Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

El diagrama de Pareto es refereix a… (trieu només una opció):

NúmPregunta
1

l’acumulació de riquesa tendeix a augmentar per la seva pròpia inèrcia.

2

la majoria dels problemes es deuen a la minoria de les causes.

3

generalment un problema es deu a la majoria de les causes.

Exercici 2

La gestió activa de la prevenció suposa… (trieu només una opció):

NúmPregunta
1

una manera d’avançar-se a possibles accidents, incidents i malalties.

2

investigar els accidents i detectar-ne les causes.

3

una manera d’assegurar la qualitat de l’empresa.

4

totes són correctes.

Exercici 3

Un SGPRL suposa… (trieu les opcions correctes):

NúmPregunta
1

la formació, informació i participació dels treballadors.

2

l’assumpció de responsabilitats de tots els membres de l’empresa, cadascun segons el seu lloc i el seu nivell.

3

una organització sistemàtica d’activitats i procediments que fan possible per a l’empresa el compliment de les disposicions vigents en matèria de PRL.

4

totes les respostes són correctes.

Exercici 4

Els documents que descriuen les activitats que s’especifiquen en el sistema de gestió d’una empresa, dient què cal fer, qui és el responsable de fer-ho i quins registres cal guardar per evidenciar el que s’ha fet, es corresponen amb:

NúmPregunta
1

Els procediments.

2

Les instruccions operatives.

3

Els registres.

Exercici 5

Què s’entén per “qualitat”? (Marqueu només una opció.)

NúmPregunta
1

El conjunt de les propietats i característiques d’un producte, procés o servei que li confereix la seva aptitud per satisfer les necessitats establertes o implícites.

2

Probabilitat que un producte o servei tingui més rendibilitat per a l’usuari.

3

Probabilitat que un producte o servei satisfaci les necessitats de l’usuari.

4

El conjunt de les propietats i característiques d’un producte, i el sistema de control d’aquests productes.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents sobre el DAFO:

NúmPreguntaResposta
1

En un DAFO, les fortaleses són elements de tipus…

2

Els DAFO serveixen per fer…

3

En l’anàlisi DAFO les amenaces…

Exercici 7

Completeu les frases següents sobre l’EMAS:

NúmPregunta
1

Hi ha normes per implementar un sistema de gestió ambiental: la norma d’àmbit internacional per a la gestió mediambiental i el Reglament , és a dir, el Reglament comunitari d’ecogestió i ecoauditoria.

2

El reglament conegut com a EMAS estableix un sistema comunitari d’ecogestió i ecoauditoria que la participació d’empreses amb activitats per a i de les activitats en relació amb el i que facilita la al públic.

Exercici 8

Què és un histograma? (Trieu l’opció correcta.)

NúmPregunta
1

Un diagrama de Pareto, però amb els valors centrats sobre l’escala horitzontal.

2

Un gràfic de dispersió, però en comptes de punts es dibuixen barres verticals.

3

Una gràfica de barres que indica la freqüència amb què es repeteixen els valors dins d’un rang.

4

Un diagrama en el qual s’indiquen els percentatges acumulats de les observacions.

Exercici 9

El manual de prevenció… (trieu l’opció correcta):

NúmPregunta
1

serveix per establir la coherència i les bases de la política de l’empresa.

2

és un procediment burocràtic exigit per l’Administració, a través de la Llei de prevenció de riscos laborals, per exercir un control sobre les empreses.

3

serveix per documentar tots i cadascun dels diferents aspectes que contempla el Sistema de gestió de la PRL.

4

serveix per controlar tots els llocs de treball, segons el que marca la Llei de prevenció de riscos laborals.

5

actualment no és obligatori disposar d’una manual de prevenció.

Exercici 10

Quina és la nova ISO que comença a aplicar-se en l’àmbit de la prevenció de riscos? (Trieu l’opció correcta.)

NúmPregunta
1

ISO 45001:2018.

2

ISO 19011:2011.

3

UNE 77-801-94.

4

ISO 9001:2015.

Exercici 11

La norma UNE lligada a la PRL és o no obligatòria? (Trieu l’opció correcta.)

NúmPregunta
1

És d’obligat compliment per a l’empresari quan aquest assumeix la funció preventiva a l’empresa.

2

És obligatòria per a l’empresa quan aquesta compta amb la implantació d’un sistema de gestió de qualitat.

3

No és obligatòria, pot servir de guia per a la realització de l’SGPRL en l’organització.

Exercici 12

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Permet mostrar quin tipus de distribució presenten les dades a través d’un diagrama de barres:

2

S’obté un núvol de punts que permetrà saber si existeix o no relació entre les variables que s’han d’analitzar:

3

És el mateix que un cronograma:

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

el diagrama de Pareto és un instrument basat en una llei que afirma que el 80% de les causes generen el 20% dels efectes.

2

Un cronograma és una llista de tots els elements terminals d’un projecte amb les seves dates previstes d’inici i final.

3

per generar cultura preventiva a l’empresa es requereix només el compromís de la direcció.

4

per mesurar la rendibilitat de l’acció preventiva és necessari posar en marxa un sistema de mesura i verificació.

Exercici 14

Les instruccions de treball… (trieu l’opció correcta):

NúmPregunta
1

constitueixen les parts del manual de prevenció de riscos d’una empresa.

2

són els documents que evidencien que s’ha realitzat una activitat.

3

són un mitjà per formar les persones treballadores en els llocs de treball.

4

representen una fase de la gestió per procediments.

Exercici 15

Els indicadors… (trieu l’opció correcta):

NúmPregunta
1

són dades que ajuden a mesurar i, per tant, a avaluar.

2

formen part essencial del benchmarking.

3

ajuden a definir les temporitzacions per fer gràfics representatius.

Exercici 16

El nou concepte d’indicador incorpora… (trieu l’opció correcta):

NúmPregunta
1

les dades de sinistralitat de l’empresa.

2

els costos de la no qualitat.

3

variables econòmiques intangibles.

4

totes són certes.

Exercici 17

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El sistema d’excel·lència en la gestió empresarial, abreujat proposa valorar en el sistema la interrelació de variables i d’actuacions i resultats per poder comprovar la seva influència mútua.

2

El conjunt d’indicadors que inclou el Sistema d’Informació Català de Seguretat i Salut es divideix en diverses seccions que corresponen a, aspectes , situació , pràctiques de gestió , condicions de treball o .

3

També, la gestió de la , activitats , vigilància per part de i efectes de laboral.

Exercici 18

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els plantejaments de la qualitat i de la tenen molts elements . No hi pot haver sense en els productius, ni hi pot haver qualitat en el que s’ofereix al sense incorporar sistemes de .

2

Alguns dels principis són:

3

Tots dos comencen per la de l’empresa. Si la direcció està la política serà eficient.

4

Tots dos són projectes i subjectes a i millora .

5

Són més que , és a dir, s’ha de basar en actuació a priori i no en l’acció reparadora.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos