Introducció

Aquesta unitat tracta sobre els elements essencials per a fomentar la cultura preventiva a l’empresa: la comunicació, la informació –sobretot, les campanyes publicitàries– i la formació.

És indispensable que dins l’empresa hi hagi una comunicació fluida entre totes les persones treballadores; d’aquesta manera se’ls pot facilitar la informació necessària per poder desenvolupar les seves activitats laborals, tenint present en tot moment les mesures de seguretat i salut necessàries.

El sistema d’informació establert per l’empresa, les campanyes de prevenció que porti a terme, juntament amb la implantació d’un pla de comunicació i formació en matèria de salut laboral permeten definir, implantar, seguir i avaluar l’eficiència dels plans de prevenció.

En el primer apartat de la unitat, “La comunicació en l’àmbit laboral”, analitzarem d’una banda diferents models teòrics sobre la comunicació i, de l’altra, estudiarem en detall el seu procés de desenvolupament i els elements que la configuren. També treballarem les etapes de la comunicació i en distingirem els tipus existents, fent èmfasi en alguns del requisits clau de la comunicació escrita i en com millorar la comunicació interpersonal. Sense oblidar-nos de quines són les barreres que poden sorgir en la comunicació, ja que és la base del nostre funcionament dia rere dia, i també el fonament del nostre saber estar, ser i fer.

En el segon apartat, “El pla de comunicació”, estudiarem com les empreses i organitzacions implanten diverses accions comunicatives com a estratègia de gestió i com té lloc el procés informatiu a l’empresa. Dins d’aquest procés dedicarem un apartat especial a les campanyes de prevenció que ha d’haver-hi en tota organització per aconseguir consolidar-hi la cultura preventiva.

En el tercer i últim apartat, “La formació”, destacarem la importància que té dins la normativa i la integració de la prevenció de riscos laborals a l’empresa. Per això analitzarem el procés de formació a l’empresa fent especial èmfasi en la seva avaluació. A més, com que les persones treballadores són, en general, adultes, també ens centrarem en les característiques d’aquest aprenentatge i en l’ús de les noves tecnologies en aquesta formació que possibiliten noves metodologies d’aprenentatge.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys i companyes o la persona responsable de la docència de l’aula.

Anar a la pàgina següent:
Resum