Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Les zones de treball són àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals…

NúmPregunta
1

els treballadors han de romandre i s’exclouen els llocs on es desenvolupa la feina.

2

mai no s’allotgen els llocs on es desenvolupa la feina.

3

els treballadors han de romandre o a les quals puguin accedir a raó del seu treball.

4

els treballadors han de romandre o a les quals puguin accedir a raó del seu treball i els menjadors.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Els llocs de treball disposaran de vestidors…

NúmPregunta
1

en totes les activitats, sense excepció.

2

quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball i no se’ls pugui demanar, per raons de salut o decòrum, que es canviïn en altres dependències.

3

només en aquells casos en els quals el treballador ho sol·liciti.

4

d’acord amb la sol·licitud del tècnic en prevenció de riscos professionals.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

El Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, no serà d’aplicació a:

NúmPreguntaVF
1

Les obres de construcció temporals o mòbils.

2

Les oficines d’un hospital.

3

Els locals de descans dels treballadors d’una indústria del metall.

4

Les indústries d’extracció.

5

Els vaixells de pesca.

6

Els locals de primers auxilis d’una fàbrica de paper.

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb l’opció correcta:

NúmPregunta
1

En les zones on s’executen tasques amb exigències visuals moderades el nivell mínim d’il·luminació és de lux.

2

En les vies de circulació d’us habitual el nivell mínim d’il·luminació es de lux.

3

En les zones on s’executen tasques amb exigències visuals molt altes el nivell mínim d’il·luminació es de lux.

4

En les zones on s’executen tasques amb baixes exigències visuals el nivell mínim d’il·luminació és de lux.

Exercici 5

Completeu cada una de les afirmacions amb l’opció correcta:

NúmPreguntaResposta
1

La temperatura dels locals on es facin feines sedentàries pròpies d’oficines o similars estarà compresa entre

2

Per a feines en ambients no calorosos, els treballadors no hauran d’estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d’aire la velocitat dels quals superi

3

La temperatura dels locals on es facin feines lleugeres estarà compresa entre

4

Per a feines sedentàries en ambients calorosos, els treballadors no hauran d’estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d’aire la velocitat dels quals superi

Exercici 6

Els llocs de treball han de disposar d’aigua potable?

NúmPregunta
1

2

No

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos