Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Què entenem per comunicació externa quan ens referim a l’empresa?

NúmPregunta
1

La publicitat que es realitza de l’empresa.

2

La que consisteix a enviar informació de l’empresa al seu entorn.

3

Totes les relacions que té l’empresa amb els seus empleats.

4

Els actes, els butlletins externs i els informes.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

La retroalimentació dins del procés de comunicació…

NúmPregunta
1

és el conjunt de normes que s’empren per emetre un missatge.

2

són les emocions que es transmeten amb la comunicació.

3

és la resposta del receptor a l’emissor.

4

és la preocupació dels treballadors pel que s’esdevé a l’empresa.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Les instruccions de treball o full de treball, on l’empresa dona als treballadors un comunicat de treball, és un tipus de comunicació…

NúmPregunta
1

ascendent escrita.

2

descendent escrita.

3

horitzontal oral.

4

oral.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Dels diferents tipus de comunicació escrita, quina informació pretén transmetre la carta comercial?

NúmPregunta
1

Informació sindical, reglament interior.

2

Suggeriments, idees, preguntes.

3

Informació dirigida a un particular o empresa.

4

Informació relativa a la utilització de materials.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Les xarxes de comunicació informal sorgeixen espontàniament de les relacions que s’estableixen entre les persones…

NúmPregunta
1

per l’afinitat o les necessitats personals i que no poden circular per la xarxa formal.

2

perquè les estableix oficialment l’empresa.

3

perquè pretenen boicotejar la comunicació.

4

les xarxes de comunicació informal no existeixen.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Què entenem per assertivitat?

NúmPregunta
1

Qualitat social d’aquella persona les conductes i pensaments de la qual li permeten defensar els drets dels altres.

2

Repetir insistentment el que un vol fer o no fer.

3

Habilitat social d’aquella persona les conductes i pensaments de la qual li permeten defensar els drets de cadascú sense agredir ni ser agredit.

4

Respondre a una crítica, encara que entrem en una situació de discussió.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

La comunicació horitzontal consisteix en…

NúmPregunta
1

la transmissió d’informació entre grups de treball o persones que estan al mateix nivell jeràrquic.

2

la interacció entre caps i empleats i entre membres de diversos departaments.

3

la comunicació entre caps i empleats, entre caps i empleats de diversos departaments i entre línia i staff.

4

la transmissió amb fluïdesa de tota la informació que és imprescindible per als empleats.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Quina d’aquestes funcions compleix la informació ascendent?

NúmPregunta
1

Evitar malentesos.

2

Donar suport a les persones per comprendre millor el seu treball.

3

Fomentar la solidaritat i l’esperit d’equip.

4

Facilitar la participació dels treballadors a l’empresa.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Què entenem per comunicació dintre de l’empresa?

NúmPregunta
1

És un mitjà pel qual s’envia un missatge.

2

És un procediment mitjançant el qual s’intercanvia informació de l’empresa al seu entorn.

3

És un procés a través del qual s’intercanvia informació dintre de l’empresa i entre aquesta i el seu entorn.

4

És una fase en la qual s’intercanvia informació externa a l’empresa.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Els elements bàsics que intervenen en el procés de comunicació són…

NúmPregunta
1

el receptor, l’emissor, el missatge i el codi.

2

el soroll, el codi, el context i l’emissor.

3

les barreres, el codi, el context i l’emissor.

4

la retroalimentació, el soroll, el receptor i l’emissor.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

Els tipus de xarxes de comunicació formal més utilitzats són…

NúmPregunta
1

en cercle, en estrella, en cadena, en diverses direccions, en Y.

2

ascendent, descendent o en diverses direccions.

3

vertical, horitzontal, en cercle o en Y.

4

en cadena, de forma aleatòria o en forma de rumor.

Exercici 12

Trieu l’opció correcta.

La comunicació escrita es caracteritza per…

NúmPregunta
1

no parar atenció a l’emissor.

2

la generació de rumors.

3

la precisió.

4

evitar distorsions.

Exercici 13

Trieu l’opció correcta.

Les barreres de comunicació degudes a les interferències en l’ambient són…

NúmPregunta
1

personals.

2

físiques.

3

semàntiques.

4

les emocions.

Exercici 14

Completeu les afirmacions.

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

L’informe és la comunicació escrita dels tan externs com interns que s’han produït en l’organització.

2

Utilitzarem la carta circular per comunicar a tots els clients.

3

El control de la informació consisteix a verificar si tot passa d’acord amb el adoptat.

Exercici 15

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Les xarxes de comunicació informal sorgeixen d’una manera , al marge de l’organigrama o estructura formal.

2

Aquestes xarxes informals són si donen informació que no ha estat transmesa pels canals formals.

3

Aquestes xarxes informals són si són utilitzades d’una manera inadequada i afavoreixen l’aparició de rumors.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
El pla de comunicació