Activitats

El procés de comunicació

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els passos del procés de la comunicació quan hi ha retroalimentació i com se succeeixen.

Ordeneu els passos del procés de comunicació en dues direccions.

 • Codificació o xifratge
 • Configuració d’una idea
 • Recepció
 • Retroalimentació
 • Descodificació
 • Emissió

 1. Configuració d’una idea
 2. Codificació o xifratge
 3. Emissió
 4. Recepció
 5. Descodificació
 6. Retroalimentació

Xerrada informativa: els elements de la comunicació

Els objectius d’aquesta activitat són els següents: determinar els elements de comunicació en un supòsit de l’àmbit laboral.

Llegiu l’explicació de la xerrada informativa que es presenta a continuació i resoleu la qüestió que es presenta a continuació:

La Maria forma part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa Sistemes Electrotècnics, SA, dedicada al muntatge i manteniment industrial. Atesa l’alta sinistralitat en els últims sis mesos, l’empresa ha organitzat unes xerrades informatives per als seus treballadors per motivar-los davant la importància de l’adopció de mesures de seguretat.


Durant la xerrada hi ha treballadors que no presten atenció a la informació que imparteix la Maria, i a més distreuen la resta de companys.


D’altra banda, els que estan més allunyats de la pantalla de projecció no veuen bé el text escrit, ja que està en lletra molt petita i utilitza uns colors que no són adients per a la llum de la sala, per la qual cosa hi ha poc contrast.


Al final de la xerrada, la Maria copsa que la majoria dels treballadors no ha entès el missatge que els volia transmetre.

Quin són els elements d’aquest procés de comunicació?

En tot procés de comunicació, se solen distingir els següents elements:

 • L’emissor/codificador és la persona que s’encarrega de posar en codi el missatge i l’emet (verbal o no verbal). En aquest cas és la Maria del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa Sistemes Electrotècnics, SA.
 • Missatge, idees, propòsits i intencions que es volen transmetre, en un codi o conjunt sistemàtic de signes. En aquest cas és la motivació davant la importància de l’adopció de mesures de seguretat.
 • Canal. És el mitjà o conducte per on es transporta el missatge. En aquest cas és una xerrada informativa mitjançant una presentació digital.
 • Codi. És el conjunt organitzat de senyals arbitraris que formen el llenguatge mitjançant el qual ens comuniquem. En aquest cas entenem que és una comunicació oral en català.
 • Receptor/descodificador. És la persona o persones que reben el missatge i el descodifiquen, tradueixen les paraules, idees o sentiments de l’emissor. En aquest cas són els treballadors de l’empresa Sistemes Electrotècnics, SA assistents a la xerrada informativa.
 • Context. És la situació en la qual té lloc la comunicació. En aquest cas és la xerrada informativa en una sala de l’empresa.
 • Soroll. És una barrera que constitueix un element pertorbador que interfereix durant el procés de comunicació. En aquest cas es podrien considerar “soroll” els treballadors que no presten atenció a la Maria i distreuen la resta.
 • Retroalimentació. L’emissor ha de tenir constància que el receptor ha rebut la informació que li ha estat emesa. No s’esmenta en aquest cas que hi hagi aquesta retroalimentació, tot i que s’indica que la Maria copsa que la majoria dels treballadors no ha entès el missatge.

Estils comunicatius

L’objectiu d’aquesta activitat és reconèixer amb rigor diferents estils de comunicació oral amb la finalitat de millorar les comunicacions interpersonals.

Mireu el següent vídeo, Simulació sobre formes de comunicació, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i responeu les següents preguntes:

 1. A què està orientada la conducta agressiva?
 2. Com es caracteritza la conducta passiva?
 3. Definiu l’assertivitat

Segons els materials de l’apartat:

 1. La conducta agressiva es caracteritza per estar orientada a la consecució dels propis objectius, on el subjecte només té respecte cap a si mateix.
 2. La conducta passiva-agressiva sol caracteritzar-se perquè l’individu és capaç de transgredir els drets propis en no ser capaç d’expressar les seves opinions, o amb una manifesta falta d’autoestima, genera que els altres no tinguin en compte l’individu.
 3. Podem definir l’assertivitat com aquella habilitat personal que ens permet expressar pensaments, sentiments i opinions, de la manera adequada i sense desconsiderar ni negar els drets dels altres.

Les barreres de la comunicació

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar quines són les barreres que dificulten la comunicació en una situació laboral.

Llegiu el següent cas i responeu les qüestions que es presenten a continuació:

En Joan treballa a l’empresa Cillos, SL com a encarregat de magatzem. Entre els treballadors que té assignats n’hi ha dos que són pakistanesos, acabats de contractar per l’empresa, que no tenen experiència prèvia com a mossos de magatzem, i que no parlen ni entenen gaire bé el català. Un dia els encarrega que transportin les mercaderies d’una banda a l’altra del magatzem i les col·loquin als prestatges amb un ordre determinat. Quan va a supervisar com s’ha fet la feina s’adona que les mercaderies no es troben al lloc on haurien de ser.

 1. Per què ha fallat la comunicació?
 2. Quines són les barreres que en Joan ha trobat en comunicar-se amb els seus treballadors?
 3. Indiqueu com el Joan i els treballadors pakistanesos poden evitar les barreres que han sorgit en el procés de comunicació.

 1. La comunicació ha fallat perquè no s’han tingut en compte les barreres de comunicació ni s’ha planificat adequadament.
 2. Les barreres són diverses:
  • barreres personals dels receptors (treballadors pakistanesos): desconeixement del codi (llenguatge català).
  • barreres personals dels receptors: manca d’habilitats per manca d’experiència a l’empresa.
  • barreres físiques de l’entorn: soroll ambiental de descàrrega d’un camió de mercaderies.
 3. En Joan i els treballadors pakistanesos poden evitar les barreres si:
  • L’empresa es preocupa d’oferir classe de conversa laboral en català per als seus treballadors.
  • L’empresa forma els treballadors en les tasques del seu lloc de treball a l’inici de la relació laboral.
  • En Joan ofereix fulletons visuals que permetin comprendre l’ordre dels materials en els prestatges.
  • En Joan tria un moment més oportú per indicar les ordres en el qual no hi hagi soroll ambiental i planifica una manera de rebre retroacció sobre la comprensió del missatge.

Problemes de comunicació

L’objectiu d’aquesta activitat és distingir els elements i etapes que intervenen en la comunicació oral i reconèixer els obstacles que es poden presentar.

Vegeu el següent vídeo, Un problema de comunicació, on es mostra una breu historieta audiovisual, i responeu les següents preguntes:

 1. Identifiqueu els elements del procés de comunicació.
 2. Indiqueu i classifiqueu les barreres de la comunicació que hi observeu.

 1. Els elements del procés de comunicació són:
  • Emissor inicial: noia amb el vel.
  • Receptor inicial: noia cabells llargs.
  • Canal: no verbal.
  • Codi: gestual.
  • Context: estació de tren o metro, abans d’agafar el tren.
  • Missatge: vol saber com es va a l’estació de Happy Valley.
  • Feedback final: la receptora s’ofereix per anar juntes a l’estació de Happy Valley.
 2. Les barreres de la comunicació observades són:
  • barreres físiques: sorolls, s’acaba la bateria de l’aparell traductor
  • barreres personals psicològiques: la receptora té prejudicis envers el vel
  • barreres personals físiques: la receptora té dèficit auditiu i l’emissora porta un vel que no permet llegir els llavis a la receptora.
  • barreres personals d’habilitats de l’emissora, que no sap llegir els llavis.

Anar a la pàgina anterior:
La comunicació a l'ambit laboral
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació