Annexos

La comunicació assertiva

Com s’explica en l’apartat “L’estil comunicatiu: l’assertivitat”, la comunicació interna en l’organització és una de les principals polítiques de gestió de recursos humans dins de l’empresa, i contribueix a una reducció de la conflictivitat, i a una millora del clima intern i la cohesió social del grup. L’assertivitat és una habilitat social que treballa la comunicació interpersonal. En el següent text es fa una aproximació tant teòrica com pràctica a aquesta competència.

Normalment, les persones poc assertives són insegures, tímides i anteposen les necessitats dels altres a les pròpies sense tenir en compte els seus propis drets i necessitats. Un segon patró de persones poc assertives són les agressives, que tenen problemes amb els altres i que només tenen en compte les necessitats pròpies. En ambdós casos, és possible que es generin problemes de relació amb les persones de l’entorn. En la taula, es mostren els diferents tipus de comportament des del punt de vista de l’assertivitat.

Figura

Les persones assertives es caracteritzen per les qualitats següents:

  • Saben dir no o mostrar la seva postura en relació amb un tema determinat: manifesten les opinions explicant i justificant la seva postura; i també expressen respecte i comprensió envers les postures, sentiments o peticions de l’altre encara que no hi estiguin d’acord.
  • Saben demanar favors quan ho necessiten.
  • Reaccionen davant d’un atac: identifiquen els problemes i demanen aclariments si hi ha alguna cosa que no entenen bé.
  • Saben expressar sentiments de gratitud, afecte, satisfacció i, també, d’insatisfacció o dolor.

En la taula, es mostren els diferents tipus de resposta assertiva amb l’explicació de la finalitat per a la qual cal utilitzar cadascuna de les tècniques.

Figura
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Factors de risc psicosocial II