Activitats

Supòsits de concurrència d'activitats empresarials

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les situacions de concurrència empresarial on aplicar el RD 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa reglamentàriament la coordinació d’activitats empresarials (CAE) definida per l’art. 24 de la LPRL.

Al Centre Tecnològic de Manresa (CTM) s’han instal·lat diferents empreses que realitzen activitats d’experimentació, simulació i modelització (escala laboratori, planta pilot…) amb la finalitat de millorar i incrementar la seva competitivitat i capacitació tecnològica mitjançant projectes conjunts, serveis tecnològics avançats i la transferència de tecnologia.

Al voltant del CTM trobem un gran nombre d’empreses amb diferent participació en les activitats que es realitzen en el CTM:

 • INNOVA+, Soc. Coop. Cat., propietària del CTM i que disposa de treballadors propis en el centre de treball realitzant activitats d’administració del CTM.
 • GESTrent, SL, la qual gestiona el lloguer dels espais del CTM a les diferents empreses que el volen utilitzar com a banc de proves dels seus productes, però que no disposa de treballadors propis en el centre de treball del CTM.
 • QuimIOC, SA, la qual desenvolupa activitats de fabricació, recerca i desenvolupament de productes plaguicides i altres productes agroquímics.
 • Pensat i fet, SL, una altra empresa que realitza activitats d’experimentació al CTM.
 • Central Bages, SL, la qual té la contracta dels serveis de neteja i manteniment de les instal·lacions del CTM.
 • Comercial Química, SL, empresa intermediària que ofereix a l’empresa QuimIOC, SA els darrers avenços en el sector químic (productes, preparats, substàncies…).

Es demana que indiqueu, de forma justificada, si les següents empreses es troben mútuament en algun dels supòsits de CAE establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa reglamentàriament la CAE. En cas afirmatiu, indiqueu en quin dels supòsits de CAE es troben en cada cas:

 1. QuimIOC, SA respecte de l’empresa Pensat i fet, SL.
 2. QuimIOC, SA respecte de l’empresa GESTrent, SL.
 3. QuimIOC, SA respecte de l’empresa INNOVA+, Soc. Coop. Cat.
 4. INNOVA+, Soc. Coop. Cat. respecte de l’empresa Central Bages, SL.
 5. QuimIOC, SA respecte de l’empresa Comercial Química, SL.

1. Supòsit entre QuimIOC, SA i Pensat i fet, SL. En aquest cas, les empreses concurrents només comparteixen l’espai de treball (el CTM), sense existir necessàriament cap tipus de relació contractual o jurídica entre si.
Així, el supòsit de CAE es correspon al que s’ha desenvolupat en el capítol II del RD 171/2004: concurrència de treballadors de dues o més empreses en un mateix centre de treball sense existir una empresa titular o una empresa principal.

2. Supòsit entre QuimIOC, SA i GESTrent, SL. Com que l’empresa GESTrent, SL no disposa de treballadors en el centre de treball CTM i no és ni l’empresa titular ni la principal del centre de treball, no ens trobem en cap dels supòsits de CAE previstos en la normativa; per tant, aquestes dues empreses no queden obligades mútuament pel RD 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa reglamentàriament la CAE definida per l’art. 24 de la LPRL.

3. Supòsit entre QuimIOC, SA i INNOVA+, Soc. Coop. Cat.. En aquest cas, tot i que INNOVA+, Soc. Coop. Cat. és la titular del centre de treball CTM, no ens trobem en els supòsits de CAE als quals es refereixen els capítols III i IV del RD 171/2004, ja que l’empresa titular del centre (INNOVA+, Soc. Coop. Cat.) no contracta a QuimIOC, SA la realització d’activitats (ni diferents de les que ella realitza, ni pròpies de la seva activitat).
La relació contractual entre aquestes dues empreses només es refereix al lloguer de l’espai i no a la contractació d’activitats per part d’INNOVA+, Soc. Coop. Cat. a QuimIOC, SA.
En aquest cas, com que l’empresa titular del centre de treball (INNOVA+, Soc. Coop. Cat.) disposa de treballadors propis realitzant activitats en el CTM, està actuant com a una empresa concurrent més i, com a tal, li correspon complir amb les obligacions indicades en el supòsit de CAE referides en el capítol II del RD 171/2004.

4. Supòsit INNOVA+, Soc. Coop. Cat. i Central Bages, SL. Ens trobem en el supòsit de concurrència de treballadors de diferents empreses en un mateix centre de treball del qual és titular una empresa desenvolupat al capítol III del RD 171/2004.
Entre aquestes dues empreses concurrents hi ha una empresa que és la titular del centre de treball on es produeix la concurrència d’activitats (INNOVA+, Soc. Coop. Cat.), la qual contracta amb Central Bages, SL la realització d’activitats diferents de les que ella realitza, és a dir, activitats que no li són pròpies. Entenem que les activitats de manteniment i neteja que realitza Central Bages, SL són complementàries a les d’administració del CTM que realitza INNOVA+, Soc. Coop. Cat., és a dir, són activitats diferents de l’objecte de l’activitat de l’empresa titular.

5. Supòsit entre QuimIOC, SA i Comercial Química, SL. Entre aquestes dues empreses no es pot considerar que existeixi concurrència d’activitats empresarials en el CTM.
Queden excloses les relacions que es produeixin de forma ordinària entre les empreses i els seus proveïdors, com és el cas.
A més a més de les relacions empresa-proveïdor, queden excloses de l’obligació de CAE les situacions que es generin per visites, reunions, relacions ordinàries entre l’empresa i la seva clientela o similars.
Entenem que aquestes situacions no suposen una aportació de riscos per a les persones que treballen en l’empresa. A més a més, aquests visitants no contrauen cap relació contractual amb l’empresa.

Informació dels riscos específics entre empreses en situació de concurrència d'activitats

L’objectiu d’aquesta activitat és saber com elaborar registres que acreditin l’intercanvi d’informació entre empreses en situació de concurrència d’activitats.

En el Centre Tecnològic de Manresa (CTM) que hem vist en l’activitat anterior trobem situacions de concurrència de treballadors de diferents empreses en un mateix centre de treball. Una d’aquestes empreses és QuimIOC, SA, dedicada a la fabricació, recerca i desenvolupament de plaguicides i altres productes agroquímics d’ús fitosanitari.

Es demana que elaboreu un registre amb la informació dels riscos específics que QuimIOC, SA ha de facilitar a la resta d’empreses concurrents en el CTM en compliment de les seves obligacions establertes en el RD 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa reglamentàriament la CAE.

(Nota: us podeu inventar les dades d’identificació de l’empresa, dels llocs de treball, etc., necessàries per completar el registre).

Les empreses concurrents, independentment de la titularitat del centre de treball, tenen l’obligació de cooperar en l’aplicació de la normativa de PRL.

Aquesta cooperació empresarial es concreta en l’obligació d’informar-se mútuament. La normativa indica expressament que les empreses en situació de concurrència d’activitats tenen l’obligació d’informar-se mútuament sobre:

 • Els riscos específics de cada activitat.
 • Els accidents de treball.
 • Les situacions d’emergència que es puguin associar a la situació de concurrència empresarial.

Amb la finalitat que la informació intercanviada quedi documentada, es pugui registrar i serveixi d’evidència del compliment de les obligacions empresarials en matèria de PRL, resulta imprescindible que es faci per escrit. A més a més, la normativa obliga a fer-ho per escrit quan la informació estigui referida a riscos greus o molt greus.

La utilització del següent registre de la informació dels riscos específics donaria compliment a tot el que s’ha indicat anteriorment.

INFORMACIÓ SOBRE RISCOS ESPECÍFICS
Lloc de treball: Centre Tecnològic de Manresa. Plaça de la Ciència, 2. 08243 Manresa (Barcelona)
Secció/àrea/departament: R+D+I i recerca aplicada. 2a. planta edifici principal.
Dates de la concurrència: del 3 d’abril al 15 de maig del 20##.
1. DADES DE L’EMPRESA
Raó social: QuimIOC, SA
Domicili social: avda. de les Bases de Manresa, 1892. 08243 Manresa (Barcelona)
Activitat: fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics C.N.A.E.: 242
Responsable/persona de contacte: Ramon Gómez AibarCàrrec: cap de programes de desenvolupament.
2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS A REALITZAR: elaboració i banc de proves de nous productes, substàncies i compostos plaguicides i agroquímics d’ús fitosanitari.
3. RISCOS ESPECÍFICS DE LES ACTIVITATS EN CONCURRÈNCIA: inhalació d’agents químics, absorció d’agents químics per via dèrmica (efectes sistèmics), contacte d’agents químics amb pell i mucoses (efectes locals), penetració d’agents químics per via parenteral i ingestió d’agents químics. Aquests riscos poden generar danys greus i molt greus a les persones, fonamentalment aquells que són corrosius, carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció.
4. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: fitxes de seguretat de productes, substàncies i preparats químics (imidacloprid, tebuconazole, mancozeb, clorpirifòs, deltametrín, iprodiona, tiram, Dimetoat, MCPA, tiacloprid), avaluació de riscos, mesures preventives, manuals de prevenció, procediments operatius, instruccions de treball, normes de seguretat i higiene en laboratoris, procediments segurs de treball, equips de protecció individual i protocols d’emergència química.
Complimentat per: Signatura: Data:
Ramon Gómez Aibar ……… 15-03-20##

Concurrència d'activitats empresarials amb presència de treballadors cedits per empreses de treball temporal (ETT)

L’objectiu d’aquesta activitat és sintetitzar les obligacions de coordinació d’activitats empresarials entre les empreses usuàries de treballadors cedits per ETT i les mateixes ETT.

Elaboreu un esquema amb les principals obligacions i informacions que s’han de facilitar mútuament les ETT i les empreses usuàries de treballadors cedits per aquestes ETT.

Diferencieu entre les que s’han de realitzar abans de la incorporació dels treballadors cedits i les que es realitzen durant la seva cessió.

Indiqueu en l’esquema quines informacions han de facilitar les empreses usuàries i/o les ETT als treballadors cedits.

En els sistemes organitzatius de la producció del nostre entorn és molt habitual que les empreses utilitzin treballadors cedits temporalment per ETT.

Els tècnics superiors de prevenció de riscos professionals es troben sovint en situacions de concurrència de treballadors cedits per ETT. En aquest sentit, resulta clau conèixer les diferents obligacions i informacions que s’han d’intercanviar entre empresa usuària i ETT.

El següent esquema resumeix aquesta complexa situació de coordinació/informació a intercanviar en les situacions de treballadors cedits per ETT (vegeu la figura).

Figura Intercanvi d’informació pel que fa als treballadors cedits per ETT

Procediment de gestió de la coordinació d'activitats empresarials (CAE)

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar un procediment que estableixi la metodologia per a la gestió de la CAE i que inclogui la gestió de la documentació que es genera en les situacions de concurrència d’activitats empresarials no afectades pel RD 1627/97 d’obres de construcció.

Elaboreu un procediment de gestió de la CAE que inclogui la gestió documental que aquesta coordinació d’activitats pot generar per a una empresa com QuimIOC, SA, dedicada a la fabricació, recerca i desenvolupament de plaguicides i altres productes agroquímics d’ús fitosanitari i que sovint es troba en diferents situacions de concurrència d’activitats empresarials.

Per elaborar el procediment consulteu la unitat titulada “Elaboració de documentació preventiva” d’aquest mateix bloc de continguts i, més concretament, els subapartats “Estructura formal” i “Estructura dels continguts” de l’apartat “Model de procediments”.

Pel que fa a la documentació que es genera, elaboreu com a documents annexos al procediment:

 • Un llistat de control amb la documentació d’empresa que es genera i s’han d’intercanviar entre les empreses en situació de concurrència d’activitats empresarials.
 • Un llistat de control amb la documentació dels treballadors que es genera i s’han d’intercanviar entre les empreses en situació de concurrència d’activitats empresarials.
 • Un llistat de control amb la documentació de la maquinària que es genera i s’han d’intercanviar entre les empreses en situació de concurrència d’activitats empresarials.

En cadascun d’aquests llistat de control ha de quedar clarament identificat si la documentació és exigible o no a les empreses contractades o subcontractades, a les empreses de la construcció i als treballadors autònoms.

Com a registres que evidenciïn el compliment de les obligacions quant a CAE podeu elaborar els següents dintre del mateix procediment:

 • Registre de la informació dels riscos específics.
 • Registre de la informació facilitada als treballadors sobre un centre de treball.
 • Registre/model de document de comunicació d’accident de treball a les empreses concurrents
 • Registre/model de declaració responsable.

Els procediments tenen una estructura formal determinada:

 • Full de portada. On han de constar els elements següents:
 1. Nom de l’empresa o logotip.
 2. La frase: procediment…
 3. Tema, títol o nom del procediment regulat.
 4. Designació del nivell que correspon al procediment: general de l’empresa, sectorial, departament, secció, etc.
 5. Numero del document i referències internes.
 6. El nombre de pàgines total i la pàgina actual.
 7. Data i signatura de la persona que elabora el procediment.
 8. Data i signatura de la persona que dona el vistiplau.
 9. Data i signatura de la persona que dona el vistiplau de les revisions posteriors.
 • Fulls de continguts. Pel que fa a la singularitat de la gestió de la documentació CAE, el procediment ha d’incloure:
  1. El llistat de documents que es genera en cada supòsit de concurrència.
  2. El llistat de registres que es generen i que evidencien el compliment de les obligacions en CAE.
  3. La ubicació i/o arxiu, físic o digital, de la documentació i dels registres de la CAE.
  4. El sistema de control documental que asseguri que la documentació i la informació està vigent.
  5. El sistema de distribució documental que asseguri que la documentació i/o la informació continguda arriba a les parts interessades o destinatàries.
Taula: PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LA CAE
PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LA CAE Codi:Pàg:Revisió:
QuimIOC, SA (activitats no afectades pel RD 1627/97 d’obres de construcció) PG. CAE1/##01
Nivell: general d’empresa
Taula: ÍNDEX
ÍNDEX
1-. Objectius
2-. Àmbit.
3-. Funcions i responsabilitats.
4-. Documents.
5-. Fases de treball.
6-. Definicions.
7-. Registres.
8-. Documentació annexa.
9-. Referències legals i tècniques.
Taula: REGISTRE MODIFICACIONS, REVISIONS I VERSIONS
DATAVERSIÓ MODIFICACIONS
10-02-20##V.01Creació del procediment de gestió de la Coordinació d’Activitats Empresarials
…………..…….………………………………………………………………………………
…………..…….………………………………………………………………………………
…………..…….………………………………………………………………………………
…………..…….………………………………………………………………………………
…………..…….………………………………………………………………………………
Taula: ELABORACIÓ, REVISIÓ I APROVACIÓ
Elaborat per: Revisat per: Aprovat per:
Ramon Gómez Aibar Vicente Huertas Pujol Montserrat Coll Martínez
Càrrec: Càrrec: Càrrec:
Coordinador d’activitats preventivesCap de Recursos HumansDirectora general
Data: 10-02-20## Data: 22-03-20## Data: 29-04-20##
Signatura: Signatura: Signatura:


1. OBJECTIU

Aquest procediment té com a objectiu establir la metodologia per dur a terme de forma àgil i eficaç la gestió de la CAE i de la gestió documental generada amb motiu de la concurrència d’activitats empresarials en matèria preventiva de l’empresa QuimIOC, SA.

La gestió correcta de la CAE haurà de facilitar el compliment dels següents objectius:

 1. La CAE ha de garantir que les empreses concurrents apliquin adequadament els principis generals de l’acció preventiva (art. 15 de la LPRL).
 2. La CAE ha de garantir que les empreses concurrents coneguin i sàpiguen aplicar els mètodes de treball utilitzats al centre de treball.
 3. La CAE ha de garantir el control de les interaccions i incompatibilitats entre les activitats concurrents que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors de forma greu o molt greu.
 4. La CAE ha de garantir que les mesures preventives adoptades en el centre de treball siguin les apropiades per combatre els riscos presents.

Finalment, a més a més dels anteriors objectius normatius, l’eficaç gestió de la CAE i de la documentació que es genera ha d’ajudar a assolir altres objectius empresarials de QuimIOC, SA:

 • Evitar o reduir les responsabilitats administratives, civils i penals de l’activitat empresarial associades a la PRL.
 • Projectar una millor imatge d’empresa al seu entorn: clients, proveïdors, competidors, aliats… .
 • Millorar l’ambient de treball, la satisfacció i la motivació dels seus treballadors, comandaments i directius.
 • Augmentar la productivitat i els beneficis empresarials.


2. ÀMBIT

Aquest procediment serà d’aplicació en tots els casos en què l’empresa QuimIOC, SA es trobi en algun dels supòsits de concurrència d’activitats empresarials actuant com a empresa titular i/o principal, com a simple empresa concurrent o com a empresa contractada o subcontractada, d’acord amb l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, i es tractin d’activitats no afectades pel Reial decret 1627/97 relatiu a obres de construcció.

Els supòsits de necessitat de CAE de QuimIOC, SA:

 1. Concurrència de treballadors de QuimIOC, SA amb treballadors d’altres empreses en un mateix centre de treball sense existir una empresa titular o una empresa principal.
 2. Concurrència de treballadors de QuimIOC, SA amb treballadors d’altres empreses en un mateix centre de treball del qual és titular una altra empresa.
 3. Concurrència de treballadors de QuimIOC, SA amb treballadors d’altres empreses en un mateix centre de treball del qual és titular QuimIOC, SA.
 4. Concurrència de treballadors de QuimIOC, SA amb treballadors d’altres empreses en un mateix centre de treball quan una d’elles actua com a empresa principal i QuimIOC, SA actua com a empresa contractada o subcontractada.
 5. Concurrència de treballadors de QuimIOC, SA amb treballadors d’altres empreses en un mateix centre de treball quan QuimIOC, SA actua com a empresa principal i contracta o subcontracta amb altres empreses la realització d’activitats pròpies del cicle productiu o d’explotació de QuimIOC, SA.
 6. Concurrència de treballadors de QuimIOC, SA amb treballadors d’altres empreses en un mateix centre de treball quan QuimIOC, SA actua com a empresa principal i contracta o subcontracta amb altres empreses la realització d’activitats diferents de les del cicle productiu o d’explotació de QuimIOC, SA.
 7. Concurrència de treballadors de QuimIOC, SA amb treballadors autònoms en un centre de treball del qual és titular QuimIOC, SA.
 8. Concurrència de treballadors de QuimIOC, SA amb treballadors cedits per empreses de treball temporal en un centre de treball del qual és titular QuimIOC, SA.

Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest procediment:

 1. La concurrència que es produeixi per visites, reunions, relacions ordinàries entre QuimIOC, SA i la seva clientela o entre QuimIOC, SA i les seves empreses proveïdores. En aquests casos, QuimIOC, SA aplicarà les mesures de control d’accessos al centre de treball que proporcioni la seguretat necessària per a aquests visitants.
 2. Les situacions de concurrència d’activitats empresarials afectades pel RD 1627/97 d’obres de construcció, per a les quals existeix un procediment propi.


3. FUNCIONS I RESPONSABILITATS

a) Direcció:

 • Definir en l’organització de QuimIOC, SA la unitat de prevenció de riscos laborals i assignar-li responsables i responsabilitats.
 • Establir la política de l’empresa, elaborant una declaració de principis i compromisos que inclogui la implicació de la direcció de l’empresa amb la seguretat i salut dels treballadors de QuimIOC, SA.
 • Aprovar els procediments de gestió de la prevenció.
 • Designar les persones encarregades de la coordinació de les activitats preventives i assignar a les persones que han d’actuar com a recurs preventiu, si escau.

b) Caps de les unitats funcionals:

 • Identificar i comunicar a la unitat preventiva les interaccions i incompatibilitats entre les activitats que desenvolupin els treballadors de QuimIOC, SA amb treballadors d’altres empreses concurrents, amb la finalitat d’adequar les mesures preventives a adoptar.
 • Garantir que la informació i la formació en PRL dels treballadors en situacions de concurrència, tant dels propis de QuimIOC, SA com els d’altres empreses, sigui l’adequada per a tots els riscos als quals estan exposats; els generals del centre de treball, els específics de la seva tasca i els generats per la resta d’empreses concurrents que els puguin afectar.
 • Quan els treballadors de QuimIOC, SA utilitzin maquinària, equips, productes, matèries primeres o estris cedits per altres empreses, fer arribar als treballadors de QuimIOC, SA afectats la informació sobre la manera correcta d’utilització, les mesures preventives addicionals i els riscos que comporti tant el seu ús normal com inadequat.

c) Comandaments intermedis:

 • Prendre la iniciativa per establir els mitjans de coordinació quan QuimIOC, SA actuï com a empresa titular del centre de treball i presenti treballadors propis en concurrència o, si no és el cas, quan actuï com a empresa principal. Establir, conjuntament amb les altres empreses concurrents, els mitjans de coordinació materials, immaterials o humans necessaris per protegir i informar els treballadors de QuimIOC, SA.
 • Coordinar les actuacions necessàries per tenir controlades les situacions de concurrència d’activitats on els riscos laborals inherents a les activitats de QuimIOC, SA també passen a ser riscos per als treballadors de les altres empreses amb les quals comparteixen l’espai de treball, o a la inversa.
 • Controlar les situacions on la mateixa concurrència d’activitats en un mateix centre de treball generi nous riscos o que els riscos d’una activitat agreugin els riscos de les altres.
 • Informar immediatament a les altres empreses en concurrència de les situacions d’emergència per a la seguretat i salut de qualsevol dels treballadors del centre de treball.

d) Persones encarregades de la coordinació d’activitats preventives o encarregats coordinadors:

 • Facilitar el compliment dels objectius de la CAE i canalitzar la informació que s’han d’intercanviar mútuament les empreses concurrents.
 • Romandre en el centre de treball el temps necessari.
 • Proposar a les empreses en concurrència l’adopció de mesures preventives.
 • Col·laborar, si és el cas, amb les persones assignades com a recurs preventiu per estar presents durant la realització de certes activitat especialment perilloses.

e) Treballadors designats i/o servei de prevenció propi.

Quan QuimIOC, SA actuï com a empresa titular del centre de treball o com a empresa principal, és a dir, quan en el centre de treball de QuimIOC, SA hi hagi treballadors d’altres empreses o treballadors autònoms realitzant activitats o treballs, els treballadors designats i/o el servei de prevenció propi són responsables de:

 • Fer l’avaluació dels riscos del centre de treball i la planificació preventiva tenint en compte totes les activitats i tots els riscos presents en el centre de treball, sigui quina sigui la dependència contractual i laboral de les persones treballadores que desenvolupin les activitats en QuimIOC, SA. Tenir en compte la informació rebuda de les altres empreses en concurrència a l’hora de fer o revisar l’avaluació de riscos.
 • Analitzar i controlar les interaccions i incompatibilitats entre les activitats que desenvolupin els treballadors de QuimIOC, SA amb treballadors d’altres empreses concurrents, amb la finalitat d’adequar les mesures preventives a adoptar.
 • Fer arribar a les empreses que duen a terme activitats en el centre de treball de QuimIOC, SA la informació i les instruccions necessàries quant als riscos presents en el centre de treball de QuimIOC, SA, les mesures de prevenció i protecció corresponents i les mesures davant emergències.
 • Fer arribar les informacions i instruccions facilitades per les altres empreses en concurrència als treballadors de QuimIOC, SA en situació de concurrència.
 • Vigilar que les empreses amb les quals QuimIOC, SA contracti o subcontracti obres o serveis corresponents a la seva pròpia activitat, i per ser realitzats en el mateix centre de treball de QuimIOC, SA, compleixin amb la normativa de PRL.
 • En el cas que QuimIOC, SA cedeixi maquinària, equips, productes, matèries primeres o estris a treballadors d’empreses contractades o subcontractades, obtenir dels fabricants, importadors i subministradors la informació necessària per poder utilitzar-los o manipular-los sense riscos per als treballadors i fer arribar aquesta informació a les empreses contractades o subcontractades. Fins i tot, quan el seu ús no es faci en el propi centre de treball de QuimIOC, SA.
 • Garantir que les empreses concurrents en el centre de treball de QuimIOC, SA apliquin adequadament els principis generals de l’acció preventiva (art. 15 de la LPRL).
 • Exigir a contractistes i subcontractistes evidències documentals d’haver realitzat l’avaluació de riscos i la planificació preventiva de les activitats objecte de la contracta o subcontracta i el compliment dels seus deures d’informació i formació als treballadors que executaran les activitats contractades. Obligacions que han de complir abans d’iniciar-se les activitats.

Quan QuimIOC, SA actuï com a simple empresa concurrent o sigui contractada o subcontractada per altres empreses per desenvolupar activitats en altres centres de treball, és a dir, quan els treballadors de QuimIOC, SA realitzin activitats en un altre centre de treball on hi ha una empresa titular, els treballadors designats i/o servei de prevenció propi és responsable de:

 • Informar de forma detallada a l’empresa titular dels riscos específics de les activitats que desenvoluparà al centre de treball. Obligació a complir abans d’iniciar les activitats.
 • Informar de forma sistemàtica a l’empresa titular dels canvis significatius quant als riscos laborals de les seves activitats en el centre de treball.
 • Informar l’empresa titular dels accidents de treball dels seus treballadors associats a la situació de concurrència.
 • Comunicar de forma immediata a l’empresa titular de les situacions d’emergència.
 • Prendre en consideració la informació i les instruccions rebudes per part de l’empresa titular a l’hora d’elaborar o revisar l’avaluació de riscos i la planificació preventiva. Obligació que hem de complir abans d’iniciar les activitats.
 • Complir amb les instruccions facilitades per l’empresa titular.
 • Comunicar als nostres treballadors implicats, prèviament a l’inici de les activitats, les informacions i instruccions rebudes per part de l’empresa titular.
 • Establir, juntament amb les altres empreses concurrents, els mitjans de coordinació per la prevenció i informar als nostres treballadors dels mitjans de coordinació establerts.

f) Administració. Informar les altres empreses dels accidents de treball ocorreguts en el centre de treball com a conseqüència de la concurrència d’activitats.

g) Coordinació del Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball (SGSST). Arxivar i guardar de manera segura, controlada i accessible la documentació generada amb motiu de la CAE.

h) Treballadors:

 • Cooperar en l’aplicació de la normativa en prevenció de riscos laborals (PRL).
 • Complir amb les instruccions en temes preventius que els proporcionin els encarregats coordinadors i/o les persones assignades com a recurs preventiu. Col·laborar amb aquestes persones per garantir unes condicions de treball segures.

i) Persones assignades com a recurs preventiu:

 • Vigilar el compliment de les activitats preventives previstes i controlar la correcta aplicació dels mètodes de treball durant el desenvolupament de les activitats per a les quals s’ha reclamat la seva presència.
 • Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives i de seguretat previstes.
 • Col·laborar amb altres persones assignades com a recurs preventiu que puguin estar presents i amb els encarregats coordinadors del centre de treball.
 • Assumir les funcions pròpies dels encarregats coordinadors del centre de treball, sempre que la simultaneïtat de funcions sigui compatible i li permeti complir amb totes les funcions encomanades.


4. DOCUMENTS.

La relació de documents que es generen amb motiu de la CAE, així com a les empreses a les quals és exigible, es relaciona en els annexos 1, 2 i 3 d’aquest procediment.

Tota la documentació generada durant la realització dels treballs serà arxivada, custodiada, gestionada i revisada en el marc del Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball (SGSST) basat en la ISO 45001:2018 implantat en l’empresa QuimIOC, SA. Correspon a la coordinació del SGSST que només estigui disponible la documentació CAE vigent i l’arxiu de l’obsoleta.

La documentació pot tenir format digital, el qual roman emmagatzemat en el programa informàtic de suport per a la gestió de la CAE, del qual l’empresa que el subministra fa còpies de seguretat incrementals diàriament. La documentació en format paper es custodia en el departament de coordinació del SGSST.


5. FASES DE TREBALL.


5.1. Consideracions inicials

Les activitats de coordinació es duran a terme mitjançant l’intercanvi d’informació, la impartició d’instruccions i la celebració de reunions amb les altres empreses, si escau.

Els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA actuaran com a interlocutors davant els contractistes en matèria de PRL, sempre que no resulti necessari designar una persona encarregada de la coordinació d’activitats.

En el cas de ser designada una o més persones com a encarregades de la coordinació d’activitats preventives, aquestes hauran de disposar de la formació preventiva corresponent, com a mínim a les funcions de nivell intermedi.


5.2-. Inici de la CAE

Una vegada QuimIOC, SA contracta o subcontracta amb una altra empresa activitats, pròpies o diferents, en un centre del qual és l’empresari titular QuimIOC, SA, la direcció del centre, o la persona en la qual delegui, n’informarà els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA i els facilitarà les següents dades:

 • Nom de l’empresa i del seu interlocutor.
 • Forma i dades de contacte (correu electrònic, telèfon…).
 • Dades de les activitats a realitzar: data d’inici i finalització, lloc de treball, horaris…

Abans de l’inici dels treballs, els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA es posaran en contacte amb l’interlocutor de l’empresa concurrent per complir amb la necessària cooperació i procedir a l’intercanvi d’informació.

Els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA s’assegurarà que les activitats contractades o subcontractades no estan afectades pel RD 1627/97 (obres de construcció).

En el cas de ser necessària l’assignació de persones actuant com a recurs preventiu o la designació de persones encarregades de la coordinació per a la realització de les activitats contractades, es notificarà a la direcció de QuimIOC, SA amb la finalitat que aquesta els designi abans de l’inici de les activitats corresponents.


5.3 Cooperació i intercanvi d’informació.

Els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA farà arribar a les empreses contractades o subcontractades la documentació amb la informació sobre els riscos generals del centre de treball, les instruccions generals i particulars en el centre i les situacions d’emergència.

Els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA sol·licitaran a les empreses contractades o subcontractades informació sobre els riscos laborals i les mesures preventives, evidències de tenir realitzada l’avaluació de riscos i la declaració responsable segons la qual els treballadors són aptes i estan formats per fer els treballs objecte del contracte.

Aquesta informació es facilitarà per escrit quan existeixin riscos d’especial perillositat o quan els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA ho consideri convenient. També es podrà demanar per escrit l’avaluació de riscos de l’empresa i les seves mesures preventives i quanta documentació es consideri relacionada amb els temes preventius, a criteri dels treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA.

En els altres casos només serà necessari que quedi constància del fet, i per a això s’utilitzaran els registres de declaració responsable per part de l’empresa contractista.

Els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA lliuraran a la resta d’empreses concurrents la informació dels riscos propis, de les mesures preventives i d’emergència, així com les instruccions establertes en el capítol III del RD 171/2004.

De tots aquests intercanvis d’informació, reunions i/o intervencions durant l’execució dels treballs, els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA deixaran constància per escrit: actes, registres, documentació original o còpia…


5.4 Coordinació dels treballs.

Abans d’iniciar-se els treballs, els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA es reuniran amb els responsables de l’empresa contractista per:

 • Organitzar els treballs.
 • Establir els mitjans de coordinació més adequats.
 • Comprovar que compleixen les condicions exigides.

Durant la realització dels treballs, els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA farà inspeccions per comprovar el correcte compliment del que està acordat.

En el cas de rebre alguna queixa o incidència per part dels contractistes, els treballadors designats i/o el servei de prevenció de riscos laborals de QuimIOC, SA intentaran resoldre-la i, si no ho pot fer pels seus propis mitjans, ho comunicarà als seus superiors.


5.5. Drets dels representants dels treballadors respecte a la CAE.

En compliment dels drets reconeguts als delegats de prevenció o, si no n’hi ha, als representants dels treballadors, la direcció o la persona amb la qual delegui serà responsable de:

 • Informar-los quan l’empresa formi part d’un contracte de prestació d’obres o serveis.
 • Consultar-los sobre l’organització del treball en concurrència.
 • Facilitar-los la realització de reunions conjuntes amb els delegats de prevenció de les altres empreses concurrents per tal d’analitzar l’eficàcia dels mitjans de coordinació establerts per les empreses concurrents. Aquestes reunions conjuntes també es poden fer entre els comitès de seguretat i salut de les empreses concurrents que els tinguin constituïts.

A més a més, la direcció de l’empresa permetrà als delegats de prevenció o, si no n’hi ha, als representants dels treballadors:

 • Fer visites i accedir a qualsevol espai dels centres de treball i comunicar-se amb qualsevol representant dels treballadors concurrents, amb la finalitat de vigilar i controlar les condicions de treball derivades de la concurrència.
 • Proposar a l’empresa l’adopció de mesures per a la CAE.
 • Instar la persona coordinadora d’activitats preventives que proposi mesures preventives que puguin afectar els treballadors en concurrència.


6-. DEFINICIONS.

 • Concurrència empresarial. Situacions en les quals treballadors de diferents empreses contractistes, subcontractistes o autònoms treballen al mateix temps en un mateix centre de treball.
 • Empresari principal. Persona que contracta o subcontracta a altres empreses la realització de treballs propis de la seva activitat per ser realitzats en el seu propi centre de treball.
 • Empresari titular d’un centre de treball. Persona que té el control, la gestió i la direcció del centre de treball. En el context de les contractes i subcontractes, l’empresa titular posa el seu centre de treball a disposició de l’activitat dels treballadors d’altres empreses.
 • Contractista. Persona, física o jurídica que per contracte realitza obres o serveis per compte de l’empresa titular i/o de l’empresa principal.
 • Subcontractista. Persona, física o jurídica, que per contracte amb l’empresa contractista assumeix la realització d’obres o serveis.
 • Mitjans de coordinació. Qualsevol recurs material, immaterial o humà per dur a terme la CAE: informació, comunicats, instruccions, reunions, designació de persones com a coordinadores, presència de persones assignades com a recurs preventiu…


7. REGISTRES.

Registre 1: registre de la informació dels riscos específics.

Taula: Model de registre de la informació dels riscos específics
INFORMACIÓ DELS RISCOS ESPECÍFICS
Lloc de treball:
Secció/àrea/departament:
Dates de la concurrència:
1. Dades de l’empresa:
Raó social:
Domicili social:
Activitat: C.N.A.E.:
Responsable/persona de contacte:Càrrec:
2. Descripció de les activitats a realitzar:
3. Riscos específics de les activitats en concurrència:
(adjuntar: avaluació de riscos, mesures preventives, manuals de prevenció, procediments operatius, instruccions de treball, normes de seguretat, etc., i qualsevol altra documentació que es consideri necessària per garantir la protecció i la seguretat dels treballadors)
Complimentat per: Signatura: Data:
…………….. ……… …….

Registre 2: registre de la informació facilitada als treballadors sobre un centre de treball.

Taula: Model de registre de la informació facilitada als treballadors sobre un centre de treball.
INFORMACIÓ AL TREBALLADOR SOBRE EL CENTRE DE TREBALL
Lloc de treball:
Dates de la concurrència:
1. RISCOS DEL CENTRE DE TREBALL:
2. MESURES PREVENTIVES:
3. SITUACIONS I MESURES D’EMERGÈNCIA:
Signatura del treballador
Data:

Registre 3: registre/model de document de comunicació d’accident de treball a les empreses concurrents.

Taula: Model de comunicació d’accident de treball a les empreses concurrents
COMUNICACIÓ D’ACCIDENT DE TREBALL
A l’atenció de:
Empresa:
Adreça:
Lloc i data:
Sr./Sra.
En/Na ……………….. representant de l’empresa …………. i d’acord amb el RD 171/2004, en matèria de CAE, li comunica que en data …. de ………… es va produir un accident de treball en el centre de treball …………
DADES DE L’ACCIDENT:
1. Descripció:
2. Causes:
3. Mesures adoptades:
Atentament
Signatura i càrrec

Registre 4: registre/model de declaració responsable.

Taula: Model de declaració responsable
DECLARACIÓ RESPONSABLE
A l’atenció de:
Empresa:
Adreça:
Lloc i data:
Sr./Sra.
En relació amb les activitats contractades/subcontractades que es realitzaran en el centre de treball ………………………, i d’acord amb el RD 171/2004 sobre CAE, en/na …………………… com a representant de l’empresa …………………………… acredita el compliment de les següents obligacions en PRL:
- Realització/actualització de l’avaluació de riscos i de la planificació preventiva de les activitats contractades/subcontractades
-Informació i formació als treballadors que executaran les activitats contractades/subcontractades.
Atentament
Signatura i càrrec

8. DOCUMENTACIÓ ANNEXA.

Annex 1: llistat de control amb la documentació d’empresa que es genera i s’han d’intercanviar entre les empreses en situació de concurrència d’activitats empresarials.

Una planificació deficient d’una empresa a l’hora d’elaborar i fer arribar la seva documentació d’empresa a les altres empreses en situació de concurrència suposa greus perjudicis a les altres companyies subjectes legalment a coordinació preventiva, especialment si provoca endarreriments en la realització de les activitats o si se’n deriven responsabilitats administratives, civils i penals pels incompliments en les obligacions de coordinació d’activitats empresarials.

Taula: Llistat de control sobre la documentació d’empresa a intercanviar en els supòsits de CAE.
DOCUMENTACIÓ D’EMPRESA OBLIGATÒRIACONSTRUCCIÓSUBCONTRACTADESAUTÒNOMS
1-. Avaluació de riscos.
2-. Planificació de l’activitat preventiva.
3-. Pla de prevenció.
4-. Contracte amb la mútua d’accidents de treball i malalties professionals.
5-. Certificat de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de la pòlissa d’assegurança d’accidents.
6-. Justificant del pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de la pòlissa d’assegurança d’accidents.
7-. Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
8-. Codi d’identificació fiscal o, en el cas dels autònoms, el número d’identificació fiscal.
9-. Contracte de cessió de dades de caràcter personal.
10-. Acta de coordinació empresarial.
11-. Certificat implantació d’una modalitat preventiva indicant les especialitats contractades (concert de la vigilància de la salut).No
12-. Si s’ha concertat amb un SPA o s’ha concertat la vigilància de la salut, justificant de pagament.No
13-. Relació de liquidació de cotitzacions (RLC) a la Seguretat Social i justificant del seu pagament.No
14-. Escriptura de constitució de l’empresa i permís d’obertura de centre de treball.No
15-. Acta d’adhesió al pla de seguretat i salut.NoNo
16-. Inscripció en el registre d’empreses acreditades (REA).NoNo
Documentació d'empresa.

Annex 2: llistat de control amb la documentació dels treballadors que es genera i s’han d’intercanviar entre les empreses en situació de concurrència d’activitats empresarials.

Taula: Llistat de control sobre la documentació dels treballadors a lliurar en els supòsits de CAE.
DOCUMENTACIÓ DELS TREBALLADORS OBLIGATÒRIACONSTRUCCIÓSUBCONTRACTADESAUTÒNOMS
1-. Registre acreditatiu o certificats del lliurament dels EPI.
2-. Certificats de la formació general en PRL i la formació específica de l’activitat a realitzar.
3-. Registre acreditatiu del lliurament de la informació dels riscos als treballadors.
4-. DNI/NIE/passaport dels treballadors.
5-. Rebut del pagament de les quotes d’autònom, si fos el cas.
6-. Permís de conduir o de qualsevol altre tipus de carnet específic necessari per a les activitats.
7-. Si és el cas, autorització per a l’ús de màquines.
8-. Certificats de la vigilància de la salut.No
9-. Contractes laborals.No
10-. Informe de treballadors en alta (ITA).No
11-. Relació nominal de treballadors (RNT) o resolució del reconeixement d’alta en la Seguretat Social.No
12-. Certificat d’abonament d’havers o nòmines.No
13-. Acta d’assignació de recurs preventiu.No
14-. El nivell de formació en PRL corresponent a la formació inicial o segon cicle (tarja professional de la construcció, TPC).NoNo
15-. Curs de nivell bàsic de prevenció en la construcció (60 hores) de les persones assignades com a recurs preventiu.NoNo
Documentació dels treballadors.

Annex 3: llistat de control amb la documentació de la maquinària que es genera i s’han d’intercanviar entre les empreses en situació de concurrència d’activitats empresarials.

Taula: Llistat de control sobre la documentació de la maquinària a lliurar en els supòsits de CAE.
DOCUMENTACIÓ DE LA MAQUINÀRIA OBLIGATÒRIACONSTRUCCIÓSUBCONTRACTADESAUTÒNOMS
1-. Permís de circulació.
2-. Fitxa tècnica.
3-. Inspecció tècnica del vehicle (ITV).
4-. Targeta de transport.
5-. Assegurança obligatòria de vehicles i justificant de pagament.
6-. Revisions de manteniment periòdiques de la maquinària.
7-. Llibre de manteniment de la maquinària.
8-. Marcat CE o certificat d’adequació per a equips de treball.
9-. Manual d’ús de la maquinària.
10-. Justificant de la titularitat o lloguer de la maquinària.
11-. Fitxes de seguretat dels productes químics (optatiu).
12-. Manuals d’usuari d’eines manuals per a la seva correcta utilització (optatiu).
13-. Manual d’usuari, certificat de muntatge i revisions periòdiques de les bastides.NoNo
Documentació de la maquinària.

9. REFERÈNCIES LEGALS I TÈCNIQUES.

 • Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 • Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 • Reial decret 171/2004, de 30 de gener, de desenvolupament reglamentari de la CAE definida per l’art. 24 de la LPRL.
 • Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal.
 • RD 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en l’àmbit de les empreses de treball temporal.
 • RD Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; al seu article 42 es refereix a la subcontractació d’obres i serveis.
 • RD 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives.
 • RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE-A-2004-1848.
 • NTP 918 i 919. Coordinación de actividades empresariales I i II. INSHT. Iranzo, Y. i Piqué, T. (2011).
 • Guia práctica de coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales . Madrid: CEOE (2012).

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació