Referències

Bibliografia bàsica

AEZMNA (2017). El ABC de la coordinación de actividades empresariales. Navarra: AEZMNA.

En aquesta publicació trobareu una guia simplificada i pràctica de la CAE.

Bestratén, M. i Marrón, M. A. (2000). NTP 560 Sistema de gestión preventiva: procedimiento de elaboración de las instrucciones de trabajo. INSHT.

Guia per facilitar criteris d’actuació als qui han d’elaborar instruccions de treball. Inclou una proposta de procediment per a l’elaboració d’instruccions de treball i un exemple d’instrucció de treball sobre el treball en espais confinats.

Boix, P., Torada, R. i Esteve, L. (2001). El libro del delegado y la delegada sindical. CCOO. Paralelo Edición.

Proposta metodològica d’intervenció sindical, amb eines concretes d’ajuda per als delegats de prevenció per desenvolupar adequadament les seves funcions.

CEOE (2012). Guia práctica de coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales . Madrid: CEOE.

Obra que ofereix informació sobre els supòsits de la CAE i models de registre de les actuacions a realitzar per les empreses quant a la CAE.

Iranzo, Y. i Piqué, T. (2011). NTP 918 i 919 Coordinación de actividades empresariales I y II. Madrid: INSHT.

En aquestes publicacions trobareu orientacions bàsiques adreçades als implicats en la CAE, conceptes bàsics de la CAE, obligacions generades amb motiu de la CAE, informació sobre els principals mitjans de CAE, drets dels representants dels treballadors en la CAE, com afecta la CAE als autònoms i a les ETT, les respnsabilitats i els incompliments en CAE i la importància d’elaborar procediments que facilitin la coordinació interempresarial.

Riobello, M. (2013). NTP 994 El recurso preventivo. Madrid: INSHT.

En aquesta publicació trobareu informació sobre la figura del recurs preventiu, el seu nomenament, capacitats d’actuació, limitacions i responsabilitats.

Bibliografia complementària

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1997). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE-A-1997-1853.

En aquesta publicació hi trobareu el Reglament dels serveis de prevenció, en el qual s’estableix l’organització de recursos per a les activitats preventives; modalitats organitzatives de la prevenció, requisits, recursos i funcions dels serveis preventius i les funcions i els nivells de qualificació en la PRL.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2004). Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE-A-2004-1848.

Obra que ofereix el marc normatiu de referència en l’àmbit de la CAE.

Ministerio de la Presidencia (1997). Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE-A-1997-22614.

S’hi poden trobar les especificitats de la CAE en les obres de construcció.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2003). Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración. Madrid: INSHT.

Aquest llibre és un referent fonamental per als tècnics de prevenció a l’hora d’elaborar procediments de gestió de la prevenció. Hi trobareu una mena de guia sobre el manual de gestió de la prevenció de riscos laborals d’una organització, juntament amb els procediments de les principals actuacions preventives. S’hi exposen els criteris o les recomanacions per a la redacció dels diferents procediments i, a tall d’exemple, el consegüent procediment. També inclou una sèrie de qüestionaris que ajuden a identificar anomalies o manques preventives.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012). Guia técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la obras de construcción. Madrid: INSHT.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre la CAE en les obres de construcció, la subcontractació en el sector i el llibre d’incidències en les obres de construcció.

Adreces d'interès

INSST

Aquesta és l’adreça del portal de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. L’apartat de documentació inclou guies tècniques i notes tècniques de prevenció on trobareu informació i orientació sobre la gestió de la PRL a les empreses.

ICSSL

Web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya. Hi trobareu tota la informació pràctica de gestió de la PRL a les empreses (recursos, formació, gestions administratives…).

Pàgines webs amb les normatives actualitzades

eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=ES

Versió actualitzada de la Directiva Marc DIRECTIVA 89/391/CEE del Consell, relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors en el treball.

noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html

Aquesta adreça proporciona la versió actualitzada de la Llei de prevenció de riscos laborals.

noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html

En aquesta pàgina s’hi pot trobar la versió actualitzada de la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE-A-2003-22861).

noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l32-2006.html

Versió actualitzada de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE-A-2006-18205).

noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd604-2006.html

Aquesta adreça proporciona la versió actualitzada del Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE-A-2006-9379).

noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1109-2007.html

Aquesta adreça proporciona la versió actualitzada del Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontratació en el sector de la construcció (BOE-A-2007-15766).

noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html

En aquesta pàgina web s’hi pot trobar la versió actualitzada de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius