Annexos

Glossari de sigles

 • AEMA: Agència Europea del Medi Ambient
 • AENOR: Associació Espanyola de Normalització i Certificació
 • CEN: Comitè Europeu de Normalització
 • CENELEC: Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
 • CNAE: Catàleg Nacional d’Activitats Econòmiques
 • DAFO: Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats
 • DIBA: Diputació de Barcelona
 • EDAR: Estació Depuradora d’Aigües Residuals
 • EFQM: European Foundation for Quality Management (‘Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat’)
 • EMAS: Eco-Management and Audit Scheme (‘Sistema Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria’)
 • ETSI: European Telecommunications Standards Institute (Institut Europeu de Normes de Comunicació).
 • GSST: Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball
 • INSST: Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
 • ISO: International Organization for Standardization (‘Organització Internacional per a la Normalització’)
 • ISTEC: International Safety Technology (‘Tecnologia Internacional de Seguretat’)
 • OiRA: Online Risk Assessment (‘Avaluació de Riscos en Línia’)
 • OIT: Organització Internacional del Treball
 • OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series (‘Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut Ocupacional’)
 • PDCA: Plan, Do, Check, Act (‘Planificar, Fer, Verificar, Actuar’)
 • REDAR: Resultats, Enfocament, Desplegament, Avaluació, Revisió
 • RRHH: Recursos Humans
 • RSP: Reglament dels serveis de prevenció
 • SGA: Sistema de Gestió Ambiental
 • SGPRL: Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals
 • SPA: Servei de Prevenció Aliè
 • SST: Salut i Seguretat en el Treball
 • STOP: Seguretat en el Treball per l’Observació Preventiva
 • UNE: Una Norma Espanyola
 • VUCA: Volatiliy, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (‘Volatilitat, Incertesa, Complexitat i Ambigüitat’)
 • VS: Vigilància de la Salut
 • XARXA EIONET: Xarxa Europea d’Informació i Observació del Medi Ambient
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general