Referències

Bibliografia bàsica

Les guies i reials decrets següents són els documents bàsics en matèria de prevenció de riscos i senyalització en els llocs de treball:

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2009). Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Madrid: INSHT.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2015). Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo. Madrid: INSHT.

Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Bibliografia complementària

Bestratén, M.; Cuscó, J. M.; Piqué, T.; Pérez, A.; Tamborero, J. M.; Turmo, E. (1999). Seguridad en el trabajo. 3a edició. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (anteriorment, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball), amb aquesta obra, ofereix una bibliografia bàsica de seguretat en el treball. S’hi tracten les normes i la senyalització de seguretat i el lloc i superfície de treball, entre altres temes de la disciplina de seguretat en el treball. És una bona obra de referència per a tot alumne que s’iniciï en l’estudi de la prevenció de riscos professionals.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Llei espanyola de prevenció de riscos laborals.

NTP 434: Superficies de trabajo seguras (I) (1996). INSHT, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo.

NTP 435: Superficies de trabajo seguras (II) (1996). INSHT, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo.

Aquests dos textos són guies de bones pràctiques en què s’indiquen els riscos derivats de la circulació pels llocs de treball, com ara caigudes, relliscades o cops amb objectes, i les mesures de prevenció i protecció més pertinents.

NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo (1998). INSHT, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo.

No mantenir l’ordre i la neteja en un lloc de treball pot comportar accidents com cops i caigudes, risc d’incendi o, fins i tot, impedir l’evacuació de persones en situació d’emergència. En aquest sentit, aquesta guia té com a objectiu establir unes normes bàsiques d’actuació a l’empresa sobre ordre i neteja als llocs de treball per facilitar l’aplicació de les exigències legals i poder-les aplicar amb més facilitat.

NTP 490: Trabajadores minusválidos: diseño del puesto de trabajo (1998). INSHT, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo.

L’objectiu d’aquesta nota tècnica és ampliar o desenvolupar l’apartat 13 de l’annex I del Reial decret 486/1997, en concret al condicionament de llocs de llocs de treball (portes, vies de circulació, escales, serveis higiènics, etc.) perquè els ocupin persones amb discapacitat.

NTP 566: Señalización de recipientes y tuberías: aplicaciones prácticas (2000). INSHT, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo.

L’objectiu d’aquesta nota tècnica és facilitar la identificació de substàncies contingudes en recipients o que circulen per canonades amb codis o etiquetes adequades, amb referències a aspectes de seguretat i salud, que inclouen també la senyalització de perill necessària per evitar que s’hi produeixin xocs o cops.

Adreces d'interès

https://www.insst.es/

Lloc web de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

www.aenor.es

Aenor és una entitat dedicada al desenvolupament de la normalització i la certificació (N+C) en tots els sectors industrials i de serveis. Té com a propòsit contribuir a millorar la qualitat i la competitivitat de les empreses, així com protegir el medi ambient.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius