Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Indiqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

La qualitat es basa en…

NúmPreguntaVF
1

els processos.

2

el manteniment correcte de les accions.

3

el lideratge.

4

l’entorn.

5

el reconeixement.

Exercici 2

Trieu l’opció o opcions correctes.

La satisfacció de l’empresa client és…

NúmPregunta
1

l’objectiu principal de la qualitat.

2

una estratègia per captar noves empreses client.

3

una gestió per solucionar possibles queixes.

Exercici 3

Trieu l’opció o opcions correctes.

L’atenció de l’empresa client consisteix a…

NúmPregunta
1

aportar un servei correcte a l’empresa client en tot moment.

2

proporcionar un valor afegit a l’empresa client.

3

arribar a un equilibri entre els desitjos de l’empresa client i el preu que paga pel servei de l’SPA.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Donar valor a la qualitat del servei

2

Mesurar la qualitat

3

Eines de mesura

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La participació de totes que treballen en un mateix SPA és per aconseguir en una bona gestió de qualitat i per arribar a obtenir que es busca. Un SPA, si és capaç de crear en el seu personal, ja es troba a mig camí de produir un . La implicació de tot i la seva actitud i professionalitat és la clau que permet la de les empreses client.

Exercici 6

A què ens referim quan parlem de la gestió de la qualitat?

Justifiqueu la resposta consultant el material didàctic.

La gestió de la qualitat es refereix no només a la del producte o servei, sinó també a la millora contínua, a la cerca de l’excel·lència, a tendir als zero defectes i a donar la màxima importància a la implicació de les persones en l’atenció al client.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

El concepte de servei es basa a…

NúmPreguntaVF
1

donar respostes precises i ràpides.

2

donar un servei amable, ràpid i eficaç.

3

crear un bon ambient de treball.

4

complir les dates establertes sempre que sigui possible.

5

respectar l’organització de l’empresa client i treballar segons aquest criteri.

6

escoltar i aconsellar.

Exercici 8

Relacioneu les següents definicions amb el concepte de nivells d’incidències del servei d’un SPA corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Insatisfacció causada per problemes o anomalies en el servei o en la relació amb el tècnic PRL

2

Proposta o reclamació de canvi en benefici d’ambdues parts per satisfacció incompleta

3

Posar en coneixement de l’Administració competent una reclamació no atesa per l’SPA

4

Clara insatisfacció per algun perjudici que comporta demanar alguna indemnització o rescissió del contracte

Exercici 9

Trieu l’opció o opcions correctes.

Les fases del cicle o roda de Deming són…

NúmPregunta
1

Planificar, fer, verificar i actuar.

2

Plan, Do, Check and Act.

3

Cap de les anteriors.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos