Annexos

Enquestes de condicions de treball de la Unió Europea

La Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball realitza quinquennalment, des de 1990, una enquesta de les condicions de treball en la Unió Europea que ofereix informació sobre les qüestions referents a la qualitat del treball. Per realitzar la IV enquesta, a la darreria de 2005, s’han entrevistat prop de trenta mil treballadors de trenta-dos països (els Vint-i-cinc de la Unió Europea, i Bulgària, Romania, Croàcia, Turquia, Suïssa i Noruega). L’enquesta fa referència a temes com els riscos físics, el temps de treball, l’organització del treball, la salut, l’equilibri entre el treball i la vida privada, la violència i l’assetjament moral, etc. Es mostra el resum dels resultats de l’enquesta.

Amb aquest annex s’amplia el contingut del subapartat “La incidència dels riscos psicosocials” amb els documents

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Els factors psicosocials en el treball I