Activitats

Les característiques personals i la generació d'estrès

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques individuals que poden influir en la vivència d’una situació i provocar estrès en els treballadors.

Llegiu el text següent i, tenint en compte la descripció del personal que compon l’empresa, determineu quines característiques individuals caldrà tenir en compte si es vol introduir una situació de canvi en l’organització del treball. Determineu quines persones poden acceptar millor la situació de canvi, i quins factors personals caldrà valorar per tal de protegir la salut dels treballadors.

“L’empresa Hnos. Ruiz

L’empresa Hnos. Ruiz és una petita empresa dedicada al comerç, situada al barri antic d’una ciutat que en els últims anys ha experimentat un gran desenvolupament. El producte que ofereix està en auge en el mercat, per la qual cosa l’empresa va molt bé. Ha sorgit l’oportunitat de traslladar el negoci a la zona comercial de la ciutat, cosa que el gerent està considerant molt seriosament, ja que li dóna l’oportunitat de renovar el sistema de vendes, que ha quedat obsolet perquè el volum actual de vendes exigeix un sistema més àgil.

Carlos Llenas

Gerent de l’empresa, de mitjana edat. Va començar treballant d’administratiu en l’empresa fa vint anys. Des que ocupa el lloc de gerència es preocupa per estar al dia, per la qual cosa ha fet diversos cursos sobre gestió d’empreses i recursos humans. Ha estat una mica refractari a la introducció de la informàtica, però s’ha convençut que si vol mantenir l’empresa en auge, ha d’introduir canvis i ha de modernitzar el sistema de comptabilitat, que ha quedat una mica desfasat. Creu que el canvi d’ubicació serà beneficiós, ja que la zona és molt més comercial i pensa que pot ser un moment propici per introduir els canvis; tot i això, des que corren rumors de trasllat, ha notat un cert malestar en algunes persones i creu que ha d’anar en compte per evitar conflictes.

Pedro Gras

Des de fa un any és adjunt a gerència. El van promocionar, per jubilació de l’anterior, del seu lloc de cap de vendes ja que se’l considerava molt competent. Descriu la seva feina com a poc definida, ja que moltes decisions, tant de tipus comercial com administratiu, les pren directament el gerent. Creu que els treballadors el fan culpable d’algunes d’aquestes decisions. Pensa que estava més còmode en el seu lloc de cap de vendes i que, de fet, podia prendre decisions de les quals podia respondre. Els seus companys el descriuen com una persona tímida i reservada, però molt competent en la seva feina.

Arturo Valle

Fa anys que treballa en l’empresa i que ocupa el càrrec de cap d’administració, per la qual cosa se sent segur d’ell mateix. Creu que tot el que fa referència a assumptes administratius o econòmics és competència exclusiva seva, i que només ha de donar explicacions al gerent, com a responsable de l’empresa. Últimament, està una mica preocupat perquè ha sentit rumors segons els quals volen informatitzar la comptabilitat i el control de vendes.

Maria Cantó

Acaba de finalitzar els estudis d’Administració d’Empresa i fa pocs mesos que s’ha incorporat a l’empresa. És molt dinàmica i creu que l’important és poder ser independent en tots els sentits. Ha acceptat el lloc de treball perquè el mercat laboral està molt malament però aspira a promocionar-se, ja que el seu nivell d’estudis li ho permet. Si no ho aconsegueix a mig termini en aquesta empresa buscarà una feina millor en una altra. Tot i que fa poc que treballa en l’empresa, s’adona que es podrien introduir molts canvis per agilitar la gestió administrativa, i creu que se segueix un sistema que ha quedat desfasat.

José Planas

Jove de vint-i-quatre anys que compatibilitza els seus estudis amb la feina. És una persona molt activa i extravertida. Li agrada la seva feina, ja que li dóna l’oportunitat de parlar i establir relacions amb altres persones. En general, es porta bé amb tothom, tot i que no fa gaire va tenir una discussió com a cap d’administració sobre la compensació d’hores extraordinàries. Hi ha hagut algun petit problema amb anterioritat, ja que ha assumit les funcions de representant dels treballadors quan sorgeix algun problema amb l’empresa. Està encantat amb les perspectives de canvi, ja que el nou local és en una zona més concorreguda, amb altres comerços i millors comunicacions.

Ramon Camps

Persona d’edat que espera jubilar-se d’aquí a dos anys. És una persona de caràcter tranquil que compta amb la seva cartera de clients fixos que ha anat coneixent al llarg de la seva vida professional. Ha sentit els rumors de canvi i no li fan gaire gràcia, ja que està acostumat al barri, la cafeteria on acostuma a anar a esmorzar… Creu que podien haver esperat una mica a establir els canvis, i li haurien estalviat complicacions. Tot i això, el preocupa molt més què farà quan no hagi de treballar; creu que li sobrarà temps i que s’avorrirà, ja que a la seva dona encara li falten quatre anys per a la jubilació.” Traducció del supòsit pràctic de l’INSHT

ORIENTACIONS: Acceptar o rebutjar el canvi depèn en bona mesura dels trets de personalitat del treballador, que són uns factors importants que influeixen en el comportament laboral.
El treballador Carlos Llenas és una persona que acceptarà bé el canvi perquè és una persona oberta, innovadora, poc convencional, que prefereix la novetat i la varietat més que no pas allò conegut i rutinari.
El treballador Pedro Gras representa la cara oposada al treballador anterior; li agrada moure’s en terrenys coneguts i no li agraden les coses noves, potser a causa del seu caràcter introvertit (tímid o reservat).
L’Arturo Valle també és refractari als nous canvis i només se sent segur fent allò ha fet sempre, és a dir, vol conservar el mateix lloc de treball i executar-lo amb els mateixos mitjans. No està obert a noves experiències.
La treballadora Maria Cantó vol un canvi, però no està implicada en l’empresa, perquè només la utilitza com a compàs d’espera fins a poder-se promocionar en un lloc de treball de rang superior.
En José Planas, segurament per la seva joventut, representa el futur de l’empresa, perquè reuneix les millors qualitats: és extravertit, assertiu, està obert a noves experiències i és amable, simpatitza amb els altres i confia en ells. És conciliador i té sensibilitat envers els altres. És el directiu perfecte.
En Ramon Camps està tancat al canvi potser per la seva inseguretat o per l’esforç que suposa tornar a començar a la seva edat, juntament amb el seu caràcter neuròtic, amb les dosis d’inestabilitat i ansietat anticipatòria davant del futur.

La generació d'estrès

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els elements fonamentals que intervenen en la generació de l’estrès laboral des dels diferents models explicatius.

Llegiu el text següent i identifiqueu els elements que, segons aquesta explicació, intervenen en la generació de l’estrès laboral. Identifiqueu a quin model explicatiu de l’estrès fa referència l’autor.

“Como hemos visto, un episodio de estrés arranca de una situación ambiental o personal que influye sobre la persona planteándole demandas o exigencias que la persona no controla o no puede atender, representado esa falta de control una amenaza para la misma.

Ha habido diversas formas de conceptualizar esas situaciones estresantes o esos desencadenantes del estrés. Una serie de autores han planteado que esos estresores se producen para una persona cuando se produce un desajuste deficitario entre las demandas del entorno (o también las propias demandas) y los recursos con que la persona cuenta para afrontarlas, percibiendo además la persona que no atender esas demandas tiene consecuencias negativas para ella. Así, si una persona debe terminar un informe en el plazo de dos días y no cuenta con el recurso tiempo en grado suficiente para hacerlo, pero si no lo consigue ello va a tener consecuencias negativas importantes para su carrera, tendrá una experiencia de estrés. Hemos de señalar, que esas demandas no siempre proceden del entorno, hay ocasiones en que las propias personas se ponen niveles de exigencia muy elevados que posteriomente no puede conseguir por falta de recursos y ello les produce estrés. Por otra parte, tampoco los recursos tienen porque ser de la propia persona, a veces son recursos provinientes del ambiente. Si los problemas de la persona que hemos presentado en el ejemplo anterior para finalizar el informe tuvieran relación con la falta de tiempo al tener que cuidar a un hijo pequeño y otra persona de la familia se ofrece para hacerlo, este recurso proviniente de fuera puede permitir a esa persona finalizar el trabajo.”

J. M. Peiró. “El estrés laboral: una perspectiva individual y colectiva”.

Aquest text fa referència al model exigència-control formulat per Karasek, que explica l’estrès laboral en funció de les exigències psicològiques que el treballador ha d’assumir i del seu nivell de control. Aquest model exigència-control formulat per Karasek determina que els efectes del treball sobre la salut de les persones estan influenciats per les característiques del lloc de treball i les seves exigències psicològiques, i per la capacitat que té cada personatreballadora per fer-los front.

Models explicatius de l’estrès

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els elements principals dels models teòrics que expliquen la generació de l’estrès.

Identifiqueu, segons el model Karasek, en quin dels quadre quadrants del Model Karasek de tensió laboral (model d’exigències psicològiques-control) ubicaries cadascuna d’aquestes activitats laborals. Justifiqueu la resposta, i expliqueu com es genera l’estrès laboral segons aquest autor.

  • Executiva d’una multinacional que té prefixats uns objectius que ha d’assolir en cada trimestre, i disposa de capacitat de decisió i autoritat suficient per prendre les decisions per dur a terme la tasca.
  • Treballador forestal que ha de realitzar tasques de supervisió d’una àmplia zona de bosc on li cal realitzar una sèrie de tasques de revisió i control de la flora i fauna de l’espai, però sense que tingui cap data prefixada en l’execució de la feina, i on pot determinar quin dia concret i de quina forma efectuarà les tasques encomanades.
  • Un caixer d’un supermercat que ha de realitzar la tasca molt ràpidament,  i que no pot prendre cap decisió sobre com ha de realitzar-la.
  • La vigilant jurada d’un pàrking que està tota la jornada al costat de la porta, sense realitzar cap tasca concreta, i sense poder prendre cap decisió sobre com fa la seva feina de vigilància.

Exigència psicològica baixa Exigència psicològica alta
Control alt Treballador forestal Executiva d’una multinacional
Control baix Vigilant jurada d’un pàrking Caixer de supermercat

Per a Karasek l’estrès laboral no es desencadena per un efecte únic de l’ambient laboral a les empreses, sinó dels efectes conjunts de les demandes d’una situació laboral i la gama de llibertat en la presa de decisions que té el treballador que s’enfronta a aquestes demandes. Així la tensió laboral s’ocasiona quan les demandes que es fan al treballador són elevades, i el seu marge de decisió per fer-hi front són reduïdos.
Així, en funció de com es donen aquests elements podem ubicar els quatre supòsits en cadascun dels models del quadrant de Karasek.

Models de generació de l’estrès

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els elements principals dels models teòrics que expliquen la generació de l’estrès. Ubiqueu en l’apartat corresponent, cadascuna de les següents condicions que expliquen quina és la situació de més risc per a la salut dels treballadors segons els diferents models de generacio de l’estrès:

  • Control baix
  • Exigències laborals altes
  • Recompensa baixa
  • Esforç alt

Models Situació de més risc per a la salut
Model Karasek Control baix
Exigències laborals altes
Model Siegrist Recompensa baixa
Esforç alt

Anar a la pàgina anterior:
L'estrès: conceptes bàsics
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació