Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les empreses que tenen contractat un SPA estan obligades a realitzar una auditoria anual.

2

Una auditoria és el mateix que una inspecció.

3

Les auditories ofereixen una fotografia de l’estat de l’organització en un moment determinat.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Si una empresa assumeix parcialment l’activitat preventiva i la resta un SPA, s’auditarà la part de l’activitat que hagi estat assumida.

2

L’empresa que no realitza l’auditoria de prevenció de riscos pot ser sancionada.

3

L’entitat auditora pot sancionar l’empresa si troba deficiències que impliquin no conformitats.

Exercici 3

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En l’auditoria es realitza una anàlisi del , de i de de l’activitat preventiva

2

També s’analitza dels mitjans i recursos dedicats per l’empresa i altra informació sobre l’organització i l’activitat de l’empresa.

3

Després d’això s’elabora un que s’ha de conservar juntament amb la documentació i ha d’estar a disposició de i dels .

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Respecte a l’activitat preventiva, l’auditoria s’ha de dur a terme…

2

l’auditoria s’ha de repetir…

3

l’auditoria en empreses que realitzin activitats incloses en l’Annex I, s’ha de de repetir…

4

l’auditoria es repetirà…

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

L’auditoria del de prevenció de riscos és un instrument de que valora l’eficàcia del sistema de .

2

L’auditoria detecta possibles que donen lloc a o de la normativa.

3

Per exemple, és una no realitzar la i l’auditoria indicarà que s’han d’adoptar per solucionar-ho.

Exercici 6

Els documents que descriuen les activitats que s’especifiquen en el sistema de gestió, dient què cal fer, qui és el responsable de fer-ho i quins registres cal guardar per evidenciar el que s’ha fet, es corresponen amb… (trieu l’opció correcta):

NúmPregunta
1

els procediments.

2

les instruccions operatives.

3

els registres.

Exercici 7

L’ordre de les fases d’una auditoria és… (trieu l’opció correcta):

NúmPregunta
1

informe, iniciació, preparació, realització.

2

preparació, iniciació, informe, realització.

3

iniciació, preparació, realització, informe.

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

L’auditoria de primera part també s’anomena…

2

L’auditoria de segona part és…

3

L’auditoria de tercera part és…

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Acció preventiva és:

2

Una no conformitat major o crítica és:

3

Una no conformitat menor o lleu és:

Exercici 10

Quines eines d’avaluació i autoavaluació s’utilitzen en una auditoria? Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

qüestionaris.

2

interrogatoris als treballadors.

3

llistes de comprovació o check lists.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos