Objectius

 1. En acabar la unitat didàctica, l’alumne/a ha de ser capaç de:
  • Relacionar les condicions i característiques dels locals de treball, de les instal·lacions, de les màquines, dels equips i dels processos de treball, amb els perills i els sistemes i elements de prevenció i protecció.
  • Relacionar les condicions de funcionament de les instal·lacions, màquines i equips, amb les normes generals exigibles sobre prevenció de riscos.
  • Elaborar procediments segurs per a treballs de perillositat alta, segons la normativa vigent i els sistemes de protecció adequats, a partir de manuals de procediment generals.
  • Identificar incompliments de normes i anomalies de funcionament en locals, màquines, instal·lacions i procediments de treball a partir de les normes generals i internes i de procediments normalitzats establerts.
  • Determinar millores de les condicions i característiques de seguretat dels locals de treball, de les instal·lacions, de les màquines i dels equips i procediments de treball, segons les anomalies i incompliments detectats en l’anàlisi i la investigació d’accidents i incidents, en els controls de riscos i en les inspeccions de seguretat.
  • Verificar el compliment de la normativa general i de les normatives internes en relació amb les condicions de seguretat i salut, i dels procediments que cal seguir en els processos de treball, a partir de la normativa específica en cada cas.
  • Identificar els locals, instal·lacions, màquines, equips i mètodes de treball sobre els quals cal verificar l’existència o no de riscos per a la seguretat i la salut, d’acord amb indicadors i normes generals i específiques de l’empresa.
  • Establir la senyalització dels equips de lluita contra incendis segons les necessitats específiques i les característiques dels locals i instal·lacions.
  • Valorar l’estat de seguretat dels locals, instal·lacions, màquines i equipaments i la idoneïtat dels mètodes de treball, segons la normativa vigent i els criteris interns.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències