Introducció

L’estudi de la unitat didàctica “Llocs de treball i senyalització” representa, en el context de la formació que es va realitzant al llarg del cicle, adquirir els coneixements fonamentals per a la prevenció de riscos en els llocs de treball.

El concepte de lloc de treball inclou qualsevol local, passadís, escala, via de circulació, etc., situat dins de les instal·lacions on es fa l’activitat laboral. En aquesta definició també s’inclouen espais com els serveis higiènics, els locals de descans, els de primers auxilis i els menjadors, és a dir, inclou tots els espais físics de qualsevol tasca professional.

En aquesta unitat tractarem les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut, i també la normativa que els afecta. Això representa un aspecte referit a la seguretat i salut dels treballadors que, sens dubte, ens resultarà conegut, ja que té un caràcter general. Les condicions de temperatura i humitat en els llocs de treball, la senyalització dels extintors en un centre de treball o la senyalització de prohibit el pas a persones no autoritzades en una obra en són exemples quotidians.

La informació que es refereix tant als llocs de treball com a les normes i la senyalització de seguretat aborda uns continguts que ens resultaran molt útils i interessants per avançar en altres temes de la seguretat i salut dels treballadors que estudiarem més endavant, en altres unitats. Així, per exemple, quan estudiem els equips de treball, els equips de protecció individual o els treballs en recintes confinats veurem de nou aplicat el referent a la senyalització de seguretat, les normes de seguretat i les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En aquest sentit, hem cregut interessant situar l’estudi d’aquesta unitat al principi de la programació del crèdit perquè així pugueu aplicar els aprenentatges realitzats en aquesta unitat a les altres unitats que s’aniran desenvolupant al llarg del crèdit.

La unitat didàctica està estructurada en tres nuclis d’activitat. El nucli “Llocs de treball: definició, normativa i condicions” és el que desenvolupa les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i preveu aspectes com la seguretat estructural, rampes, escales, vies i sortides d’evacuació, ordre, neteja i manteniment, condicions ambientals i molts altres aspectes referits als llocs de treball.

El nucli “Condicions generals de seguretat en els llocs de treball” desenvolupa les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball referides als aspectes de la seguretat estructural, espais de treball i zones perilloses, rampes, escales, vies i sortides d’evacuació i altres aspectes referits a les condicions generals de seguretat en els llocs de treball.

Aquests dos nuclis d’activitat, dedicats als llocs de treball, tenen com a objectiu principal servir d’orientació per detectar els riscos principals que comporta la utilització dels llocs de treball. Per tant, tenen un caràcter obert, és a dir, a partir d’uns senzills conceptes i del que indica el Reial decret corresponent, es presenta una orientació de les característiques fonamentals dels llocs de treball, i, depenent de les condicions intrínseques de cada lloc de treball, s’hauran d’adaptar o ampliar els conceptes anteriorment esmentats, prenent com a base el Reial decret 486/1997.

El nucli d’activitat “Normes i senyalització de seguretat” desenvolupa les normes de seguretat i les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, i preveu aspectes com les fases d’implantació de la norma, els procediments segurs de treball, tipus de senyalització en el lloc de treball, senyals en forma de plafó, senyals lluminosos i acústics i la pràctica de senyalització, entre altres aspectes d’igual importància.

És convenient indicar que la majoria dels continguts d’aquesta unitat estan subjectes al que disposa la normativa que li és d’aplicació.

Per a un bon procés d’aprenentatge, és convenient que a mesura que aneu avançant en l’estudi dels continguts exposats busqueu exemples reals, pròxims a vosaltres. Fer-ho us ajudarà a recordar conceptes i plantejar-vos noves qüestions.

Donada la situació actual de pandemia originada per la covid-19 en els apartats afectats hi trobareu la informació relacionadamb la covid-19

Anar a la pàgina següent:
Resum