Introducció

La Declaració Universal dels Drets Humnans estableix, en l’article 25.1, el dret de tota persona a gaudir d’un nivell de vida adequat que li asseguri la salut i el benestar. Segons aquest principi podem considerar la salut com un dret universal.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera la salut en una concepció integral que no fa referència solament a la falta de malalties, sinó que comprèn el benestar complet de l’individu en la seva dimensió física, mental i social, i implica que totes les necessitats fonamentals de les persones estiguin cobertes: tant les afectives com les sanitàries, nutricionals, socials o culturals.

El dret del treballador a gaudir d’unes condicions de treball saludables implica actuar sobre les dimensions físiques, ambientals, procedimentals i organitzatives de les condicions de treball, de manera que es vagi més enllà d’una mera protecció de la integritat física i salut del treballador, fent incidència en aspectes ergonòmics i de desenvolupament de la satisfacció individual, que provoquin un augment del grau de benestar.

L’estrès laboral, la síndrome del treballador cremat (més coneguda amb el terme anglès burnout), el trastorn postvacances, les morts per atacs de cor després d’intenses jornades laborals i els atacs d’ansietat amb origen laboral són alguns dels danys visibles produïts pels riscos psicosocials, l’origen dels quals és una organització deficient del treball.

En aquesta unitat veurem quina és la incidència de l’organització del treball per a la salut de les persones i identificarem aquelles condicions de treball que poden suposar factors de risc psicosocial i són susceptibles de causar danys sobre les persones i sobre l’organització.

Per prevenir aquests riscos psicosocials, cal actuar sobre el seu origen: l’organització del treball que a través de les condicions de treball són susceptibles de causar danys en la salut del treballador.

En aquesta unitat veurem quina és la incidència de l’organització del treball per a la salut de les persones i identificarem aquelles condicions de treball que poden suposar factors de risc psicosocial i són susceptibles de causar danys sobre les persones i sobre l’organització.

En el nucli d’activitat “La importància de l’organització del treball per a la salut de les persones: factors de risc psicosocial”, veurem de quina manera l’organització del treball pot causar danys en els treballadors i com actuen els mecanismes que els causen.

En el nucli d’activitat “Els factors psicosocials en el treball I”, estudiarem l’evolució històrica de les diferents formes d’organització del treball, proposarem una classificació dels riscos psicosocials en l’àmbit laboral, i iniciarem l’aproximació dels riscos relacionats amb el contingut de la tasca.

En el nucli d’activitat “Els factors psicosocials en el treball II”, continuarem amb l’exposició dels riscos psicosocials segons la classificació efectuada en el nucli d’activitat “Els factors psicosocials en el treball I”, i afrontarem l’anàlisi dels riscos relacionats amb el context de treball.

En el nucli d’activitat “Noves formes d’organització del treball: el teletreball”, s’abordaran les noves formes d’organització pròpies de l’anomenadasocietat del coneixement, i els riscos psicosocials que en poden derivar. Finalment, abordarem el tema del teletreball com una modalitat organitzativa molt diferenciada de les formes de treball clàssiques que l’aparició de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha fet possible.

Per estudiar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos.

Anar a la pàgina següent:
Resum