Més informació

Bibliografia bàsica

Llorens, C. i altres(2005). Organització del treball i salut laboral. Barcelona: Consell de Treball Econòmic i Social.

Llibre redactat per uns autors de reconegut prestigi dins de l’àmbit de la prevenció de riscos psicosocials a Catalunya que té, com a finalitat, establir les bases científiques, jurídiques i tècniques per a la prevenció dels riscos psicosocials en l’empresa.

Nogareda, C. (2003). Psicosociología del trabajo. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Llibre que aporta una sèrie de coneixements molt bàsics, i que pot ser utilitzat com a manual introductori en la matèria. Se centra en la identificació i prevenció dels riscos de tipus psicosocial en l’empresa, analitzant els elements de l’organització de l’empresa que són potencials generadors d’aquests riscos, i les alteracions de la salut que provoquen.

Bibliografia complementària

Alcover, C. M. (2004). Introducción a la psicología del trabajo. Madrid: McGraw-Hill.

Llibre que fa una introducció a la psicologia del treball aturant-se en les bases conceptuals i metodològiques de la matèria, i definint els elements relatius al context de treball, el treballador i la gestió de les polítiques de persones.

Morán, C. (2005). Estrés, burnout y mobbing. Recursos y estrategias de afronamiento. Salamanca: Ediciones Amarú.

Llibre no gaire extens, però molt didàctic, que descriu els processos psicològics del treballador que està sotmès a factors de risc psicosocial en el treball. També descriu les diferents patologies psicosocials que es poden generar en les organitzacions.

Peiró, J. M. (2002). Tratado de psicología del trabajo (vol. I). Madrid: Editorial Síntesis.

Obra col·lectiva coordinada per un dels autors amb més prestigi dins de l’àmbit de la psicologia del treball, estructurat en diferents volums. En el que se cita es fa una aproximació psicològica al treball en l’entorn laboral actual, definit per unes condicions canviants.

Vilaseca, J. (2004). El teletreball a Catalunya. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Llibre que comenta la situació del teletreball a Catalunya, en què es mostren dades de implantació i experiències en el nostre àmbit territorial en relació amb aquesta forma de treball flexible.

CGT AENA (2004) Como enfrentarse al mobbingArticle CGT

INSST (2023) Salud mental y trabajo https://www.insst.es/documentacion/material-tecnico/documentos-tecnicos/salud-mental-y-trabajo-2023.

Referències bibliogràfiques

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.Riesgos psicosociales y estrés relacionado con el trabajo.

Arquer, M. I.NTP 444: mejora de contenido del trabajo: rotación, ampliación y enriquecimiento. INSST.

Calera, A.; Rubio, C. (2004). “Tiempos y ritmos de trabajo. Incidencias en la salud”. A: Jesús Vicens (ed.). Tiempo y Cambio Social. Alzira: Editorial Germanía.

Carnoy, M. (2001). El trabajo en la era de la información. Madrid: Alianza.

Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treballhttps://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs. Dublín.

INSST.NTP 445.Carga mental de trabajohttps://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_445.pdf/a0a57c8d-2ae3-445b-b525-b57d0ad54592.

INSST.NTP 438.Prevención del estrés: intervención sobre la organizaciónhttps://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_438.pdf/0ee9ad78-a9a4-45d6-8ae6-56ad64bf3129.

ISTAS.Organización del trabajo, salud y riesgos psicosociales. Guía para la intervención sindical del delegado y delegada de prevención http://www.istas.net/descargas/Guia Intervención OrgTrab Salud def.pdf.

Vilaseca i Terrera, J. (2004). TIC i treball a Catalunya, les transformacions del món laboral a la nova economia. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Utilidad del concepto de Flexiseguridad en el empleo The Adecco Group Institute

Adreces d'interès

Portal de riscos psicosocial de l'INSST

Portal temàtic de psicosociologia del treball de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, dependent del Ministeri de Treball, en què es pot trobar una amplíssima informació sobre diferents aspectes: documentació, normativa, organitzacions, formació, estadístiques, estudis i investigació, enllaços d’interès, etc.

Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut de CC.OO.

Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut del sindicat CC.OO. amb un ampli apartat relatiu als riscos psicosocials, en què es poden trobar diferents guies per als delegats de prevenció del sindicat molt entenedores i útils per iniciar una aproximació als conceptes estudiats en la unitat didàctica.

Observatori de Riscos Psicosocials de la UGT

Observatori permanent de riscos psicosocials del sindicat UGT en què es pot trobar informació diversa sobre els factors psicosocials: bones pràctiques, normativa, base bibliogràfica, base de dades, informes tècnics, enllaços, etc.

El Teletreball a l'administració de la Generalitat

Pàgina de la Generalitat de Catalunya sobre el teletreball en què es pot trobar informació sobre què és el teletreball: definició, tipologies, avantatges, documentació, normativa i dubtes freqüents, etc.