Introducció

Aquesta unitat tracta sobre els sistemes de gestió normalitzats, dins de la prevenció de riscos laborals. Tot i que els sistemes de gestió de qualitat i d’auditoria avui en dia són imprescindibles en les grans organitzacions, cada cop més les petites i mitjanes empreses comproven els beneficis d’implantar sistemes que els permetin gestionar de forma organitzada i rutinària els seus processos productius.

En el primer apartat de la unitat, “Sistemes de gestió normalitzats de la prevenció”, analitzarem d’una banda el fet que la prevenció dels riscos laborals dins les empreses estigui integrada en un sistema de gestió; un sistema més ampli que permeti optimitzar recursos, reduir costos i millorar la competitivitat. I, de l’altra, què significa que aquesta gestió estigui normalitzada, és a dir, que estigui subjecta a unes normes estandarditzades.

En el segon apartat, “Auditories”, estudiarem com les empreses i organitzacions implanten diversos sistemes que els permeten, primer, recopilar determinada informació per analitzar-la i verificar després que les normes que s’han implantat es compleixen i són efectives per aconseguir els objectius marcats.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum