Referències

Bibliografia bàsica

Abancéns, A. et al. (2008). Manual para la auditoría reglamentaria de prevención de riesgos laborales. Biscaia: editorial OSALAN.

Manual complet per a l’auditoria de prevenció de riscos elaborat per l’Institut Basc de Seguretat i Salut Laboral, institució de referència en l’àmbit nacional.

Baraza, X.; Bestratén, M. Cultura d’empresa, qualitat i condicions de treball UOC (Document en línia: tinyurl.com/s6cskd3; consulta, juliol 2018).

Material en obert de la Fundació UOC sobre conceptes essencials de la cultura de la prevenció de riscos a l’empresa.

CCOO (2000) Guía del delegado y delegada de prevención (Document en línia: www.ccoo.es/904075e00ed306afedc50de455f64a54000001.pdf; consulta, juny 2018).

Guia sindical que vol ser una eina de referència per a tots aquells que actuen o participen en l’àmbit de la prevenció a la feina, delegats, treballadors, empresaris, serveis de prevenció i administracions públiques.

Ministerio de Trabajo, Guía Laboral Auditorías o evaluaciones externas de los sistemas de prevención de las empresas (Document en línia: http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_10/contenidos/guia_10_22_3.htm; consulta, juliol 2019).

Aquesta publicació, elaborada en el marc de la política d’informació i atenció al ciutadà, és un document de comunicació tècnica basada en la normativa reguladora sobre el sistema de prevenció de les empreses.

Molinero, E.; Pitarque, S. (2017) Sistema català d’informació en seguretat i salut laboral. Elaboració d’indicadors. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL).

Document de l’ICSSL que presenta el Sistema d’Informació Català de Seguretat i Salut Laboral. Elaborat seguint les recomanacions internacionals atenent els diferents aspectes del món del treball de què hi ha evidència científica que es relacionen amb la seguretat i la salut de les persones, incloent-hi riscos emergents.

Muñoz, E.; Telmo, J. (2011) Importancia y correlación de las buenas prácticas de calidad en la prevención de riesgos laborales A Revista Calidad (document en línia: https://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=dea6c1de-5fdf-45bd-b498-e43e91182b3f&groupId=10128; consulta, juliol 2019).

Del concepte de qualitat total se’n desprèn un conjunt de regles amb la finalitat última de millorar les capacitats i el rendiment de l’organització, així com aconseguir un augment de l’excel·lència final del producte. En aquest article analitza la relació entre la qualitat de productes i processos i la qualitat en la vida laboral.

QUALICAT (2016) Presentació ISO 9001:2015 (Document en línia: www.qualicat.cat/wp-content/uploads/2016/02/Qualicat_iso_9001_2015_v01_2febrer16.pdf; consulta, juny 2018).

Material divulgatiu de l’Associació Catalana per l’Excel·lència, Qualicat, que presenta els eixos bàsics de l’ISO 9001:2015 aplicats a un entorn concret.

Bibliografia complementària

AENOR. (2007). OHSAS 18001: 2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Document en línia: http://www.euskadi.eus/contenidos/evento/jt_ohsas18001_2010/es_evento/adjuntos/OHSAS_18001; consulta, juny 2019).

Traducció al castellà de l’estàndard OHSAS 18001: 2007. D’interès per consultar les normes i estàndards originals.

CAEB (2008) Guía práctica para superar con éxito la auditoría de prevención de riesgos laborales (Document en línia: www.caeb.com.es/guia-practica-para-superar-con-exito-la-auditoria-de-prevencion-de-riesgos-laborales/; consulta, juliol 2019).

Material que explica d’una banda què és i en què consisteix la realització d’una auditoria. I, de l’altra, els requisits que han de complir les empreses per afrontar amb èxit una auditoria de prevenció de riscos.

Ministerio de Fomento. (2005). Instrumentos para la evaluación de la excelencia (Document en línia: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/DA5481E6-03C1-490F-9D34-28CA8F99FF20/19355/VIA1.pdf|tinyurl.com/wbee4u5; consulta, juliol 2019).

Explicació sobre el Model EFQM d’Excel·lència com a marc de treball basat en nou criteris, que pot utilitzar-se per avaluar el progrés d’una organització cap a l’excel·lència.

INSST (1982 - 2018) Guías NTP. Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Les NTP son guies de bones pràctiques publicades per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) sobre temes concrets; les podeu trobar a www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion. En concret, destaquem:

  • NTP 556 INSST: Nivel de salud y calidad de la empresa: el modelo de auditoría EFQM actualizado.
  • NTP 576 INSST: Integración de sistemas de gestión: prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente.
  • NTP 640 INSTT: Indicadores para la valoración de intangibles en prevención.

Salinas, R. (2010). Manual para el análisis de la gestión de P.R.L - Auditorias internas. Madrid: Fremap.

Manual que aprofundeix en el contingut de les auditories internes, com a eina clau per obtenir informació sobre els sistemes de gestió de la seguretat i salut dels treballadors.

Adreces d'interès

www.clubexcelencia.org/

Pàgina del Club Excel·lència en Gestió, associació empresarial representant oficial de l’EFQM a Espanya. Conté articles, actualitat i recursos sobre l’organització i el model EFQM.

www.youtube.com/watch?v=nEOWm9qhjUI&feature=youtu.be

Vídeo introductori sobre els estàndards ISO.

www.youtube.com/watch?v=id3UVi9p_OI&feature=youtu.be&list=FLfQ1TW3606vmXLUGQqKjFjg

Vídeo pràctic dels estàndards que ens acompanyen diàriament.

tinyurl.com/thmswrr

Aquesta adreça proporciona informació sobre l’elaboració d’indicadors del sistema català d’informació en seguretat i salut laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pdf/FDDCD046-7724-47CC-A3C9-B95478BAE893/19457/Introduccionalaexcelencia.pdf

Aquesta adreça proporciona informació sobre el model de l’EFQM.

www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/DA5481E6-03C1-490F-9D34-28CA8F99FF20/19355/VIA1.pdf

Aquesta adreça proporciona informació sobre els instruments per a l’avaluació de l’excel·lència REDAR.

campusvirtual.ull.es/ocw/course/view.php?id=109#section-4

Aquesta adreça és un curs Moodle obert sobre Sistemas de Gestión de Calidad de la Universitat de la Laguna.

issuu.com/femp/docs/guia_6

Explicació de la gestió per processos en l’Administració local de la FEMP, Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

www.gestiopolis.com/diferencias-similitudes-calidad-total-efqm-iso/

Aquí trobareu diferències i similituds entre els sistemes de qualitat total EFQM i ISO.

www.insst.es/documents/94886/331130/ntp-1054w.pdf/79c06c7b-984a-4f8f-87cd-3e0af9b8a491

Aquest enllaç us porta a la Guía técnica de gestión de residuos, su clasificación y tratamiento, publicada l’any 2015.

www.termcat.cat/docs/docs/ManualQualitat.pdf

Manual de qualitat del Termcat, centre de terminologia.


Blocs sobre prevenció de riscos laborals:

Blocs de diferents autors amb comentaris i notícies d’actualitat sobre la seguretat i salut en el treball (consulta, juny 2018):

Anar a la pàgina anterior:
Objectius