Activitats

Estructura jeràrquica de l'organització

L’objectiu de l’activitat és identificar l’estructura jeràrquica d’una organització, i determinar quins efectes pot tenir sobre la salut dels treballadors.

Llegiu el text següent i dibuixeu l’organigrama d’una de les tribus d’Israel seguint el text bíblic que se cita a continuació. Comenteu davant quin tipus d’estructura ens trobem i quins són els efectes que pot produir aquest tipus d’estructura en una empresa, en la salut dels treballadors:

“Al llarg de tota la història, les persones han tingut la necessitat d’organitzar-se, de trobar un sistema per aconseguir el que s’havia de fer. Aquest és el cas de Moisès, que va fer front a la necessitat d’organitzar-se per assolir l’objectiu de portar les dotze tribus d’Israel fins a la Terra Promesa.

ÈXODE, 18, 13-26

(13) L’endemà, Moisès va seure per jutjar el poble, i el poble va estar al seu davant des del matí fins a la tarda

(14). El sogre de Moisès, en veure el que feia el poble, va dir: «Com fas això amb el poble? Per què t’asseus tu sol a jutjar i tothom és al teu davant des del matí fins a la tarda?».

(15) Moisès va respondre al seu sogre: «És que el poble ve a mi per consultar Déu. (16) Quan tenen una querella vénen a mi, i jo pronuncio entre ells i els faig saber els manaments de Déu i les seves lleis.».

(17) El sogre de Moisès li va dir: «Això que fas no està bé. Et consumeixes inútilment i consumeixes el poble que ha d’estar al teu davant.

(18) Aquest treball és superior a les teves forces, i no el pot fer tot sol.

(19) Escolta’m, et donaré un consell, i que Déu sigui amb tu. Sigues el representant del poble davant Déu i porta-li els assumptes.

(20) Ensenya’ls els preceptes i la llei i mostra’ls el camí que han de seguir, i el que han de fer.

(21) Però escull entre tot el poble homes capaços i temorosos de Déu, íntegres, enemics de l’avarícia, i constitueix-los sobre el poble com a caps de miler, de centena, de cinquantena i de desena.

(22) Que jutgin ells el poble sempre, que et portin els assumptes de més importància i decideixin ells sobre els menors. Alleugera la teva càrrega, i que ells t’ajudin a suportar-la.

(23) Si fas això i Jahvè et comunica els seus manaments, et podràs sostenir, i el poble podrà atendre en pau les seves coses.».

(24) Moisès va seguir el consell del seu sogre, i va fer el que li havia dit.

(25) Va escollir entre tot el poble homes capaços, que va posar sobre el poble com a cap de miler, de centena, de cinquantena i de desena. (26) Ells jutjaven sempre el poble, portaven a Moisès els assumptes greus i resolien els petits.”

Informació addicional

Partim de la base que eren dotze les tribus d’Israel i, per tant, eren dotze els caps (un per a cada tribu). El nombre total de persones que componien cada tribu, en aquest supòsit pràctic, era de cinc mil.“ Adaptació de “Les dotze tribus d’Israel” (INSHT, basat en exercici del professor A. del Cerro de la Universitat de Barcelona”)

L’organigrama d’una tribu seria el següent:

Només s’indica com serà l’organigrama d’un cap de miler, un cap de centena, un cap de cinquantena i un cap de desena. Els altres, cal reproduir-los exactament igual, de manera que hi hagi el següent:

 • 1 cap de tribu
 • 5 caps de miler
 • per cada cap de miler: 10 caps de centena
 • per cada cap de centena: 2 caps de cinquantena
 • per cada cap de cinquantena: 10 caps de centena
 • per cada cap de centena: 10 persones

L’estructura jeràrquica i organitzativa exterioritza com es distribueix el poder en el si d’una organització, i actua com a factor de risc psicosocial, classificant-se entre els factors relacionats amb el context de treball.

En aquest supòsit ens trobem davant una estructura jeràrquica i organitzativa de tipus piramidal. L’organigrama piramidal es basa en la disposició racional i institucionalitzada de la divisió de treball, efectuada mitjançant divisions funcionals amb una jerarquia de coordinació i control, i amb procediments i regles d’actuació que asseguren la coordinació entre els seus membres.

Les estructures jeràrquiques piramidals tenen tendència a ser més burocràtiques i menys dinàmiques i operatives, la qual cosa suposa un risc psicosocial més gran per als seus treballadors.

Actualment, es tendeix a estructures empresarials més horitzontals i menys piramidals, amb un nombre més petit de nivells jeràrquics i en què la tasca principal es concentra en la coordinació d’equips de treball.

Els factors de risc psicosocial

L’objectiu de l’activitat és identificar els factors de risc psicosocial que poden afectar treballadors de determinats col·lectius.

Identifiqueu quins són els factors de risc psicosocial i els problemes de salut que se’n poden derivar en els sectors d’ocupació següents:

 • atenció sanitària
 • puericultura
 • sector de neteja
 • elaboració d’aliments
 • serveis de restauració
 • bugaderies i tintoreries
 • centres d’assistència telefònica
 • educació
 • perruqueria
 • treballs d’oficina

Taula Factors de risc psicosocial i problemes de salut que se’n poden derivar
Sector d’ocupació Factor de risc psicosocial i problemes de salut que se’n poden derivar
Atenció sanitària Treball de gran exigència emocional, treball per torns i nocturn, violència exercida per pacients i pels usuaris.
Puericultora Treball d’alta exigència emocional.
Neteja Hores asocials, violència per treballar aïllat o fins molt tard.
Elaboració d’aliments Estrès associat a les cadenes de muntatge repetitives.
Serveis de restauració Estrès causat pel treball a un ritme elevat, tracte amb el públic, violència i assetjament.
Bugaderies i tintoreries Estrès associat a les cadenes de muntatge repetitives.
Centres s’assistència telefònica Estrès associat al tracte amb els clients, el ritme d’activitat i el treball repetitiu.
Educació Treball amb elevat nivell d’exigència emocional, violència.
Perruqueria Estrès associats als clients, ritme de treball elevat.
Treballs d’oficina Estrès associat a la falta de control de treball, treball monòton.

Avantatges i inconvenients del teletreball

L’objectiu de l’activitat és identificar els avantatges i inconvenients en una organització concreta de la implementació d’un sistema de teletreball. IURIS.SL. és un petit despatx d’advocats. Hi treballen a jornada completa 15 advocats, i 5 col·laboradors i que fan contribucions puntuals. En el seu origen estava dirigit a l’assessorament d’empreses i particulars en tot tipus de temes jurídics i, en els darrers temps ha vingut ampliant el ventall d’activitats oferint aquest assessorament també a distància, a través de la web de l’empresa.

L’activitat del centre es venia desenvolupant de forma exclusiva en els locals que la cooperativa tenia llogats en el centre de la ciutat on està ubicada, on hi ha espais de trobada específics on es poden celebrar les entrevistes amb els clients. Aquest local necessàriament havia de ser molt cèntric perquè els clients hi tinguessin un fàcil accés, i tenint en compte el preu dels locals en aquella zona, representava una despesa important per l’empresa. En els últims temps l’empresa s’ha especialitzat en programes d’assessorament a distància. Aquesta tasca de prestació de serveis a distància ha fet a l’empresa replantejar la necessitat de tenir uns locals amb tan bona ubicació per l’alt cost que suposen. Donat que la major part de l’activitat es realitza a distància i no es necessiten sales de trobada amb els clients, una de les estratègies possibles és la de traslladar-se a uns locals més petis, amb un cost menor. Aquesta reducció d’espai dificultaria també que tots els advocats que treballen en l’empresa – la majoria fent assessorament a distància- poguessin seguir ocupant els locals de l’empresa en tota la seva jornada laboral.

Per aquesta qüestió s’està plantejant la direcció que puguin fer una part de la seva jornada en règim de teletreball. El director va plantejar aquesta possibilitat en l’última reunió de l’equip d’advocats. Si bé va trobar molta receptivitat per part d’un grup (majoritàriament dones joves amb fills petits), l’altra part va plantejar moltes reticències, ja que no acabaven de veure com haurien de desenvolupar la seva feina des de casa , qui faria front a les despeses que es generarien, i com podrien reunir-se els equips d’advocats de cara a coordinar-se i garantir la qualitat del servei prestat.

Una de les treballadores que sembla més angoixada pels canvis que s’anuncien és la Maria, una de les advocades amb més antiguitat i més ben reconeguda a l’empresa, i que assumeix una gran quantitat de treball, superior, a la que en un repartiment més equitatiu li correspondria. A més, tot i que és molt bona professional i molt eficient, no està massa al dia de les noves tecnologies, i té por de no tenir els recursos personals per poder posar-se al dia. Ja fa uns dies que la Maria té freqüents mals de cap , mals de panxa, diarrea i últimament tartamudeja quan parla. L’altre dia, a casa, es va oblidar d’apagar el foc de la cuina, i gairebé es produeix un desastre a casa. Se la veu preocupada i esgotada, per qualsevol cosa es posa com una histèrica. Fa poc va anar al metge de capçalera, perquè al sortir del treball tenia freqüents palpitacions i sentia ofecs, el metge li va diagnosticar un augment de la tensió arterial i possibilitat de sofrir cardiopaties si no controlava el ritme de treball que duia.

Entre els treballadors s’ha estès la idea que la nova reestructuració del servei suposarà també un reajustament de personal, i, els rumors diuen que per a l’any següent acomiadaran al 25% de la plantilla. Els treballadors/es comencen a témer pels seus llocs de treball i es nota nerviosisme en la plantilla, tant que l’ambient “de bon rotllo” inicial, s’ha convertit en un ambient de competitivitat, on l’objectiu principal és posar-li la traveta a l’altre : documentació que no arriba a temps o notícies que no es transmeten Tot això està perjudicant el bon funcionament de l’empresa. Aquest ambient negatiu ha transcendit, i han rebut nombroses queixes dels clients que argumenten que ha disminuït la qualitat del seu servei. L’encarregat de gestionar les baixes dels treballadors, ha informat que ha augmentat de forma desproporcionada la xifra d’absentisme i retards en els treballadors.

Des de la direcció s’està treballant en aquest tema, i replantejant com caldria fer la implementació del teletreball en l’organització de cara a garantir la viabilitat del projecte, tenint en compte que , està molt estesa la idea entre els treballadors – sobretot entre els antics- que la seva obligació amb l’empresa és complir l’horari dins de la seva jornada de treball. Indiqueu els avantatges i inconvenients per a l’organització de la implementació d’un sistema de teletreball.

Avantatges per al treballador:

 • Més llibertat.
 • Major flexibilitat.
 • Major productivitat.
 • Major autonomia.
 • Auto realització.
 • Possibilitat d’independització.

Inconvenients pel treballador:

 • Sensació de pèrdua d’estatus.
 • Desorientació inicial en la gestió.
 • Manca de suports personals i materials.
 • Dificultat en el treball en grup i problemes d’operativa.
 • Desvinculació de les empreses

Avantatges per a l’empresa:

 • Estalvi d’espai i instal·lacions.
 • Menys absentismes.
 • Menys salaris i càrregues socials.
 • Direcció per objectius.
 • Gestió per resultats.

Inconvenients per a l’empresa:

 • Cost d’equips individuals.
 • No control presencial.
 • Inèrcia operativa.
 • Canvis organitzatius.
 • Més dificultats en el treball en equip.

Factors de risc psicosocial en el teletreball

L’objectiu de l’activitat és identificar els factors de risc psicosocial en un supòsit concret d’implementació d’un sistema de teletreball en una organització.

A partir del cas pràctic de l’activitat 1, identifiqueu quines són les condicions de treball que suposen un factor de risc psicosocial, en relació al canvi de sistema de treball i implementació del teletreball per a la Maria i per a la resta de treballadors, classificant-los en la taula que es proposa.

En funció dels riscos identificats feu una proposta de mesures preventives per tal de garantir la correcta implementació d’un sistema de teletreball, que actuïn sobre cadascun dels factors de risc psicosocial que has identificat en l’apartat anterior.

Taula Factors de risc psicosocial en el teletreball
Origen Categoria Condicions de treball Factor de risc Mesures preventives
Contingut del treball Disseny de les tasques Canvi de les tasques que realitza el treballador. Situació de canvi , que provoca en el treballador desconcert i desorientació davant la situació de canvi. Per al nou teletreballador, passar a la seva nova situació pot implicar una necessitat d’adaptació a noves situacions laborals que desborden la seva capacitat d’adaptació i resposta. Aquesta situació li pot provocar ansietat i incertesa. Alta incertesa en el disseny de les tasques • Garantir la voluntarietat i la reversibilitat de la decisió de teletreballar
• Possibilitar que la decisió del treballador de realitzar teletreball sigui reversible, i pugui tornar, si no desitja, a la situació anterior.
• Formar al teletreballador en les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les competències exigides en el seu lloc de treball, per autoorganitzar-se i oferir solucions sense el suport directe de l’organització
Càrrega i ritme de treball Augmenta la càrrega de treball del treballador. Sensació de més càrrega de treball, en passar de sistemes que retribueixen el temps de treball a sistemes basats en els resultats: Això pot significar que el treballador hagi de treballar més hores, amb la conseqüència psicològica de la sensació de no ser prou productiu i de manca de temps. Sobrecàrrega de treball • Oferir al treballador eines que l’ajudin a gestionar el seu temps de treball, i a trobar el seu propi ritme de treball
• Formar al treballador en l’autoorganització del temps de treball
Paper en l’organització Major dificultat en la presa de decisions. A causa de la percepció de desestructuració temporal que pot patir el treballador, en passar d’un control total del temps de treball per part de l’empresari, a la necessitat de gestionar per ell mateix el seu temps. Presa de decisions més complicada per la desestructuració temporal que pateix el treballador. Ambigüitat de rol • Oferir al treballador eines que l’ajudin a gestionar el seu temps de treball, i a trobar el seu propi ritme de treball
• Formar al treballador en l’autoorganització del temps de treball
Estatus laboral i desenvolupament professional Disminució de la comunicació amb els seus caps i altres membres de l’organització, la qual cosa suposa la pèrdua de la pròpia imatge i impacte dins de l’empresa:El teletreballador pot no sentir-se integrant de l’organització, i veure’s mancat de suport social. Pèrdua de rol dins de l’organització, estatus laboral deficient
Context del treball Relacions interpersonals en el treball Disminució de la comunicació amb els altres membres de l’organització. Més aïllament social, que provoca una sensació de manca de suport de l’organització: El treballador perd els referents laborals que fins aleshores havia tingut, amb la manca de comunicació que la nova situació pot suposar. Això li pot provocar un sentiment de solitud i de pèrdua de la socialització pel treball. Falta de suport social • Facilitar l’existència de canals de comunicació dels teletreballadors amb la resta de treballadors de l’empresa a través de les TIC: Fòrums, espais de comunicació virtual, etc.
• Realitzar de forma periòdica reunions de seguiment i trobades presencials amb la resta de companys de l’empresa
• Establir que el teletreballador realitzi una part de la seva jornada de forma presencial.
Relacions entre la vida familiar i el treball Falta de separació clara entre els aspectes de la vida familiar o privada i de la professional (espai de treball, temps,…): el treballador sovint es veu obligat a compatibilitzar diversos rols, sense delimitació clara del temps, i l’espai personal i professional. Exigències conflictives entre el treball i la família • Fer que el teletreballador tingui un espai específic,i convenientment aïllat en el seu domicili, per a desenvolupar la seva tasca, i garantir que aquests espai tingui les condicions ergonòmiques necessàries per a realitzar la tasca sense danys per a la salut del teletreballador.
• Formar al teletreballador sobre la forma d’organitzar el seu temps de treball.

Prevenció de riscos psicosocials i noves formes d’organitzar el treball

L’objectiu de l’activitat és identificar les condicions de treball que poden suposar riscos psicosocials, i establir les mesures preventives aplicables a cada risc identificat.

Llegiu el text que es proposa i contesteu les següents preguntes:

 1. Identifiqueu i classifiqueu les condicions de treball del text que posen suposar factors de risc psicosocial en aquesta situació de teletreball.
 2. Proposeu les mesures preventives per fer front a cadascun dels factors de risc identificats.

Llevo prácticamente 4 meses trabajando desde casa para Igalia y creo que es suficiente para ir haciéndome una idea sobre el teletrabajo. En los tiempos que corren y en determinados trabajos, puede dejar de ser estrictamente necesario que un trabajador acuda a una oficina, a un horario fijo y lleve a cabo sus tareas diarias desde un lugar determinado. Es evidente que si eres mecánico de motos en un taller, no puedes teletrabajar, o si te toca atender al público en un establecimiento. Pero si eres uno de esos pomposamente bautizados information/knowledge worker (vamos, si trabajas en una oficina y dependes fuertemente de Internet), seguramente habrá muy pocas cosas de tu trabajo que no puedas hacer desde tu casa.

En mi caso, mis principales tareas en Igalia se pueden hacer desde casa. Eso no quiere decir que se hagan mejor, más rápido o más cómodo (o sí), pero que poder, se pueden hacer, es algo que creo que tengo bastante claro ahora.

No se trata de que mi empresa permita trabajar desde casa de vez en cuando, o algunas horas. En mi caso, Igalia tiene oficinas en Coruña y en Pontevedra y gente teletrabajando en Helsinki, Barcelona, Sevilla o San Francisco. Todos los igalos pueden teletrabajar si así lo prefieren, pero los que estamos lejos de las oficinas, estamos obligados a ello.

Pros:

 • Atender tu casa, tu familia. Resulta importante que tu familia colabore. Que entiendan que cuando estás trabajando, estás trabajando y no deben interrumpirte. Que sepan que el hecho de que estés en casa no significa que estés disponible y que respeten tus horas de trabajo y de descanso. Todo esto es cierto. Pero también es verdad que trabajando desde casa es más fácil controlar todo lo doméstico y atender una familia si es el caso.
 • Flexibilidad horaria. Trabajar desde casa implica la mayoría de las veces que lo harás en un horario muy flexible, cuando no totalmente libre. Esto es un arma de doble filo para mucha gente porque añade un elemento más a tu organización personal y una cosa más que tendrás que decidir por ti mismo.
 • Ahorro de costes. En mi caso personal, no es que mi anterior trabajo me costara mucho dinero. Pero por regla general, desplazarse a una oficina regularmente genera algunos gastos insalvables que no son nada despreciables. Si vas en transporte público, hay que pagar el abono y si llevas tu propio coche, gasolina ¿Cuánta gente no se gasta 200 y 300 euros al mes en gasolina para ir a trabajar? Pasa un poco lo mismo con la comida. Si tienes que comer fuera de casa todos los días, hay que añadir un coste mensual de ¿cuánto? ¿200 euros?
  (…)las empresas que se toman en serio el teletrabajo suelen asumir algunos de los costes profesionales que se generan el los domicilios de sus empleados. Por ejemplo, aunque todavía no he hecho uso extensivo de estas facilidades, Igalia paga el recibo del servicio de Internet a aquellos empleados que así lo soliciten, aparte de materiales de papelería, un ordenador portátil y mobiliario de oficina, como sillas, mesas… etc.
 • Ahorro teórico de tiempo. A priori trabajar en casa es un ahorro claro de tiempo también. En teoría, prepararse cada mañana para trabajar desde casa es prácticamente saltar de la cama y sentarse en el escritorio. Además, se pueden aprovechar los descansos del trabajo para ir preparando la comida, poner una lavadora… etc.

Contras:

 • Complica las comunicaciones con los compañeros. Existen multitud de tecnologías para comunicarnos que nos van a facilitar muchísimo la existencia. Pero por mucho que te esfuerces, no hay nada tan rápido, cómodo, claro y conciso como levantar la cabeza y hablar con alguien que está sentado al lado. Ni la videoconferencia se acerca. Pero ni por asomo.
 • Sentimiento de soledad. Por mucho que tengas una lista de gente en una sala de chat, por mucho que hables con ellos de vez en cuando por voz y por muchas reuniones que tengas fuera de casa, no se puede obviar el hecho de que la mayor parte del tiempo estás solo. Muchas veces estás con gente y no estás interactuando con ellos. Pero no estás solo. Pues ni eso vas a tener cuando trabajes en casa. Estás tú solo.
 • Sentimiento de desorientación, falta de foco. Cuando tienes a tu alrededor un montón de gente tratando de sacar adelante algo, hablando continuamente de lo que hay que hacer y de lo que hace falta terminar, es fácil saber qué cosas son importantes y qué cosas necesitan tu atención. Si todo el mundo anda de cabeza porque hay una entrega de un proyecto importante y estás en la oficina, involucrarse y ponerse a ello resulta más natural. Desde casa sin embargo, puede ocurrir que no aprecies esas urgencias o no consigas discernir lo importante, lo urgente y lo que deberías estar haciendo en cada momento si no prestas atención. Esto puede generar desasosiego, falta de motivación o incluso proyectar una mala imagen a la gente que sí está en la oficina y sí está más al loro.
 • Falta de contacto humano, echar de menos el colegueo. Si eres como yo y como la mayoría de los seres humanos del mundo mundial y te gusta la gente y especialmente si eres abierto y bromista, al cabo del tiempo, acabarás disfrutando de tus compañeros de trabajo como de tus amigos. Eso es porque harás grandes amigos en el trabajo. Si trabajas desde casa, esto no es tan fácil. Las pocas veces que veas a tus compañeros de trabajo en persona, no cogerás sus chistes. No aparecerás en las anécdotas que cuenten y no tendrás confianza con ellos hasta pasado mucho más tiempo que en persona.
 • Mayor sentimiento de rutina. Trabajando en casa, hay más riesgo de que tu día a día se convierta en el día de la marmota. Es cierto que para muchos oficinistas, casi todos los días son iguales. Pero desde luego si trabajas en casa, las posibilidades de ver variar tu rutina son mínimas. Si vas a la oficina, puedes salir a comer a diferentes sitios, puedes hablar con diferentes personas, puedes variar el camino de vuelta y hacer diferentes recados o actividades rollo afterwork… con un poco de suerte hasta puede pasarte algo raro. Pero si te descuidas, trabajando en casa puedes conseguir que cada día sea exactamente igual que el anterior y eso no mola nada.

Consejos:

 • Hacerte responsable de tu propia integración e información. Hay que ser consciente de que la gente que está en una oficina no está todo el tiempo pensando en qué haces tú, qué necesitas o cómo estás. Has de ser activo comunicando tus necesidades, iniciando tú los contactos con la gente con la que necesites interactuar y ser explícito y claro sobre cómo te va y qué tal estás de ánimos
 • El consejo más importante: no cebarse. Saber cerrar y desconectar. Si te empiezan a arder las pestañas de mirar la pantalla, si te sientes mal, deprimido o triste, lo mejor es salir corriendo y saltar a la piscina. Recordar que eres un privilegiado y celebrar tu suerte con tus amigos.

Extret del blog de Teo Romera Teletrabajo: Pros, contras y algunos consejos, data de consulta 13/feb/2013.

Taula Factors de risc psicosocial en el teletreball i mesures preventives
Origen Categoria Condicions de treball Factor de risc Mesures preventives
Contingut del treball Disseny de les tasques Canvi de les tasques que realitza el treballador. Situació de canvi , que provoca en el treballador desconcert i desorientació davant la situació de canvi. Per al nou teletreballador, passar a la seva nova situació pot implicar una necessitat d’adaptació a noves situacions laborals que desborden la seva capacitat d’adaptació i resposta. Aquesta situació li pot provocar ansietat i incertesa. Alta incertesa en el disseny de les tasques - Garantir la voluntarietat i la reversibilitat de la decisió de teletreballar - Possibilitar que la decisió del treballador de realitzar teletreball sigui reversible, i pugui tornar, si no desitja, a la situació anterior. - Formar al teletreballador en les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les competències exigides en el seu lloc de treball, per autoorganitzar-se i oferir solucions sense el suport directe de l’organització
Càrrega i ritme de treball Augmenta la càrrega de treball del treballador. Sensació de més càrrega de treball, en passar de sistemes que retribueixen el temps de treball a sistemes basats en els resultats: Això pot significar que el treballador hagi de treballar més hores, amb la conseqüència psicològica de la sensació de no ser prou productiu i de manca de temps. Sobrecàrrega de treball - Oferir al treballador eines que l’ajudin a gestionar el seu temps de treball, i a trobar el seu propi ritme de treball - Formar al treballador en l’autoorganització del temps de treball
Paper en l’organització Major dificultat en la presa de decisions. A causa de la percepció de desestructuració temporal que pot patir el treballador, en passar d’un control total del temps de treball per part de l’empresari, a la necessitat de gestionar per ell mateix el seu temps. Presa de decisions més complicada per la desestructuració temporal que pateix el treballador. Ambigüitat de rol - Oferir al treballador eines que l’ajudin a gestionar el seu temps de treball, i a trobar el seu propi ritme de treball - Formar al treballador en l’autoorganització del temps de treball
Estatus laboral i desenvolupament professional Disminució de la comunicació amb els seus caps i altres membres de l’organització, la qual cosa suposa la pèrdua de la pròpia imatge i impacte dins de l’empresa:El teletreballador pot no sentir-se integrant de l’organització, i veure’s mancat de suport social. Pèrdua de rol dins de l’organització, estatus laboral deficient
Context del treball Relacions interpersonals en el treball Disminució de la comunicació amb els altres membres de l’organització. Més aïllament social, que provoca una sensació de manca de suport de l’organització: El treballador perd els referents laborals que fins aleshores havia tingut, amb la manca de comunicació que la nova situació pot suposar. Això li pot provocar un sentiment de solitud i de pèrdua de la socialització pel treball. Falta de suport social - Facilitar l’existència de canals de comunicació dels teletreballadors amb la resta de treballadors de l’empresa a través de les TIC: Fòrums, espais de comunicació virtual, etc. - Realitzar de forma periòdica reunions de seguiment i trobades presencials amb la resta de companys de l’empresa - Establir que el teletreballador realitzi una part de la seva jornada de forma presencial.
Relacions entre la vida familiar i el treball Falta de separació clara entre els aspectes de la vida familiar o privada i de la professional (espai de treball, temps,…):El treballador sovint es veu obligat a compatibilitzar diversos rols, sense delimitació clara del temps, i l’espai personal i professional. Exigències conflictives entre el treball i la família - Fer que el teletreballador tingui un espai específic,i convenientment aïllat en el seu domicili, per a desenvolupar la seva tasca, i garantir que aquests espai tingui les condicions ergonòmiques necessàries per a realitzar la tasca sense danys per a la salut del teletreballador. - Formar al teletreballador sobre la forma d’organitzar el seu temps de treball.
Confusió d’espais personal i de treball: prepararse cada mañana para trabajar desde casa es prácticamente saltar de la cama y sentarse en el escritorio. Exigències conflictives entre el treball i la família - Fer que el teletreballador tingui un espai específic,i convenientment aïllat en el seu domicili, per a desenvolupar la seva tasca, i garantir que aquests espai tingui les condicions ergonòmiques necessàries per a realitzar la tasca sense danys per a la salut del teletreballador.
Estatus laboral i desenvolupament professional Pèrdua de la pròpia imatge i impacte dins de l’empresa:El teletreballador pot no sentir-se integrant de l’organització, i veure’s mancat de suport social. Falta de contacto humano, echar de menos el colegeo. Las pocas veces que veas a tus compañeros de trabajo en persona, no cogerás sus chistes. No aparecerás en las anécdotas que cuenten y no tendrás confianza en ellos. Pèrdua de rol dins de l’organització, estatus laboral deficient

Anar a la pàgina anterior:
Factors de risc psicosocial II
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació