Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Què és la informació?

NúmPregunta
1

És l’acció de transmetre coneixements a un treballador per a la seva formació.

2

És l’acció mitjançant la qual un emissor transmet un missatge a un receptor del qual espera una resposta.

3

És l’acció de transmetre coneixements de manera que el treballador pugui analitzar la situació de treball.

4

És l’acció mitjançant la qual un emissor transmet un missatge a un receptor del qual no espera resposta.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Què és un rumor?

NúmPregunta
1

És la informació que es transmet per canals informals de l’organització.

2

És la informació que es transmet per canals formals de l’organització.

3

És la informació que es transmet a través de canals informals de televisió.

4

És la informació que es transmet a través de canals formals de televisió.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents, pel que fa a una campanya preventiva:

NúmPreguntaVF
1

Ha d’integrar-se en un pla d’actuacions i decisions de l’empresa.

2

Les campanyes més efectives són les que no tenen els seus objectius clarament definits.

3

Els missatges de les campanyes preventives han de ser elaborats tenint en compte condicions que en facilitin la comprensió.

Exercici 4

Enumera, breument, els elements que formen part de l’estructura del pla de comunicació. Justifiqueu la resposta consultant el material didàctic.

L’estructura del pla de comunicació és la següent:

 1. Anàlisi
 2. Antecedents
 3. Objectius (SMART)
 4. Públic objectiu o target
 5. Missatge
 6. Estratègia
 7. Accions
 8. Cronograma o calendari
 9. Pressupost
 10. Control i seguiment
 11. Avaluació del pla

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Quin dels següents documents podria formar part d’un pla de comunicació per àrees d’una empresa?

NúmPregunta
1

Procediment d’investigació d’accidents de treball

2

Instrucció de seguretat i salut en l’ús d’escales de treball

3

Pla de relacions públiques.

4

Informe d’avaluació de riscos d’oficines.

Exercici 6

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La persona que inicia la informació és del missatge.

2

La persona que rep la informació és del missatge.

3

La informació que es transmet s’anomena .

4

El és el medi físic pel qual es transmet el missatge.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La informació inicial només ha de ser sobre el lloc de treball que el treballador realitzarà a l’empresa.

2

La informació contínua s’ha de donar en qualsevol nivell de l’organigrama de l’empresa.

3

la informació en PRL no ha de ser bidireccional perquè només els directius tenen aquest deure envers els treballadors.

4

La direcció establirà la política preventiva de l’empresa, incloent-hi el pla d’informació.

5

No és recomanable registrar les accions informatives en matèria PRL que dugui a terme l’empresa.

6

Els temes de PRL no han de formar part de les reunions de treball amb els treballadors.

7

Quan es modifiquin els processos de treball, s’informarà tots els treballadors afectats de les noves condicions del lloc de treball.

8

La llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals no té cap article on es parli de la informació als treballadors.

Exercici 8

Definim campanya de prevenció com… Justifiqueu la resposta consultant el material didàctic.

En general, podem definir campanya de prevenció com el conjunt d’actes, esforços o actuacions destinades a prevenir els riscos derivats del treball.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

Quan podem dir que una campanya de prevenció ha estat eficaç?

NúmPregunta
1

Quan dóna missatges positius i és generalista.

2

Quan dóna missatges negatius i és específica.

3

Quan dóna missatges positius i és específica.

4

Quan dóna missatges negatius i és generalista.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

Les 4 ‘P’ que defineixen el màrqueting-mix són:

NúmPregunta
1

Privacitat, preu, publicitat i propaganda.

2

Producte, persones, planificació i promoció.

3

Producte, preu, prevenció i publicitat.

4

Producte, preu, punt de venda i promoció.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
La formació