Annexos

Model de registre de la informació dels riscos específics

Sempre és convenient deixar registrades les informacions que a causa de la coordinació d’activitats empresarials (CAE) s’intercanvien les empreses.

Aquest registre es pot utilitzar per evidenciar el compliment de l’obligació d’intercanviar la informació sobre els riscos específics de les activitats.

Taula: Model de registre de la informació dels riscos específics
INFORMACIÓ DELS RISCOS ESPECÍFICS
Lloc de treball:
Secció/àrea/departament:
Dates de la concurrència:
1. Dades de l’empresa:
Raó social:
Domicili social:
Activitat: CNAE:
Responsable/persona de contacte:Càrrec:
2. Descripció de les activitats a realitzar:
3. Riscos específics de les activitats en concurrència:
(Adjuntar: avaluació de riscos, mesures preventives, manuals de prevenció, procediments operatius, instruccions de treball, normes de seguretat i qualsevol altra documentació que es consideri necessària per garantir la protecció i seguretat dels treballadors)
Complimentat per: Signatura: Data:
…………….. ……… …….

Model de comunicació d'accident de treball a les empreses concurrents

El model de comunicació d’accident ha d’incloure fonamentalment la descripció de l’accident, les causes i les mesures adoptades.

Taula: Model de comunicació d’accident de treball a les empreses concurrents
COMUNICACIÓ D’ACCIDENT DE TREBALL
A l’atenció de:
Empresa:
Adreça:
Lloc i data:
Sr./Sra.
En/Na ……………….. representant de l’empresa …………. i d’acord amb el RD 171/2004, en matèria de CAE, li comunica que en data …. de ………… es va produir un accident de treball en el centre de treball …………
DADES DE L’ACCIDENT:
1. Descripció:
2. Causes:
3. Mesures adoptades:
Atentament
Signatura i càrrec

Model de registre de la informació facilitada als treballadors sobre un centre de treball

El model també pot utilitzar-se per registrar la informació proporcionada per l’empresari titular sobre els riscos del mateix centre de treball i les instruccions facilitades als empresaris concurrents (només cal modificar l’encapçalament del document).

Taula: Model de registre de la informació facilitada als treballadors sobre un centre de treball.
INFORMACIÓ AL TREBALLADOR SOBRE EL CENTRE DE TREBALL
Lloc de treball:
Dates de la concurrència:
1. RISCOS DEL CENTRE DE TREBALL:
2. MESURES PREVENTIVES:
3. SITUACIONS I MESURES D’EMERGÈNCIA:
Signatura del treballador
Data:

Model de declaració responsable

El model de declaració responsable és utilitzat per les empreses contractades o subcontractades per acreditar davant l’empresari principal la realització o actualització de l’avaluació de riscos i la planificació preventiva i el compliment del deure d’informació i formació als treballadors que realitzaran les activitats objecte de la contracta o subcontracta.

Taula: Model de declaració responsable
DECLARACIÓ RESPONSABLE
A l’atenció de:
Empresa:
Adreça:
Lloc i data:
Sr./Sra.
En relació amb les activitats contractades/subcontractades que es realitzaran en el centre de treball ………………………, i d’acord amb el RD 171/2004 sobre CAE, En/Na …………………… com a representant de l’empresa …………………………… acredita el compliment de les següents obligacions en PRL:
- Realització/actualització de l’avaluació de riscos i de la planificació preventiva de les activitats contractades/subcontractades
-Informació i formació als treballadors que executaran les activitats contractades/subcontractades.
Atentament
Signatura i càrrec

Llibre d'incidències en les obres de construcció

Es tracta d’un llibre habilitat expressament per registrar les incidències de seguretat que es puguin produir durant el desenvolupament d’una obra de construcció.

Taula: Continguts del llibre d’incidències de l’obra
LLIBRE D’INCIDÈNCIES Número de registre: …. Exemplar número: ….
DADES GENERALS
Denominació de l’obra: …………………..
Ubicació/adreça: Municipi: Província:
Promotor:
Adreça:Municipi:Província:
Telèfon:Correu electrònic: Fax:
Autor/s del projecte d’obra:
Coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra:
Autor/a de l’estudi / estudi bàsic de seguretat i salut:
Direcció facultativa:
1-.
2-.
Contractista:
Adreça:Municipi:Província:
Telèfon:Correu electrònic: Fax:
Contractista:
Adreça: Municipi: Província:
Telèfon: Correu electrònic: Fax:
Coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra:
Adreça:Municipi:Província:
Telèfon:Correu electrònic: Fax:
Dades de la diligència: Oficina de supervisió de projectes o òrgan equivalent
Data:
Col·legi professional
Segell de la diligència
Taula: Continguts de les pàgines d’anotacions d’incidències en el llibre
LLIBRE D’INCIDÈNCIES. Número de registre: …. Exemplar número: …. Original(1) Full número: ..
Denominació de l’obra:…………………..
Ubicació/adreça: Municipi: Província:
Coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra:
Direcció facultativa:
Destinataris:
Motius de l’anotació:
1-. Control i seguiment del pla de seguretat i salut:
2-. Paralització de treballs (1):
3-. Incompliments d’advertiments/observacions prèviament anotades al llibre:
4-. Incompliments de seguretat i salut:
5-. Paralització de l’obra (1):
……………………………………………………………………………………..
Lloc i data: Informat:
Signat:Signat:
En qualitat de …..En qualitat de …..
Segell de la diligència

(1) En el cas que l’anotació es refereixi a qualsevol incompliment d’advertiments o observacions prèviament anotades en el llibre per persones autoritzades a fer-ho, o en el cas de paralització dels treballs (art. 14 RD 1627/1997), caldrà remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en un termini màxim de 24 hores.

Glossari de sigles

 • CAE: coordinació d’activitats empresarials
 • CE: Constitució espanyola
 • CEE: Comunitat Econòmica Europea
 • CNSST: Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
 • (Conformitat o marcat) CE: conformitat europea
 • DNI/NIE: document nacional d’identitat/Número d’identificació d’estrangers
 • EPI: equip de protecció individual
 • ET: Estatut dels Treballadors
 • ETT: empresa de treball temporal
 • INSST: Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
 • ITSS: Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • ITV: inspecció tècnica del vehicle
 • LGSS: Llei general de la Seguretat Social
 • LPRL: Llei de prevenció de riscos laborals
 • LLISOS: Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social
 • OIT: Organització Internacional del Treball
 • OMS: Organització Mundial de la Salut
 • PRL: prevenció de riscos laborals
 • REA: registre d’empreses acreditades
 • RD: Reial decret
 • RLC: relació de liquidació de cotitzacions
 • RNT: relació nominal de treballadors
 • RSC: reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció
 • RSP: Reglament dels serveis de prevenció
 • SPA: servei de prevenció aliè
 • SPM: servei de prevenció mancomunat
 • SPP: servei de prevenció propi
 • TPC: tarja professional de la construcció
 • TS: Tribunal Suprem
 • TSJ: Tribunal Superior de Justícia
 • UTE: unió temporal d’empreses
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general