Annexos

Normatives aplicables en matèria de gestió i atenció al client

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Aquest reglament europeu d’obligat compliment per a tots els països membres deroga la Directiva 95/46/CE.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Atès que la naturalesa del servei d’atenció al client implica treballar a diari amb dades personals, garantir la privadesa de les persones haurà de ser un objectiu irrenunciable i caldrà observar de manera rigorosa tot allò que s’estableix a aquesta llei; la denominada LOPD.

La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

La generalització dels serveis telemàtics d’atenció al client també present en el sector de les empreses de servei de rpevenció de riscos laborals obliga a prestar una especial atenció a aquesta llei coneguda com (LSSICE).

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general