Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

La definició de salut segons l’Organització Mundial de la Salut…

NúmPregunta
1

fa referència a l’absència de malalties.

2

és l’estat complet de benestar físic, mental i social.

3

inclou el benestar físic o somatofisiològic de la persona.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Les condicions de treball…

NúmPreguntaVF
1

són el conjunt de les circumstàncies que es donen en l’entorn laboral i que incideixen en la salut del treballador.

2

només fan referència a les condicions materials i ambientals del lloc de treball.

3

inclouen les circumstàncies relatives a l’organització del treball.

4

inclouen les circumstàncies relatives a la tasca que efectua el treballador.

5

han de ser tingudes en compte per l’empresari, el qual ha d’actuar de manera que aquestes elevin el nivell de salut i benestar laboral.

6

no tenen cap influència en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

És una condició de treball relativa a la seva organització…

NúmPregunta
1

el treball per torns.

2

la monotonia.

3

la participació del treballador en l’empresa.

4

Totes ho són.

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adequades.

NúmPregunta
1

La ubicació d’una ampolles de propà en un passadís de pas sense cap element de subjecció és un que podria tenir associat el que l’ampolla caigués sobre una persona i li causés algun de salut.

Exercici 5

Ordeneu aquesta seqüència temporal: actualització, dany, risc, perill.

NúmPregunta
1

2

3

4

Exercici 6

Marqueu l’opció correcta.

NúmPreguntaResposta
1

Treballadors no qualificats

2

Directius

3

Treballadors qualificats a la construcció

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Els nivells alts de satisfacció i la motivació del treballador en l’àmbit laboral…

NúmPregunta
1

tenen una repercussió negativa en el benestar i la salut del treballador.

2

repercuteixen positivament en la salut del treballador.

3

porten una millora de l’ambient social de l’organització.

4

La segona i la tercera són correctes.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

En la forma com actuen els riscos psicosocials sobre la salud de les persones.

NúmPreguntaVF
1

La relació de causalitat no sempre és evident.

2

Un mateix factor de risc pot actuar de forma diferent sobre diferents persones.

3

Normalment tenen un període curt de latència.

4

Actuen normalment amb mecanisms de tipus psicològic.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos