Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

L’amplada mínima de les portes exteriors i dels passadissos serà de:

NúmPregunta
1

1 metre i 80 centímetres, respectivament.

2

1,2 metres i 80 centímetres, respectivament.

3

90 centímetres i 1 metre, respectivament.

4

80 centímetres i 1 metre, respectivament.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Una rampa que té una longitud de 2 metres, en un local tipus A, li correspon una h màxima de:

NúmPregunta
1

0,2 metres.

2

0,36 metres.

3

0,24 metres.

4

0,44 metres.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte a les rampes, escales fixes i de servei per a locals tipus A:

NúmPreguntaVF
1

Les rampes han de tenir un pendent màxim del 12% quan la seva longitud sigui menor a 3 metres.

2

Les escales han de tenir una amplada mínima de 55 centímetres, excepte en les de servei, que ha de ser d’1 metre.

3

Els esglaons d’una escala no poden tenir dimensions diferents.

4

Les rampes han de tenir un pendent màxim del 10% quan la seva longitud sigui menor a 10 metres.

5

Es prohibeixen les escales de cargol, excepte si són de servei.

6

Els paviments de les rampes, escales i plataformes de treball han de ser de materials no relliscosos o disposaran d’elements antilliscants.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte a les vies i sortides d’evacuació per a locals de tipus A:

NúmPreguntaVF
1

Les vies i sortides d’evacuació han de romandre expedites i desembocar al més directament possible a l’exterior o a una zona de seguretat.

2

El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’evacuació depenen exclusivament del nombre màxim de persones que hi pugui haver presents.

3

Les portes d’emergència s’han d’obrir cap a l’interior i no han d’estar tancades, de manera que qualsevol persona que necessiti utilitzar-les en cas d’urgència pugui obrir-les fàcilment i immediatament.

4

Les portes d’emergència es podran tancar amb clau en cas de corrents excessius d’aire que puguin afectar la seguretat i salut del treballador.

5

Estan prohibides les portes específicament d’emergència que siguin corredisses o giratòries.

6

Les portes específicament d’emergència poden ser corredisses o giratòries només si el nombre de treballadors no és superior a 50.

Exercici 5

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Les dimensions dels locals de treball han de ser de metres d’altura des del terra fins al sostre.

2

En locals comercials, de serveis, oficines i despatxos, l’altura es pot reduir a metres.

3

Les dimensions dels locals de treball han de ser de metres quadrats de superfície lliure per treballador.

4

Les dimensions dels locals de treball han de ser de metres cúbics, no ocupats, per treballador.

Exercici 6

Responeu les qüestions següents:

  1. Quina és l’altura mínima des del terra fins al sostre d’una nau de producció per mecanització?
  2. Imagineu una nau de fabricació de productes químics que disposa de 500 m2 de superfície útil. Quin nombre màxim de treballadors hi pot haver?
  3. En un despatx administratiu hi treballen set persones. Quina quantitat de volum d’aire, expressat en metres cúbics per hora, s’ha de renovar?
  4. Calculeu el nombre màxim de treballadors que poden treballar en una nau industrial de 8 m x 50 m x 4 m d’altura, suposant que l’espai útil és de 300 metres quadrats i el volum útil és de 1.100 metres cúbics.

  1. 3 metres
  2. 500/2= 250 treballadors
  3. 350 m3/h
  4. 110 treballadors

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos