Activitats

Solucions comercials en senyalització de seguretat

L’objectiu d’aquesta activitat és la recerca de productes comercials sobre senyalització de seguretat a Internet.

Consulteu a internet llocs web de diferents empreses que ofereixin productes en matèria de senyalització de seguretat i desenvolupeu els punts següents:

 1. Enumereu els diferents tipus de materials que ofereixen per als senyals en forma de plafó.
 2. Indiqueu quines són les dimensions més comunes dels senyals en forma de plafó i la distància a què s’han de poder comprendre.

 1. Materials: els senyals han de ser d’un material que resisteixi al millor possible els cops, les inclemències de temps i les agressions mediambientals.
 2. Dimensions i distància: se n’ha de garantir la bona visibilitat i comprensió.

Disposicions mínimes relatives a diverses senyalitzacions

L’objectiu d’aquesta activitat és la interpretació de la normativa de senyalització de seguretat.

Llegiu atentament l’annex VII del Reial decret 485/1997 i desenvolupeu els punts següents:

 1. Indiqueu tres casos del món laboral en què seria aplicable la senyalització que es tracta en el punt 2 de l’esmentat annex.
 2. Comenteu quins equips de protecció contra incendis coneixeu i si són del color que s’indica en aquest annex.

 1. Tres casos en què seria aplicable: obres, magatzems amb pasos de carretons automotors i tallers amb passos de maquinària.
 2. Equips de protecció: resposta oberta. Una possible solució seria: extintors, boques d’incendi equipades (BIE), hidrants, etc.

Senyalització de seguretat

L’objectiu d’aquesta activitat és la interpretació de la normativa de senyalització de seguretat, pel que fa al disseny dels senyals.

Dissenyeu un senyal d’obligació si ha de ser vist des d’una distància de 10 metres. Indiqueu-ne l’àrea mínima

Si l = 10
10 x 10 = 100
A = 100/2000 = 0,05 metres

Documentació tècnica sobre senyalització de seguretat

L’objectiu d’aquesta activitat és la localització i interpretació de documentació tècnica sobre senyalització de seguretat.

Entreu al lloc web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i desenvolupeu els punts següents:

 1. Localitzeu com a mínim 2 notes tècniques de prevenció referents a la senyalització de seguretat.
 2. Llegiu atentament cada una de les NTP localitzades.
 3. Feu un breu comentari de cada NTP.

Es poden indicar les guies següents:

NTP 889. Senyalització en cas d’emergències: conté aspectes relatius a la informació i la formació en matèria de senyalització d’emergències, a l’obligatorietat d’efectuar el manteniment de la senyalització i als criteris recomanats per a cada tipus de senyal d’emergència.

NTP 4. Senyalització de vies d’evacuació: identifica els senyals que cal implantar en vies d’evacuació de persones.

NTP 188. Senyals de seguretat per a llocs de treball: conté els aspectes bàsics de colors, formes, tipus, etc., que cal tenir en compte en la senyalització d’un lloc de treball.

Anar a la pàgina anterior:
Normes i senyalització de seguretat
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació