Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions sobre l’àmbit d’aplicació de la coordinació d’activitats empresarials (CAE):

NúmPreguntaVF
1

La CAE no és d’aplicació per als treballadors autònoms, ja que la seva activitat es fa amb autonomia i independència de l’ordre i direcció de les empreses que els contractin.

2

La CAE no és d’aplicació en les obres de construcció, ja que en el sector de la construcció és prohibida la subcontractació d’activitats.

3

La CAE no és d’aplicació quan la concurrència es produeixi per visites, reunions, relacions ordinàries entre empresa-client o entre empresa-proveïdor i similars.

4

La CAE no és d’aplicació per a les administracions públiques (Generalitat, diputacions provincials, ajuntaments…).

Exercici 2

Relacioneu els conceptes següents sobre els rols de les empreses concurrents en un mateix centre de treball:

NúmPreguntaResposta
1

Persona física o jurídica que té el control, la gestió i la direcció del centre de treball:

2

Persona física o jurídica que contracta o subcontracta a altres empreses la realització de treballs propis de la seva activitat per ser realitzats en el seu propi centre de treball:

3

Persona física o jurídica que per contracte amb l’empresa contractista assumeix la realització d’obres o serveis:

4

Persona física que realitza de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu:

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions sobre els objectius de la CAE:

NúmPreguntaVF
1

La CAE ha de garantir que les empreses concurrents coneixen i saben aplicar els mètodes de treball utilitzats al centre de treball.

2

La CAE ha de garantir el control de les interaccions i incompatibilitats entre les activitats concurrents que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors de forma greu o molt greu.

3

La CAE ha de garantir que les mesures preventives adoptades en el centre de treball són les apropiades per combatre els riscos presents.

4

La CAE ha de garantir que les empreses concurrents comparteixin subsidiàriament les seves responsabilitats en PRL.

Exercici 4

Trieu les opcions correctes, sobre les obligacions de CAE de les empreses concurrents:

NúmPregunta
1

A les empreses titulars del centre de treball que tenen treballadors propis realitzant activitats en el centre de treball els correspon complir només amb les obligacions corresponents a les empreses concurrents.

2

En el cas de l’empresa titular d’un centre de treball, però que no disposa de treballadors propis en el centre, desapareixen les obligacions de cooperar amb les altres empreses.

3

Les informacions i instruccions que l’empresa titular està obligada a proporcionar a les empreses concurrents seran obligatòriament per escrit quan es tracti de riscos greus o molt greus.

4

L’empresa titular del centre de treball està obligada a informar i a instruir a les empreses concurrents només al principi d’iniciar-se l’activitat, i ho farà per escrit quan es tracti de riscos greus o molt greus.

5

A l’empresa titular, per la seva condició de titular del centre de treball, li correspon prendre la iniciativa a l’hora d’establir, juntament amb els altres empresaris concurrents, els mitjans de coordinació de la prevenció adequats.

Exercici 5

Trieu les opcions correctes, sobre les obligacions de CAE de les empreses i treballadors autònoms que actuen com a empreses concurrents desenvolupant activitats en un centre de treball on hi ha una empresa titular:

NúmPregunta
1

Comunicar de forma immediata a l’empresa titular de les situacions d’emergència.

2

Informar i donar instruccions als empresaris concurrents sobre les mesures a aplicar en cas d’emergència.

3

Prendre en consideració la informació i les instruccions rebudes per part de l’empresa titular a l’hora d’elaborar o revisar l’avaluació de riscos i la planificació preventiva. Obligació a complir abans d’iniciar les activitats.

4

Establir, juntament amb les altres empreses concurrents, els mitjans de coordinació per a la prevenció.

5

Informar de forma detallada a l’empresa titular dels riscos específics de les activitats que desenvoluparà al centre de treball. Obligació a complir una vegada s’han iniciat les activitats.

6

Informar l’empresa titular dels accidents de treball, tant dels treballadors que estan en concurrència com dels que no ho estan.

7

Complir amb les instruccions facilitades per l’empresa titular.

8

Comunicar als seus treballadors, prèviament a l’inici de les activitats, les informacions i les instruccions rebudes de l’empresa titular.

Exercici 6

Completeu les frases següents sobre les obligacions en CAE:

NúmPregunta
1

Les obligacions en CAE dels autònoms, de les empreses que només actuen com a concurrents i dels titulars d’un centre de treball que no disposen de treballadors propis en situació de concurrència consisteixen a i .

2

Les obligacions en CAE de les empreses titulars d’un centre de treball, si també hi disposa de treballadors propis, seran les dues anteriors més .

3

Les obligacions en CAE de les empreses principals seran les anteriors més .

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions sobre les obligacions de les empreses que ocupin el rol d’empreses principals:

NúmPreguntaVF
1

Comprovar que s’han establert els mitjans de coordinació preventiva necessaris entre contractistes i subcontractistes concurrents.

2

Exigir a contractistes i subcontractistes que en finalitzar les activitats hagin realitzat l’avaluació de riscos i complert la planificació preventiva de les activitats objecte de la contracta o subcontracta.

3

Exigir a contractistes i subcontractistes, abans d’iniciar les activitats i per escrit, que acreditin el compliment dels seus deures d’informació i formació als treballadors que executaran les activitats contractades.

4

Exigir a contractistes i subcontractistes que aportin els documents originals per evidenciar o acreditar el compliment de les seves obligacions i rebutjar que les evidències i acreditacions consisteixin en una declaració responsable per part de la contractista o subcontractista.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afrimacions sobre els mitjans de coordinació d’activitats empresarials:

NúmPreguntaVF
1

La tipologia és variada, i poden consistir en mitjans materials, immaterials o humans.

2

S’estableixen una vegada iniciades les activitats.

3

Es trien tenint en compte la perillositat de les activitats, el nombre de persones en situació de concurrència i el temps que roman la situació de concurrència.

4

Les reunions entre representants de les empreses concurrents són un mitjà de CAE.

5

La informació i la comunicació només es consideren mitjans de CAE si es fan per escrit.

6

Només existeix obligació d’establir-los en situacions de CAE en les quals hi ha alguna empresa titular o alguna empresa principal.

7

Les persones assignades com a recurs preventiu o designades com a coordinadores preventives són mitjans de CAE.

8

Els comunicats, informes, processos, procediments, instruccions, normes de seguretat, protocols d’actuació, etc., són exemples de mitjans de CAE.

9

Els encarregats coordinadors han de disposar d’una formació en PRL corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic.

10

El RD 171/2004 determina que el mitjà de CAE preferent, especialment si la CAE presenta dificultats, és l’assignació de recursos preventius.

11

La coincidència en un mateix centre de treball d’encarregats coordinadors i de recursos preventius durant l’execució de certes activitats especialment perilloses pot generar confusions i incompatibilitats, motiu pel qual, en aquestes situacions, els recursos preventius assumeixen les funcions dels encarregats coordinadors.

12

Els recursos preventius assumeixen funcions de vigilància i control sobre l’activitat empresarial associades a la CAE.

13

La designació dels encarregats coordinadors correspon a l’empresa titular del centre de treball que compti amb persones treballadores pròpies al centre de treball on es dona la concurrència.

14

La designació dels encarregats coordinadors correspon a l’empresa principal on es dona la concurrència.

15

La designació dels recursos preventius correspon a l’empresa titular del centre de treball que compti amb persones treballadores pròpies al centre de treball on es dona la concurrència.

Exercici 9

Trieu les opcions correctes sobre la CAE en les obres de la construcció:

NúmPregunta
1

La CAE s’inicia en la fase d’elaboració del projecte d’obra mitjançant la informació recollida a l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut i al pla de seguretat i salut.

2

La persona coordinadora de seguretat i salut de l’execució de l’obra té les mateixes funcions com a mitjà de coordinació que la persona encarregada de la coordinació d’activitats preventives regulada pel RD. 171/2004.

3

La persona coordinadora de seguretat i salut de l’execució de l’obra és designada per cada contractista per la part de les obres que té contractades.

4

El pla de seguretat i salut l’elabora el projectista de l’obra.

5

La persona coordinadora de seguretat i salut de l’execució de l’obra és la figura clau de la CAE en les obres de la construcció.

6

Els recursos preventius han d’estar presents en totes les activitats de l’obra, ja que totes les activitats són perilloses en les obres de la construcció.

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents sobre els documents de les obres de la construcció útils per a la CAE:

NúmPreguntaResposta
1

Document que conté les modificacions, les concrecions, les alternatives o les complementacions que els contractistes volen fer justificadament de l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut. És el document clau per a la identificació i avaluació dels riscos de l’obra i la corresponent planificació preventiva:

2

Document que conté el procés d’execució i el disseny tècnic de l’obra abans d’iniciar-la. Inclou fonamentalment especificacions tècniques, terminis d’execució, objectius i pressupostos:

3

Document amb format predeterminat en el qual qualsevol participant en l’obra pot fer anotacions sobre temes relacionats amb la seguretat i salut durant l’execució de l’obra:

4

Document que conté la previsió dels riscos i de les corresponents mesures preventives i de protecció a seguir per cadascuna de les activitats de l’obra:

5

Document que resulta molt útil a l’hora de fer el seguiment i control de l’eficàcia i vigència del pla de seguretat i salut de l’obra:

Exercici 11

Trieu l’opció incorrecta, sobre les funcions de la persona coordinadora de seguretat i salut durant la fase d’execució de les obres de la construcció:

NúmPregunta
1

Analitzar i, si escau, aprovar les modificacions del pla de seguretat i salut proposades pels contractistes.

2

Coordinar i vigilar el compliment de la CAE.

3

Instruir les empreses i altres persones concurrents sobre les mesures de prevenció i protecció a aplicar davant els riscos presents en l’obra.

4

Elaborar el pla de seguretat i salut.

5

Prendre decisions tècniques i organitzatives a l’hora de planificar activitats de l’obra a executar de forma simultània o consecutiva i de determinar el temps d’execució d’aquestes, amb la finalitat de poder coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.

6

Coordinar les tasques de control previstes per l’execució correcta dels mètodes de treball.

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions sobre la presència de recursos preventius en les obres de la construcció:

NúmPreguntaVF
1

Una de les seves funcions és garantir el control de l’execució dels treballs potencialment perillosos o de risc.

2

La designació dels recursos preventius s’ha de realitzar per a cada treball concret quan es determini la necessitat de la seva presència, és a dir, no es poden designar uns recursos preventius per a tota l’obra en general.

3

L’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut són els documents on s’han d’indicar quins són els supòsits que faran necessària la presència dels recursos preventius en les obres de construcció.

4

Els recursos preventius han de disposar d’una formació en PRL corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell intermedi de prevenció en la construcció.

5

Estan facultats per instruir les persones treballadores per al correcte i immediat compliment de les mesures preventives i per informar les empreses dels incompliments dels treballadors que d’elles depenguin.

Exercici 13

NúmPreguntaVF
1

Les empreses que vulguin ser contractades o subcontractades en les obres de la construcció s’han de registrar en el Registre d’Empreses Acreditades.

2

Poden formar part del sistema de subcontractes totes aquelles empreses que actuen com a intermediàries o que només aporten materials o maquinària, sense aportar mà d’obra.

3

Queden excloses del sistema de subcontractació les ETT.

4

La promotora de l’obra no té cap limitació a l’hora de contractar la realització de la totalitat o les parts de l’obra amb empreses contractistes.

5

Com a norma general només es poden encadenar un màxim de quatre nivells de subcontractacions sobre una mateixa activitat o treball d’una obra de construcció.

6

Cada contractista anotarà cronològicament al llibre de subcontractació les subcontractes que realitzi amb altres empreses o autònoms.

Exercici 14

Trieu quin o quins dels següents elements s’ha d’incloure en els procediments de gestió documental de la CAE:

NúmPregunta
1

La persona encarregada de la coordinació d’activitats preventives.

2

El llistat de documents i registres que es generen en cada supòsit de concurrència.

3

La ubicació, física o digital, de la documentació i dels registres arxivats de la CAE.

4

El llibre d’incidències i subcontractació de les obres de construcció.

5

El sistema de control documental i de distribució.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos