Activitats

Formació dels treballadors

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar i conèixer la normativa aplicable en relació amb la formació de treballadors en matèria de PRL.

Consulteu la Llei 31/1995 i les seves posteriors modificacions i identifiqueu els següents fragments de continguts amb l’articulat de l’LPRL 31/95; és a dir, indiqueu a quin article pertanyen:

 1. “Els drets d’informació, de consulta i participació, de formació en matèria preventiva, de paralització de l’activitat en cas de risc greu i imminent i de vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.”
 2. ”[…] la informació i la formació dels treballadors adreçades a un més bon coneixement tant de l’abast real dels riscos derivats del treball com de la forma de prevenir-los i evitar-los, de manera adaptada a les peculiaritats de cada centre de treball, a les característiques de les persones que hi duguin a terme la seva prestació laboral i a l’activitat concreta que hi facin.”
 3. ”[…] aquesta llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la protecció de la seguretat i de la salut, l’eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes indicats en la present disposició.”
 4. ”[…] L’empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina en sigui la modalitat o la durada, com quan s’esdevinguin canvis en les funcions que exerceixi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.”
 5. ”[…] L’empresa de treball temporal és responsable del compliment de les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut que s’estableixen als apartats 2 i 3 d’aquest article.”
 6. ”[…] Facilitar les degudes instruccions als treballadors.”

 1. Article 14. Dret a la protecció davant els riscos laborals.
 2. Exposició de motius, apartat 5.
 3. Article 2. Objecte i caràcter de la norma.
 4. Article 19. Formació dels treballadors.
 5. Article 28. Relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses de treball temporal.
 6. Article 15. Principis de l’acció preventiva

Classificació de continguts de formació

L’objectiu d’aquesta activitat és diferenciar els tres grups de continguts d’una formació (conceptes, procediments i actituds) per determinar quina seria la metodologia més adient i fer una planificació correcta de la formació.

Determineu si els següents continguts, susceptibles de ser part d’una formació, són conceptes, procediments o actituds:

 1. Realitzar soldadures de làser de forma segura.
 2. Reconèixer els símbols de les etiquetes de productes químics.
 3. Usar sempre l’arnès de seguretat en treballs en alçada.
 4. Ser conscient en l’hàbit de rentar-se les mans abans de menjar res durant la jornada laboral.
 5. Aprendre exercicis d’estiraments de les extremitats superiors a l’inici i al final de la jornada laboral.
 6. Determinar quina és la distància correcta a la qual s’ha de posar una pantalla de visualització de dades per no cansar la vista.

 1. Procediment
 2. Concepte
 3. Actitud
 4. Actitud
 5. Procediment
 6. Concepte

Objectius de formació

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar i redactar correctament els objectius d’una formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

Heu de redactar i fixar els objectius d’una formació bàsica en primers auxilis, per als treballadors d’una petita empresa d’instal·lacions elèctriques.

Tot i ser una resposta oberta, la solució ha de seguir les següents orientacions basades en els continguts de l’apartat sobre la formació.

Un “objectiu” és allò que l’alumne ha d’assolir en acabar el procés de formació.

És important conèixer i fixar els objectius d’una activitat formativa, ja que són els que determinen tres qüestions importants:

 • Els continguts de l’ensenyament.
 • Les tècniques i mètodes que s’han d’emprar en el procés.
 • L’avaluació de l’ensenyament.

El professor ha de fixar els objectius de l’activitat formativa en funció de les necessitats formatives detectades i la seva redacció ha de ser tan clara i concreta com sigui possible.

Aspectes que cal tenir en compte per formular correctament els objectius

 1. Parlar dels alumnes, no de l’activitat del professor.
 2. Parlar sobre les realitzacions dels alumnes.
 3. Explicar les condicions de realització de les activitats finals.
 4. Incloure els criteris d’avaluació.

Així, alguns exemples dels objectius que hauria de contenir una formació bàsica en primers auxilis, per als treballadors d’una petita empresa d’instal·lacions elèctriques, serien, entre d’altres:

 • Saber com ha d’actuar la persona treballadora en cas d’accident mentre espera el personal especialitzat (protegir, avisar i socórrer).
 • Reconèixer els signes vitals d’una persona ferida per poder aplicar tècniques de reanimació.
 • Comprendre com funciona un desfibril·lador extern automàtic (DEA) per poder-lo usar.

Formació i sinistralitat laboral

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar la incidència de la formació dels treballadors sobre la sinistralitat laboral.

Llegiu aquest fragment de sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i responeu la següent pregunta: creieu que sense la manca de formació, anunciada en la sentència, aquest accident s’hauria pogut evitar? Raoneu la vostra resposta.

TSJC Sala Social

NIG 08019 - 44 - 4 - 2015 - 8022823

EPC

Recurs de Suplicació: 7490/2016

ILMA. SRA. XXXXXXXXXX

IL. SR. XXXXXXXXXX

IL. SR. XXXXXXXXXX

A Barcelona a 17 de febrer de 2017

La Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels Il. Srs./es. citats,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

S E N T È N C I A núm. 1272/2017

En el recurs de suplicació interposat per Maria Luisa davant la Sentència del Jutjat Social 7 Barcelona amb data 13 de maig de 2016 dictada en el procediment Demandes núm. 497/2015 i essent recorregut/a INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS), TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, DEK LIMPIEZAS 3000, S.L. i COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER 000, núm. NUM000 . Ha actuat com a ponent l’Il. Sr. XXXXXXXX

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER […]

SEGON En l’esmentada sentència, com a fets provats, es declaren els següents:

1er. - Maria Luisa nascuda el NUM001 -1966, afiliada a la Seguretat Social, en situació d’alta a l’empresa DEK LIMPIEZAS 3000, S.L., dedicada a prestar serveis de neteja en empreses i comunitats, des de 10-2-2014, amb la categoria professional de netejadora i cobertura d’un contracte de durada determinada a temps parcial, va patir un accident de treball el 24-2-2014 quan es trobava netejant en la comunitat de propietaris del CARRER 000, núm. NUM000 de Barcelona, del qual han derivat, de moment, prestacions d’incapacitat temporal.

2n. - L’accident es va produir quan la treballadora es trobava netejant els vidres de la porta de la comunitat de propietaris del CARRER 000, núm. NUM000 de Barcelona. En passar un drap es va fer una ferida en la mà per un clau rovellat que sobresortia uns 7 mm, al qual li mancava un cilindre decoratiu metàl·lic.

3r. - L’actora, que va continuar treballant, va causar baixa mèdica, per accident de treball, l’endemà. Va anar a urgències a les 14.00 h i va ser remesa pel seu CAP a l’hospital, per ferida puntiforme en regió volar carpometacarpiana del 5è dit de la mà esquerra, amb dolor i augment de volum en cara volar de la mà i canell esquerres. La ferida es va infectar perquè la treballadora va contraure una bactèria denominada strectococcus pyogenes, coneguda per ser una bactèria menjadora de carn, que li ha provocat la destrucció del teixit adipós i del teixit muscular subjacent, amb el diagnòstic de fascitis necrosant.

4rt.- L’avaluació de riscos presentada i realitzada per l’empresa DEK LIMPIEZAS 3000, S.L és una avaluació de riscos del domicili social, és a dir, C/ Espronceda 103, i no de la comunitat de propietaris de del CARRER 000, núm. NUM000 de Barcelona. A l’avaluació existeix disposició que indica que el que s’hi preveu es fa extensible a les comunitats de propietaris.

5è.- L’empresa DEK LIMPIEZAS 3000, SL no havia realitzat ni la formació en prevenció de riscos laborals ni la informació a la treballadora accidentada, ni consta cap lliurament d’EPI. Tampoc li havien realitzat la vigilància de la salut.

6è.- L’informe d’investigació de l’accident, realitzat el 27-2-2014, reflecteix que la causa immediata de l’accident va ser un tall amb un clau, i les bàsiques: “Hàbits de treball incorrectes en no observar l’existència d’un clau a l’àrea de treball que estava netejant”, i com a “Mesures de prevenció” es proposen: “Hàbits de treball correctes com: quan estigui realitzant el treball haurà de prestar especial atenció i observar que no hi ha cap objecte tallant ni sortint que es pugui clavar”.

[…]

TERCER . Contra la sentència esmentada va anunciar recurs de suplicació la part demandant María Luisa, que va formalitzar dins el termini, i que la part contrària DEK LIMPIEZAS 3000, S.L, a la qual se li va traslladar, va impugnar, i es va elevar a aquest tribunal, que ha donat lloc al present.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- La treballadora demandant en el present procediment, Sra. Maria Luisa, interposa recurs de suplicació contra la sentència dictada pel Jutjat Social que va desestimar la seva pretensió […]

SEGON.- Com a primer motiu de recurs, formulat a l’empara de l’apartat b) de l’article 193 de la Llei 36/2011 , reguladora de la jurisdicció social (LRJS) la treballadora recurrent sol·licita l’addició d’un nou fet declarat provat desè del següent tenor literal: “L’exposició a agents biològics, entre els quals es troben virus, bacteris, fongs i paràsits responsables de les infeccions de la pell, són considerats agents contaminants que es troben o es manegen en els llocs de treball. Respecte a això, consta a l’NTP 822 de l’INSHT, respecte als “agents biològics” en la taula 5, infeccions bacterianes d’origen professional, que les infeccions per estreptococs i com a “agent” precisament el que ens ocupa en aquest cas, l’streptococus pyogens, són presents, entre altres ocupacions, el del “personal de neteja”. […]

TERCER.- Com a següents motius de recurs, formulats a l’empara de l’apartat c) de l’art. 193 de l’LRJS, la treballadora recurrent denuncia que la sentència recorreguda infringeix l’art. 123 de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS) de 1994, i la jurisprudència de la Sala Social del Tribunal Suprem reunida en ple de 30 de juny de 2000, tot això sense discutir el relat fàctic de la sentència recorreguda, que nega l’existència de cas fortuït, i s’efectua una recopilació dels fets esdevinguts en els següents termes: a) La recurrent estava netejant a la comunitat de propietaris situada al CARRER000 núm. NUM000 de Barcelona, concretament una porta en la qual hi havia un clau o cargol sortint no senyalitzat, que estava oxidat, i que en passar el drap se li va clavar, i va fer que la ferida s’infectés pel bacteri anomenat streptococus pyogens, que li ha produït una fascitis necrosant, i per això està en situació incapacitat temporal (IT); b) al·lega, a més, que no es van avaluar els riscos existents, que no havia rebut formació ni informació en la matèria i que no se li havien lliurat els EPI de cap tipus, guants en aquest cas, i la inexistència de coordinació d’empreses entre DEK LIMPIEZAS 3000, S.L i la comunitat de propietaris exigida pel RD 171/2004; i c) que com a mínim s’ha infringit la següent normativa: 1) l’article 4 en relació amb el 3 i 2 de l’RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball, en tant que la porta és un equip de treball en estat defectuós -el clau rovellat-, i s’ha originat un greu perill per a la treballadora; 2) l’art. 3 de l’RD 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, que estableix l’obligació de l’empresari d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. La neteja, el manteniment i senyalització dels llocs de treball forma part, entre d’altres, de les condicions perquè es materialitzi l’esmentada obligació. […]

Un cop establert això anteriorment exposat, la sala entén que es donen tots els requisits establerts jurisprudencialment per a la imposició del recàrrec […] Respecte al percentatge del recàrrec, la sala el fixa en el mínim possible del 30%[…]

En definitiva, les dues empreses condemnades han infringit la normativa general i particular en matèria de riscos laborals, i són els responsables respecte de la treballadora de les seqüeles derivades de l’accident de treball sofert, amb les conseqüències establertes en l’art. 123 de l’LGSS de 1994, actual art. 164 de l’LGSS aprovada pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Per tot l’anteriorment exposat escau que, prèvia estimació del recurs de suplicació interposat per la treballadora, es revoqui la sentència recorreguda en els termes que es diran a la part dispositiva d’aquesta resolució.[…]

Tot i ser una resposta oberta, la solució ha de seguir les següents orientacions basades en els continguts de l’apartat sobre la formació.

De la normativa en matèria de PRL es dedueix que la formació:

 • És un pilar bàsic de la prevenció de riscos.
 • Ha d’estar integrada en el pla de prevenció de riscos i en el pla estratègic de l’empresa.
 • Ha de ser global, pel que fa a riscos generals de l’empresa, i específica respecte al lloc de treball de cada persona.
  • Ha d’impartir-se a l’inici de la prestació laboral i sempre que es modifiquin les condicions de treball.

Per això, és evident que una de les causes de l’accident indicat a la sentència és la manca de formació de la treballadora de l’empresa de neteja. Si la treballadora hagués rebut la formació inicial adequada al seu lloc de treball, hauria emprat els guants EPI i realitzat els hàbits de treball correctes apresos en la formació. El conjunt de tot fa creure que no s’hauria produït aquest accident.

Anar a la pàgina anterior:
La formació
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació