Introducció

Si considerem els factors psicosocials com l’exposició del treballador a un element potencialment nociu, i l’organització del treball com l’origen d’aquesta exposició, l’estrès serà el detonant o l’efecte, és a dir, les conseqüències negatives per a la salut que es produeixen en el treballador.

En aquesta unitat didàctica, veurem els efectes de les exposicions nocives als factors psicosocials, les conseqüències que per a l’individu i per als diferents àmbits en què aquest està present (l’organització, la família i la societat en general) suposen els factors de risc psicosocial.

L’Organització Internacional del Treball ha definit els factors de risc psicosocial com “aquelles interaccions entre el contingut, l’organització i la gestió del treball i les condicions ambientals, d’una banda, i les funcions i necessitats dels treballadors, de l’altra. Aquestes interaccions podrien exercir una influència nociva en la salut dels treballadors a través de les seves percepcions i experiències”.

Caldrà tenir en compte els diferents elements que entren en joc a l’hora de provocar els efectes. L’origen de l’exposició nociva ja ha estat estudiat en la unitat didàctica “Riscos psicosocials i organització del treball”. En aquesta, caldrà analitzar els elements que tenen a veure amb les característiques de la persona i que n’afectaran la vivència de l’estrès i les conseqüències que es generaran per a la seva salut.

En el nucli d’activitat “L’estrès”, es planteja una primera aproximació al concepte d’estrès, analitzant-lo des de la perspectiva dels diferents models que n’expliquen l’aparició. En aquest nucli, es fa una aproximació als aspectes de la personalitat del treballador que en modulen la percepció dels elements estressors, i que actuen com a moduladors dels seus efectes: les estratègies d’afrontament, els patrons de conducta, la resistència, l’edat i el sexe.

En el nucli d’activitat “Les conseqüències de l’estrès”, estudiarem els efectes que l’estrès genera en els diferents àmbits: a nivell de salut individual, a nivell organitzacional, a nivell familiar i a nivell social.

En el nucli d’activitat “Formes específiques d’estrès laboral”, abordarem les diverses especificitats que pot adoptar l’estrès en l’àmbit laboral. Farem referència a les tipologies d’estrès més esteses en l’actualitat. Parlarem de l’assetjament moral en la feina, conegut amb el terme anglèsmobbing; la síndrome d’estar cremat o burnout, i l’anomenat karoshi.

De cadascun d’ells s’estudiaran els elements que el caracteritzen, l’origen laboral, i els efectes que tenen per a la persona i per a l’organització.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos.

Anar a la pàgina següent:
Resum