Activitats

Necessitat d'avaluar els factors psicosocials

L’objectiu d’aquesta activitat és reconèixer la necessitat d’avaluar els riscos psicosocials en l’empresa.

Llegiu el tercer apartat del document

, i a continuació realitzeu les activitats següents:

 1. Definiu els riscos psicosocials tal com va fer l’OIT l’any 1986.
 2. Resumiu les tres raons principals per considerar l’avaluació dels riscos psicosocials en l’empresa.

 1. L’OIT (1986) ha definit els riscos psicosocials com el resultat de la interacció entre, d’una banda, el contingut del lloc, la organització i gestió del treball, i la resta de condicions ambientals i organitzacionals; i, d’altra banda, les aptituds, competències i necessitats dels empleats. L’experiència i percepció d’aquestes interaccions afecten la salut i la seguretat dels treballadors, i els resultats de les organitzacions (OIT, 1986).
 2. Hi ha tres raons principals per considerar l’avaluació dels riscos psicosocials en l’empresa:
  • Els factors psicosocials han demostrat estar relacionats amb els resultats de la seguretat i salut. Hi ha un literatura extensíssima sobre aquest tema (per exemple, Schabracq, Winnubst i Cooper, 1996). Per a una primera aproximació de divulgació, n’hi ha prou de llegir els capítols sobre riscos psicosocials, estrès, etc. de l’enciclopèdia sobre seguretat i salut de l’OIT. Els efectes no són solament psicològics –com l’estrès, l’ansietat, la depressió, la síndrome posttraumàtica o el burnout– sinó també orgànics, i afecten diversos sistemes funcionals i fomenten o incrementen els riscos de nombroses malalties, per exemple, cardiovasculars. L’impacte d’alguns factors psicosocials en la seguretat i la salut, per la seva extensió i magnitud, només és comparable a la importància dels trastorns musculoesquelètics –alguns d’ells estretament relacionats, al mateix temps, amb certs factors psicosocials. D’altra banda, els riscos psicosocials contribueixen notablement a l’aparició d’accidents laborals per mitjà de diversos mecanismes, i a comportaments addictius, com el tabaquisme o el consum d’alcohol, que al mateix temps tenen conseqüències importants en la salut i la seguretat.
  • Els factors psicosocials afecten la qualitat i la productivitat de les empreses. Els factors psicosocials en el treball no solament són al darrere de nombroses baixes en l’àmbit psicogen –per exemple, per depressió–, sinó que incrementen l’absentisme de manera generalitzada. Se sap que provoquen baixes i que en dilaten considerablement la durada. Moltes baixes per malaltia comuna, que suposen pèrdues de productivitat importants, tenen al darrere el fantasma sense esclarir de condicions psicosocials adverses que estimulen conductes de fugida i evitació en la feina i, si és possible, de la feina. Però els riscos psicosocials no afecten solament l’absentisme: la qualitat i la productivitat depenen molt de factors psicosocials. Un maneig inadequat dels factors psicosocials fa que els treballadors tinguin menys salut i estiguin més exposats a patir accidents, i que les empreses siguin menys productives, amb més problemes de qualitat i amb menys expectatives. De fet, una bona avaluació dels riscos psicosocials és una eina de gestió que pot ajudar considerablement una empresa a millorar en diversos àmbits de gestió i organització. Potser l’àrea dels riscos psicosocials és una de les àrees de la prevenció en què està més clar que millorar la seguretat i la salut es pot fer millorant, a la vegada, l’eficàcia i eficiència de l’organització.
  • L’avaluació dels riscos psicosocials forma part la l’obligació legal d’avaluar els riscos. Segons la Llei de prevenció de riscos laborals, hi ha la mateixa obligació d’avaluar els riscos psicosocials que d’avaluar els riscos tradicionals de seguretat o d’higiene. L’Administració és cada vegada més conscient de la importància de l’avaluació dels riscos psicosocials, i l’incorpora progressivament als aspectes que cal considerar. Alguns d’aquests riscos i de les greus dificultats que poden sorgir quan no es manegen adequadament són cada vegada més visibles. Per exemple, l’any passat a Espanya, es van dictar més de quatre-centes sentències sobre l’assetjament psicològic en la feina. En altres països del nostre entorn econòmic i polític, les demandes per burnout o per l’estrès i les seves conseqüències formen part usual del panorama d’unes relacions laborals difícils. Avaluar els riscos psicosocials pot ajudar decididament a evitar aquestes dificultats i, per descomptat, una avaluació inadequada pot provocar dificultats addicionals a una empresa quan sorgeixen problemes greus d’aquesta índole.

Requisits d'un mètode d'avaluació de riscos psicosocials

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els requeriments d’un mètode d’avaluació de riscos psicosocials.

 1. Llegiu detingudament, en aquest
  document ( 110.5 KB )
  , la introducció que apareix en el manual per a la identificació i avaluació de riscos psicosocials.
 2. Identifiqueu els requeriments científics i operatius que s’atribueixen al mètode PSQ CAT21 COPSOQ, i situeu-los en una taula com la que es mostra.
Figura Taula mostra

La resposta es basa en el punt 1.3.3 Selecció de la metodología i les tècniques d’investigació que s’han d’aplicar, concretament en el seu apartat Requeriments operatius d’un mètode d’avaluació. Tot i que és important revisar la taula 2. Principals requisits que s’exigeixen a un mètode d’avaluació en la que es pot veure els requeriments científics i els requeriments operatius

En la taula, es resumeixen els principals requisits que ha de reunir un mètode d’avaluació de riscos per tal de garantir-ne la idoneïtat.

Taula Principals requisits que s’exigeixen a un mètode d’avaluació
Requeriments científics Requeriments operatius
Que es basi en evidències científiques. Que no sigui complex.
Que estigui validat. Que comprengui la màxima diversitat d’exposicions.
Que sigui fiable. Que presenti els resultats per unitats d’anàlisi.
Que sigui participatiu. Que utilitzi valors poblacionals de referència.

El gènere en l'avaluació de riscos

L’objectiu d’aquesta activitat és sensibilitzar sobre els aspectes de gènere en l’avaluació de riscos laborals.

Llegiu el document

i, a continuació, realitzeu les activitats següents:

 1. Descriviu els riscos psicosocials de tres sectors d’ocupació diferents en què predominen les dones treballadores, dels que apareixen en la taula d’aquest document.

Tot i ser una resposta oberta es proporcionen les següents orientacions:

Quan es pensa en els riscos laborals, habitualment pensem en els homes que treballen en sectors amb alt risc de sinistralitat, com ara la construcció o la pesca, per exemple.

Si parlem de la dona i l’àmbit laboral es pot observar que treballen majoritàriament en els àmbits dels sectors sanitaris i/o socials. Les circunstàncies de treball ens mostra que tant homes com dones es poden enfrontar a importants riscos laborals en qualsevol sector professional

Taula Exemples de preills i riscs detectats en àmbits laborals on predominen les dones treballadores
Sector d’ocupació FR i problemes de salut biològics FR i problemes de salut físics (ergonòmics) FR i problemes de salut causats per agents químics
Atenció sanitària. Malalties infeccioses per exemple sanguínies, respiratòries, etc. Treball manual i postures difícils en manipular pacients, radiacions ionitzants Productes de neteja, esterilitzants i de desinfecció, gasos anestèsies, etc. Treball d’una gran exigència emocional, treball a torns i nocturn, violència exercida per pacients i familiars o visites, etc.
Puericultores Malalties infeccioses per exemple sanguínies, respiratòries, etc. Treball manual i postures difícils en manipular infantsProductes de neteja, esterilitzants i de desinfeccióTreball d’exigència emocional
Neteja Malalties infeccioses per exemple dermatitis, respiratòries, etc. Treball manual i postures difícils en dur a terme les tasques de neteja, relliscades, cops i caigudes, etc. Productes químics de neteja Horari difícild e compaginar amb la vida social, treball aïllat i solitari fins a les hores de tancament d’edificis i locals, etc.
Elaboració d’aliments Malalties infeccioses per exemple les transmeses per animals o originades pe fongs, espores o residus orgànics Trastorns musculoesquelètics per movients repetititus en treballs d’embalatges o escorxadors, ferides Residurs de pesticides, espècies i additius que cause al·lèrgies, etc. Estrès associat a les tasques repetitives i mon+otones de les cadenes de muntatge

El gènere en l'avaluació de riscos. Model d'avaluació de riscos psicosocials

L’objectiu d’aquesta activitat és trobar un model d’avaluació de riscos psicosocials que contempli els aspectes de gènere en l’avaluació de riscos laborals.

Llegiu el document

i, a continuació, realitzeu les activitats següents:

 1. Resumiu els suggeriments que es fan per a cada una de les etapes de l’avaluació de riscos, per tal de fer que aquest procés sigui més sensible als gèneres, fent una taula com la següent:
Figura Taula mostra

Tot i ser una resposta oberta es proporcionen les següents orientacions:

Un model per a fer l’avaluació de riscos més sensible als gèneres, haurà de tenir en compte els aspectes de cadascú dels gèneres, les seves diferències i desigualtats.

El treball, la seva organització i els equips usats haurien d’estar dissenyats per a adaptar-se a la gent, i no a l’inrevés. Aquest principi està inscrit en la legislació comunitària.

La legislació exigeix als empresaris efectuar una gestió del risc basada en avaluacions, i això pot dividir-se en cinc etapes:

 1. Identificació de riscos
 2. Avaluació de riscos
 3. Posada en pràctica de solucions
 4. Supervisió
 5. Anàlisi

A continuació es presenten suggeriments per a fer que aquest procés de gestió del risc sigui més sensible als gèneres. Atès que existeixen diferències de gènere en una varietat d’aspectes més amplis relatius a les circumstàncies laborals, com l’assetjament sexual, la discriminació, la participació en la presa de decisions en el treball, i els conflictes entre el treball i la vida privada, és necessari un enfocament holístic a la prevenció de riscos.

Un altre objectiu és identificar els perills i riscos sanitaris obvis que són més freqüents entre les dones treballadores.

Aspectes clau d’una avaluació de riscos sensible als gèneres:

 • Mantenir un compromís positiu i prendre’s seriosament els temes de gènere
 • Examinar la veritable situació de treball
 • Fer que participin totes les persones treballadores, dones, homes i aquelles que no se senten còmodes amb la identificació amb una d’aquestes etiquetes clàssiques en tots els nivells.
 • Evitar fer-se idees preconcebudes sobre quins són els riscos i quines d’elles es troben en situació de risc.

Participació de les persones treballadores en el procés d'avaluació

L’objectiu d’aquesta activitat és prendre consciència sobre els beneficis i la necessitat de la participació de de les persones treballadores en el procés d’avaluació dels riscos laborals de l’empresa on desenvolupen la seva activitat laboral; sobretot en l’àmbit dels riscos psicosocials.

Dins l’àmbit dels riscos psicosocials, l’exigència d’adoptar criteris de referència per la via del consens per a la detecció i la valoració de les situacions de risc dels diferents llocs de treball es fonamenta en tres motius principals. Es demana que respongueu les següents preguntes al respecte:

 1. Quins són els tres motius principals d’aquesta exigència?
 2. Quina relació té l’article 18.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre? A què fa referència?

1. Els tres motius són:

 • És una necessitat metodològica, ja que els agents socials (l’empresari i els seus representants, i els treballadors i els seus representants) tenen una part del coneixement derivat de la seva experiència, que no és substituïble pel coneixement tècnic, sinó que el complementa.
 • En l’article 18.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals queda manifest que la participació constituteix un imperatiu legal.

Article 18.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals

“L’empresari haurà de consultar els treballadors, i permetre la seva participació, en el marc de totes les qüestions que afecten la seguretat i la salut en el treball, de conformitat amb allò disposat en el capítol V de la present Llei.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l’empresari, així com als òrgans de participació i representació previstos en el capítol V d’aquesta Llei, dirigides a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut en l’empresa.”

 • És un requeriment operatiu, ja que sense la implicació activa dels agents socials no es pot portar a terme una prevenció eficaç, perquè són els qui tenen, en última instància, la capacitat de decisió i d’acció dins de l’empresa.

2. L’article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, de 8 de novembre porta com a títol “Informació. Consulta i Participació…” I l’apartat 2 es centra en la participació; per això aquesta esdevé una imperatiu legal.

Objectius i efectivitat de la participació de les persones treballadores en el procés d'avaluació

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els objectius i reflexionar sobre l’efectivitat de les avalucions de riscos participatives.

La participació dels treballadors no es pot limitar únicament a l’obtenció de les dades, ha de ser també inclosa als processos propis d’anàlisi de la informació i, com no pot ser d’una altra manera, a la proposta de les mesures preventives.

Es demana que responeu a les següents preguntes:

 1. Per tal que la participació dels treballadors sigui efectiva, com s’hauria de fer?
 2. Amb la participació de les persones treballadores en l’avaluació dels riscos psicosocials, s’aconsegueixen uns objectius, quins son?

 1. Perquè la participació dels treballadors sigui efectiva, ha de partir de l’inici de la planificació de l’avaluació. Així doncs, s’hauria d’arribar a un acord sobre quins objectius es volen assolir, quins mitjans seran necessaris, qui els portarà a terme i el seguiment de les diferents fases de l’avalaucio de risocs que es vulgui dur a terme.
  És molt important tenir en compte el punt de vista del treballador en la fase d’anàlisi i valoració de resultats, per realitzar una correcta qualificació dels riscos psicosocials, i en la fase d’intervenció, ja que la proposta de solucions ha de tenir en compte les situacions reals de treball, que les mesures proposades suposin millores efectives de la situació, que siguin acceptades pels treballadors i que no comportin d’altres problemes no previstos.
 2. Amb la participació dels treballadors en l’avaluació dels riscos psicosocials, s’aconsegueixen tres objectius fonamentals:
  • Que es tinguin en compte tots els factors rellevants del procés de treball.
  • Que la valoració dels riscos i l’establiment de prioritats d’intervenció responguin a les expectatives dels treballadors afectats.
  • Que les mesures adoptades per garantir la salut dels treballadors siguin vàlides i efectives.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació