Annexos

Els gèneres en l'avaluació de riscos

Ampliem el contingut del subapartat “Fases de l’avaluació dels factors psicosocials” amb el document

. Aquest document conté un model per fer l’avaluació de riscos més sensible als gèneres, i un quadre amb exemples dels perills i riscos detectats en àmbits laborals en què predominen les dones treballadores.

Avaluació dels riscos psicosocials en l'empresa

El document

amplia el contingut del subapartat “Selecció de la metodologia i de les tècniques d’investigació que s’han d’aplicar”, en referència a la metodologia a utilitzar per avaluar els riscos psicosocials en l’empresa, explicant les característiques que ha de reunir un mètode perquè es pugui considerar adequat.

Fases de l'avaluació dels factors psicosocials

Ampliem el contingut de l’apartat “Fases de l’avaluació dels factors psicosocials” amb la figura següent. L’avaluació dels factors psicosocials, com tota avaluació general de riscos, és un procés complex que comporta un conjunt d’actuacions que es desenvolupen en diferents etapes successives interrelacionades, tal com es recull en l’esquema següent:

Figura