Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

  1. Identifica les diferents modalitats d’organització de la prevenció en l’empresa, analitzant i interpretant la normativa en vigor.
  2. Reconeix els diferents òrgans de consulta, representació i participació dels treballadors especialitzats en matèria de prevenció de riscos laborals, interpretant les seves funcions, competències i facultats a partir de la normativa vigent.
  3. Caracteritza els sistemes de coordinació preventius entre les empreses contractistes o subcontractistes i els treballadors autònoms, identificant els diferents sistemes i valorant les seves funcions.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències