Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El capítol IV de la Llei 31/95 (LPRL) fa referència a l’SPA.

2

L’SPA ha de passar una auditoria externa.

3

Els preus dels serveis de l’SPA són estipulats i, per tant, tancats, no poden ser modificats.

4

Les visites a casa de l’empresa client no han de ser una acció habitual.

5

La comunicació té un paper clau en la relació amb l’empresa client.

6

Cal resoldre les situacions a l’empresa client tal com venen, actuant d’una manera improvisada.

7

L’interlocutor de l’empresa client visitarà habitualment les instal·lacions de l’SPA per a les reunions o entrevistes amb el tècnic PRL.

8

La confiança crea un vincle massa estret amb l’empresa client, no és adequada.

9

Cal preparar prèviament una entrevista amb l’empresa client perquè sigui més fluida.

10

La comunicació oral (la paraula) és suficient per transmetre el missatge.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quan parlem d’aspectes de relació, ens referim a relacionar-nos de manera…

NúmPregunta
1

natural, cordial i continuada.

2

cordial, respectuosa i distant.

3

natural, comunicativa i distant.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quin d’aquests factors fan referència a una activitat comercial?

NúmPregunta
1

El preu, el producte i el contracte.

2

El preu, el mercat, el producte/servei i els clients.

3

El preu, els clients i el servei.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

La comunicació no verbal amb el cos inclou…

NúmPregunta
1

moviments espontanis.

2

gestos i moviments del nostre organisme.

3

Ambdues són correctes.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Les relacions comercials s’han de basar en les següents qualitats:

NúmPreguntaVF
1

Saber escoltar l’empresa client, estar atent a les seves explicacions i neguits.

2

S’ha de saber convèncer amb qualsevol dels arguments utilitzats.

3

Capacitat per prendre decisions, tenir iniciativa.

4

Mostrar-se indiferent davant l’empresa client.

5

Amabilitat per tal de ser cordial, agradable, donant una atenció adient.

6

Disciplina i professionalitat davant les tasques establertes.

7

Una comunicació suficient, sent precís i clar en les explicacions per no avorrir l’interlocutor i que aquest estigui atent a les informacions. * Compliment de les planificacions acordades sense tenir en compte els terminis de temps.

8

Cada entrevista realitzada amb l’empresa client cal tenir-la preparada i estructurada.

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Tot plegat, perquè per a les organitzacions ha passat a ser satisfer i clients cada vegada més exigents i . Per aquesta raó, el personal ha de tenir en compte tres bàsics per a l’èxit en la seva tasca: saber, i voler fer. D’aquestes tres , indubtablement la més important és la : tenir actituds positives, encara que no es poden deixar de banda les dues primeres, és clar.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

L’empresa gestiona adequadament la prevenció de riscos quan hi ha…

NúmPregunta
1

Llocs de treball adequats a l’objetiu productiu.

2

Treballadors més satisfets amb les seves condicions de seguretat i salut laboral.

3

Increment de la productivitat, independentment del nombre d’incidents existents.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Són tasques del tècnic intermedi de PRL…

NúmPreguntaVF
1

Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l’empresa i la seva integració en aquesta.

2

Proposar mesures per a la reducció dels riscos avaluats específics.

3

Seguiment del programa de control i reducció de riscos.

4

Desenvolupar activitats d’informació i formació bàsica de treballadors.

5

Poposar mesures per al control i la reducció dels riscos.

6

Participar i dirigir les actuacions de les activitats preventives programades específiques.

7

Qualsevol altra funció assignada com a auxiliar.

Exercici 9

És important comptar amb una estratègia per al desevolupament d’una visita comercial?

Justifiqueu la resposta consultant el material didàctic.

Comptar amb una estratègia per al desenvolupament de la visita és un primer pas per obrir les portes de l’eficàcia i professionalitat de la tasca a realitzar.

Exercici 10

Definim empresa-client com…

Justifiqueu la resposta consultant el material didàctic.

Aquella persona física o jurídica que adquireix els productes o serveis oferts per una empresa. En les relacions entre SPA i empreses amb les quals tenen concertats els serveis de prevenció s’acostuma a parlar d’empresa client per distingir-la de l’SPA, que també és una empresa.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats