Activitats

La prevenció dels riscos psicosocials

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els elements que tradicionalment han dificultat l’estudi dels riscos psicosocials en el treball.

Llegiu aquest text i identifiqueu els elements que, segons l’autor, dificulten l’actuació preventiva en els riscos psicosocials. Valoreu-los des d’un punt de vista crític.

“Así como ante la exposición a un riesgo evidente de accidente, por ejemplo, caída, atrapamiento, corte, etc., existe cierta conciencia preventiva y poca aceptación a su presencia, ante los riesgos psicosociales, donde la exposición a los mismos puede producir daños a la salud igualmente severos, no existe suficiente sensibilidad y sí cierta tolerancia por parte de la mayoría de actores implicados (empresarios, trabajadores, servicios de prevención, técnicos, etc.). A pesar de los conocimientos científico-técnicos, se tiende a percibir como implícito al puesto cualquier carga psíquica o riesgo psicosocial del trabajo, aun resultando evidente que la exposición a unas determinadas condiciones psicosociales de trabajo puede afectar a la salud del trabajador. De este modo, si en el trabajador se manifiesta una merma de salud psicofísica debida a esta exposición, el resultado tiende a interpretarse en términos de vulnerabilidad individual, y se atribuye a algún fallo en la psique del propio individuo, a unas características individuales diferenciales ‘débiles’ comparativamente con ‘otros’ o bien debido a su entorno extralaboral.” Manuel Fidalgo Vega. NTP 704. Síndrome de estar quemado por el trabajo o ‘burnout’ (I): definición y proceso de generación. INSST.

Els elements que segons l’autor dificulten l’actuació preventiva sobre els riscos psicosocials són la falta de sensibilitat i l’excés de tolerància davant els riscos psicosocials, deguts al següent:

 • Interpretació en termes de vulnerabilitat individual, atribuint-se a les característiques personals del treballador.
 • Atribució de les causes dels danys a l’entorn extralaboral del treballador.

En aquest fragment, s’aprecia la idea tradicional d’atribuir els danys provocats pels riscos psicosocials a les característiques individuals del treballador i al seu entorn extralaboral, i no als factors estressants que es troben en l’àmbit laboral, en concret als elements de l’organització del treball.

Els factors de risc psicosocial

L’objectiu de l’activitat és identificar els elements que determinen que considerem un risc com a psicosocial.

Per la manera d’operar dels riscos psicosocials, sovint no és fàcil evidenciar els efectes de l’organització del treball sobre la salut del treballador. En la

sentència ( 525.9 KB )
de la Sala d’Afers Socials de l’Audiència Nacional, es discuteix si els atracaments que pateixen les caixes d’estalvi es poden considerar riscos laborals i, en conseqüència, han de ser avaluats per l’empresa. Llegiu atentament aquesta sentència, resumiu els principals arguments del Tribunal per avalar la seva decisió, i argumenteu la vostra opinió.

Les argumentacions utilitzades per la Sala per considerar que els atracaments que pateixen les caixes d’estalvi són riscos laborals i que l’empresari ha d’actuar preventivament (en concret, la sentència declara que “el tratamiento de este tipo de violencia en el lugar de trabajo debe formar parte de las actividades preventivas de las empresas, de manera integrada, siguiendo los principios preventivos enunciados en el art. 15 de la LPRL”) són les següents:

 1. L’article 4.2. de l’LPRL defineix el risc com la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball.
 2. La presència d’un risc implica el deure correlatiu de l’empresari de protecció dels treballadors, amb les mesures de l’article 15 LPRL.
 3. Les situacions que provenen de l’exterior dels bancs o caixes però que es materialitzen en l’interior i que poden afectar la integritat física o psíquica del treballador, cal que siguin objecte d’avaluació i valoració per part de l’empresari a fi d’adoptar les mesures pertinents.
 4. Els atracaments o robatoris amb intimidació reuneixen els requisits legals que configuren el concepte de risc laboral:
  • Produeixen danys físics o psíquics als treballadors.
  • Constitueixen un risc en concórrer les notes de futuritat i probabilitat.
  • Hi ha el nexe de causalitat.
  • Si les lesions patides per un atracament són considerades com a accident de treball, la causa que les provoca ha de ser considerada risc laboral.

Els efectes dels riscos psicosocials

L’objectiu de l’activitat és identificar els efectes que tenen el riscos psicosocials i el seu impacte en les persones i en l’organització.

La Maria i el Josep treballen en una oficina de l’empresa CRACO S.L. situada en el centre d’una gran ciutat. És un centre de treball en el qual les condicions de treball semblen adequades: la il·luminació és acceptable, no fa ni molta calor, ni molt fred, i disposen d’equips d’aire condicionat que poden regular bastant bé la temperatura . El tema dels corrents d’aire s’han millorat molt i, després de parlar amb l’empresa s’han posat les mesures correctores adequades. Tampoc hi ha molt soroll, es pot treballar en un ambient bastant tranquil, que permet la concentració. El mobiliari ha estat canviat fa poc, les taules i les cadires permeten ser adaptades a cada treballador.

Però, tot i això alguna cosa li passa a Maria, perquè té freqüents mals de cap , mals de panxa, diarrea i últimament tartamudeja quan parla. L’altre dia, a casa, es va oblidar d’apagar el foc de la cuina, i gairebé es produeix un desastre a casa. Se la veu preocupada i esgotada, per qualsevol cosa es posa molt nerviosa i perd el control. Fa poc va anar al metge de capçalera, perquè al sortir del treball tenia freqüents palpitacions i sentia ofecs, el metge li va diagnosticar un augment de la tensió arterial i possibilitat de sofrir cardiopaties si no controlava el ritme de treball que duia.

Però si sembla que han millorat les condicions de treball en la seva empresa, què està succeint perquè es trobi en aquesta situació? El client principal ha trencat relacions amb l’empresa, per la qual cosa han hagut de fer un reajustament de personal, i, els rumors diuen que per a l’any següent acomiadaran al 25% de la plantilla. Els treballadors/es comencen a témer pels seus llocs de treball i es nota nerviosisme en la plantilla, tant que l’ambient “de bon rotllo”, s’ha convertit en un ambient de competitivitat, on l’objectiu principal és posar-li la traveta a l’altre : documentació que no arriba a temps o notícies que no es transmeten. Tot això està perjudicant el bon funcionament de l’empresa. Aquest ambient negatiu ha transcendit, i els han rebut nombroses queixes dels clients que argumenten que ha disminuït la qualitat del seu servei. L’encarregat de gestionar les baixes dels treballadors, ha informat que ha augmentat de forma desproporcionada la xifra d’absentisme i retards en els treballadors.

Arran de la detecció que el número de baixes dels treballadors havia augmentat , així com les peticions de jubilació anticipada per part dels treballadors en els últims temps, l’empresa i els representants dels treballadors han decidit avaluar els riscos psicosocials de l’empresa, per tal d’intentar esbrinar l’origen del malestar dels treballadors.

 1. Expliqueu breument quins són els efectes dels riscos psicosocials.
 2. Identifiqueu, en aquest supòsit pràctic, els indicadors de l’impacte dels efectes dels riscos psicosocials i classifiqueu-los en funció de la seva afectació sobre les persones o sobre l’organització.

1. Les conseqüències negatives que generen els factors de risc psicosocial afecten la salut del treballador, i es projecten tant en l’àmbit laboral com en l’entorn personal i familiar. L’organització del treball que és la causant de les condicions de treball deficients que afecten negativament la salut dels treballadors també es ressenteix d’aquests danys de forma indirecta, ja que, les conseqüències que provoquen els riscos psicosocials en els treballadors -donat que aquests són els elements clau de les organitzacions i la base de la seva competitivitat- afecten les la productivitat, el rendiment i la qualitat organitzacional i de la vida laboral.

2.Indicadors de l’impacte dels efectes dels riscos

Taula Indicadors
Dimensions Indicadors
Persona Tartamudeja quan parla
Se la veu preocupada i esgotada
Per qualsevol cosa es posa com una histèrica
Palpitacions i ofecs
Augment de la tensió arterial
Mals de panxa,diarrea
Organització Ambient de competitivitat
Queixes dels clients
Disminució de la qualitat del seu servei
Augment de la xifra d’absentisme i retards en els treballadors
Augment de les baixes dels treballadors
Augment de sol·licitud de jubilacions anticipades

L’actuacio dels factors de risc psicosocial

L’objectiu de l’activitat és identificar els diferents elements relatius als factors de risc psicosocial en uns supòsits concrets.

Identifiqueu en la situació que es descriu aquests elements: origen del risc psicosocial, exposició al risc, dany que provoca.

“L’estil de direcció rígid caracteritzat per una manca de comunicació i participació del personal d’una organització fa que les relacions interpersonals entre els seus membres siguin molt deficients, de forma que hi ha una absència de suport social als treballadors, la qual cosa provoca en aquests situacions d’estrès.”

Taula Actuació dels factors de risc psicosocial
Origen del risc psicosocial Exposició al risc Danys a la salut
Origen del risc psicosocial Exposició al risc Danys a la salut
Organització del treball Factor psicosocial Malalties i insatisfacció
Estil de direcció rígid: manca de comunicació i participació, relacions interpersonals deficients. Absència de suport social Estrès