Introducció

En aquesta quarta unitat, “Prevenció integrada a l’empresa”, entrareu de ple en els aspectes més concrets de com les empreses poden organitzar, implantar i integrar la prevenció de riscos laborals dintre del seu sistema general de gestió. Malgrat que no existeix una única forma d’organitzar la prevenció en les empreses, totes elles han de tenir com a la finalitat el fet de donar compliment a l’extensa normativa en prevenció de riscos laborals i facilitar l’assoliment dels objectius associats a l’assegurament i la millora de la seguretat i la salut dels treballadors.

En aquest sentit, en les empreses no pot actuar cadascú pel seu compte, sense tenir present que les actuacions de les diferents àrees o departaments s’han de coordinar entre si. Les empreses funcionen com un sistema, on el que passa en un departament sol tenir repercussions per a la resta; per exemple, en la substitució de maquinària per una altra de més segura es veuen afectades diferents àrees: compres, financera, recursos humans, producció, prevenció de riscos laborals… Resulta imprescindible que l’organització general de l’empresa integri totes les àrees o departaments, incloent-hi l’àrea preventiva.

En el primer apartat, “Modalitats organitzatives de la prevenció en l’empresa”, veureu que les empreses poden organitzar la gestió de la prevenció segons diferents models que fixa la normativa en vigor. En aquest apartat estudiareu les diferents possibilitats organitzatives de la prevenció que hi ha, les funcions i responsabilitats que assumeixen en aquest àmbit les persones o empreses que s’ocupen de l’organització de la prevenció i el paper que han de desenvolupar les persones que actuen com a recursos preventius durant l’execució de certes activitats o tasques que es puguin considerar perilloses o d’especial risc.

En el segon apartat, “Òrgans de consulta, representació i participació dels treballadors”, estudiareu la figura dels delegats de prevenció com a peça fonamental de la millora de l’activitat preventiva a l’empresa; també analitzareu el concepte, la constitució, els fonaments i les competències dels comitès de seguretat i salut.

Finalment, en el tercer apartat, “Sistemes de coordinació preventiva de les empreses”, analitzareu les obligacions de coordinació d’activitats empresarials que es generen quan en una mateixa instal·lació, centre o lloc de treball es troben treballadors que pertanyen a diferents empreses, com per exemple en una obra de construcció, on les activitats d’unes empreses poden afectar la seguretat dels treballadors de les altres.

En els processos productius actuals és cada cop més habitual la contractació i subcontractació d’una part o de la totalitat de l’activitat a altres empreses. De fet, aquests fenòmens els podem considerar com un model organitzatiu més dels sistemes empresarials actuals. En aquest darrer apartat de la unitat s’inclou també el cas especial de la coordinació d’activitats empresarials en el sector de la construcció.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades i que observeu els annexos del material web. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum