació de riscos psicosocials

L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar l’ús de tècniques inespecífiques a un supòsit pràctic.

S’han plantejat avaluar quatre aspectes concrets (un fet, una opinió, una actitud i un comportament); en funció d’aquesta feu la proposta de la/es tècniques inespecífiques d’avaluació de riscos psicosocials que es podrien utilitzar en cadascun dels casos. Cal que indiqueu : tipologia i tipus de tècnica a utilitzar.

La Maria i el Josep treballen en una oficina de l’empresa CRACO S.L. situada en el centre d’una gran ciutat. És un centre de treball en el qual les condicions de treball semblen adequades: la il·luminació és acceptable, no fa ni molta calor, ni molt fred, i disposen d’equips d’aire condicionat que poden regular bastant bé la temperatura . El tema dels corrents d’aire s’han millorat molt i, després de parlar amb l’empresa s’han posat les mesures correctores adequades. Tampoc hi ha molt soroll, es pot treballar en un ambient bastant tranquil, que permet la concentració. El mobiliari ha estat canviat fa poc, les taules i les cadires permeten ser adaptades a cada treballador.

Però, tot i això alguna cosa li passa a Maria, perquè té freqüents mals de cap , mals de panxa, diarrea i últimament tartamudeja quan parla. L’altre dia, a casa, es va oblidar d’apagar el foc de la cuina, i gairebé es produeix un desastre a casa. Se la veu preocupada i esgotada, per qualsevol cosa es posa com una histèrica. Fa poc va anar al metge de capçalera, perquè al sortir del treball tenia freqüents palpitacions i sentia ofecs, el metge li va diagnosticar un augment de la tensió arterial i possibilitat de sofrir cardiopaties si no controlava el ritme de treball que duia.

Però si sembla que han millorat les condicions de treball en la seva empresa, què està succeint perquè es trobi en aquesta situació? El client principal ha trencat relacions amb l’empresa, per la qual cosa han hagut de fer un reajustament de personal, i, els rumors diuen que per a l’any següent acomiadaran al 25% de la plantilla. Els treballadors/es comencen a témer pels seus llocs de treball i es nota nerviosisme en la plantilla, tant que l’ambient “de bon rotllo”, s’ha convertit en un ambient de competitivitat, on l’objectiu principal és posar-li la traveta a l’altre: documentació que no arriba a temps o notícies que no es trasmeten. Tot això està perjudicant el bon funcionament de l’empresa. En la secció de Maria i Josep ja han acomiadat a uns quants treballadors, però el treball segueix sent el mateix, almenys en els seus llocs de treball tenen molta feina, però no poden decidir quina s’ha de fer i com, ja que tenen poc marge de decisió. El seu cap de departament és una persona encantadora, però tot el treball ha de ser revisat per ell mateix.

Arran de la detecció que el número de baixes dels treballadors havia augmentat en els últims temps, l’empresa i els representants dels treballadors han decidit avaluar els riscos psicosocials de l’empresa, per tal d’intentar esbrinar l’origen del malestar dels treballadors.

Aspecte a avaluar Tipologia Tècniques
Nombre de baixes que han agafat els treballadors i causa de les baixes. Fet Observació; enquestes; entrevistes
Percepció dels treballadors sobre aspectes que afecten la seva salut: bon clima de treball, carrega, excessiva de treball, mal estil de comandament, etc. Opinió Enquestes; escales; entrevistes
Detecció d’estils de lideratge escessivament autoritaris Actitud Entrevistes; escales
Detecció de dificultats de comunicació entre els treballadors, treballadors que són exclosos del grup, etc. Comportament del grup Tècniques de grup; observació