Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

La norma de seguretat no ha de substituir altres mesures preventives prioritàries per eliminar riscos a les instal·lacions i…

NúmPregunta
1

ha d’actuar com a substituta de la prevenció.

2

ha de tenir en tal sentit un caràcter complementari.

3

ha de ser la primera eina de la prevenció.

4

Cap de les respostes anteriors no és correcta.

Exercici 2

Marqueu si les afirmacions són vertaderes (V) o falses (F).

Les normes de seguretat:

NúmPreguntaVF
1

Són les recomanacions preventives recollides formalment en documents interns que indiquen maneres obligatòries d’actuar.

2

En cap cas no indiquen maneres obligatòries d’actuar.

3

Ens serveixen per ensenyar i complementar l’actuació professional del treballador.

4

És important que no siguin necessàries.

5

No han de ser necessàriament acceptades pels treballadors afectats.

6

És preferible que els treballadors afectats no intervinguin en la seva elaboració.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

El diàmetre mínim d’un senyal de forma rodona que s’ha de poder comprendre en una distància màxima de 14 metres és de…

NúmPregunta
1

0,325 m

2

0,253 m

3

35,3 cm

4

23,5 cm

Exercici 4

Marqueu si les opcions són vertaderes (V) o falses (F).

La senyalització de seguretat…

NúmPreguntaVF
1

elimina el risc en l’origen.

2

ella sola no existeix com a mesura preventiva i és la primera baula d’una cadena d’actuacions bàsiques preventives.

3

en forma de plafó la tracta el Reial decret 485/1997 en l’annex III.

4

és la que subministra una indicació relativa a la seguretat de persones i/o béns.

5

en forma de comunicacions verbals la tracta el Reial decret 485/1997 en l’annex V.

6

quan tingui com a color de seguretat el groc o groc ataronjat li correspon com a color de contrast el vermell.

Exercici 5

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

El senyals d’advertència tenen forma geomètrica

2

Els senyals de prohibició tenen fons de color i la vora de color

3

Els senyals d’advertència tenen el fons de color i la vora de color

4

Els senyals de lluita contra incendis tenen forma geomètrica

5

Els senyals de salvament o socors tenen el pictograma de color

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos