Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Ordeneu les fases següents de l’avaluació dels factors psicosocials segons l’ordre que han de seguir en el desenvolupament del procés d’avaluació.

NúmPregunta
1

2

3

4

5

6

7

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

En quina de les fases següents serà necessària la realització d’entrevistes amb els diversos interlocutors afectats per obtenir informació sobre la situació objecte d’estudi?

NúmPregunta
1

En la fase d’anàlisi dels resultats i elaboració de l’informe.

2

En la fase de seguiment i control de les mesures adoptades.

3

En la fase d’elaboració i posada en marxa d’un programa d’intervenció.

4

En la fase d’identificació dels factors de risc.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

Els mètodes quantitatius proporcionen informació sobre les raons per les quals una població determinada pensa i actua d’una manera determinada enfront de diverses situacions laborals.

2

La tècnica que més s’aplica als mètodes quantitatius és l’enquesta.

3

Els mètodes qualitatius s’utilitzen quan es volen analitzar els aspectes en què l’objecte de la descripció es basa en la quantitat.

4

Una tècnica molt aplicada en els mètodes quantitatius són els grups de discussió.

5

Una de les tècniques que més s’aplica als mètodes qualitatius és l’entrevista.

6

La millor opció és una acció combinada dels mètodes quantitatius i qualitatius.

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adequades.

NúmPregunta
1

El conjunt del procés investigador s’anomena

2

Els instruments, eines i passos del , subordinats al seu propòsits s’anomenen

3

La indica que s’ha comprovat que l’instrument que s’ha d’usar mesura de forma efectiva allò que estableix el

4

La és un criteri de qualitat relacionat amb la precisió de les mesures obtingudes amb un test.

Exercici 5

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu les diverses definicions amb els requisits que ha de reunir un mètode d’avaluació de riscos per tal de garantir-ne la idoneïtat.

NúmPreguntaResposta
1

Exactitud amb què es poden realitzar procediments de mesura de manera significativa i adequada al mètode

2

Utilitzar un instrument que sigui manejable per a l’empresa

3

L’instrument ha de donar informació quantitativa sobre els diferents nivells d’exposició que hi puguin haver en l’empresa

4

Respon a la necessitat de controlar el component d’error presentat en tots els instruments de mesura

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Quin dels requisits següents ha de reunir un mètode d’avaluació de riscos per tal de garantir la seva idoneïtat?, és de tipus operatiu?

NúmPregunta
1

Que estigui basat en evidències científiques.

2

Que sigui participatiu.

3

Que inclogui la major diversitat d’exposicions.

4

Que estigui validat.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

En quina de les fases següents es realitza el treball de camp, consistent en l’obtenció de dades o recollida d’informació sobre el terreny per poder obtenir un coneixement complet de la situació?

NúmPregunta
1

En la selecció de la metodologia que s’ha d’aplicar.

2

En la selecció de les tècniques d’investigació.

3

En la planificació i aplicació de la metodologia.

4

En el seguiment i control de les mesures adoptades.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos