Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Els comitès de seguretat i salut estan formats…

NúmPregunta
1

només per representants de l’empresa.

2

només per representants dels treballadors.

3

pels delegats de personal en empreses de menys de 50 treballadors.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Els delegats de prevenció són designats per…

NúmPregunta
1

la direcció de l’empresa.

2

per un servei de prevenció aliè.

3

per la representació sindical dels treballadors i entre aquesta.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Els delegats de prevenció són…

NúmPregunta
1

l’òrgan tècnic de l’empresa.

2

membres dels serveis de prevenció.

3

els representants dels treballadors designats d’acord amb allò que preveu l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Actuació mancomunada dels delegats de prevenció significa que…

NúmPregunta
1

han d’actuar pels interessos dels treballadors.

2

han d’actuar davant els incompliments de l’empresari.

3

han d’actuar units.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

No és competència i/o facultat dels delegats de prevenció…

NúmPregunta
1

paralitzar les activitats en cas de risc greu i imminent, malgrat l’oposició dels delegats d’empresa.

2

vigilar i controlar el compliment de la normativa per part de l’empresa.

3

accedir a la informació i als documents sobre les condicions de treball i sobre els danys produïts a la salut dels treballadors.

Exercici 6

Indiqueu si les opcions són vertaderes (V) o falses (F).

Pel que fa a les garanties dels delegats de prevenció…

NúmPreguntaVF
1

en el cas que l’empresari sancioni algun delegat de prevenció, prèviament ha d’obrir un expedient anomenat “expedient disciplinari”.

2

tenen prioritat de permanència en l’empresa davant situacions de suspensió o extinció de contractes de treball per causes tecnològiques o econòmiques.

3

no poden ser acomiadats ni sancionats per cap motiu.

4

el comitè de seguretat i salut està format exclusivament pels representants dels treballadors d’una empresa.

5

disposen d’un crèdit de 15 hores setmanals retribuïdes en empreses de fins a 100 treballadors perquè puguin realitzar les funcions de representació.

Exercici 7

Indiqueu si les opcions següents són vertaderes (V) o falses (F).

Pel que fa als òrgans de representació i participació en matèria preventiva…

NúmPreguntaVF
1

el nombre de delegats de prevenció que ha de tenir una empresa depèn de l’activitat que s’hi faci.

2

el nomenament dels delegats de prevenció no és responsabilitat de l’empresari.

3

els comitès d’empresa i els delegats de personal no intervenen en cap cas en matèries relacionades amb la prevenció de riscos.

4

el comitè de seguretat i salut està format exclusivament pels representants dels treballadors d’una empresa.

5

en empreses de 31 a 49 treballadors, el delegat de prevenció és elegit pels delegats de personal.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Per poder ser delegat de prevenció…

NúmPregunta
1

cal ser treballador fix de l’empresa.

2

s’ha de tenir una antiguitat mínima de cinc anys.

3

n’hi ha prou amb estar contractat de manera temporal.

4

cap de les respostes anteriors és correcta.

Exercici 9

Relacioneu les característiques següents amb els òrgans de representació dels treballadors corresponents:

NúmPreguntaResposta
1

És el representant generalista dels treballadors en empreses que tenen entre 11 i 49 treballadors:

2

És l’òrgan elegit pels tres delegats de personal en empreses de 31 a 49 treballadors:

3

És l’òrgan de representació generalista en empreses de 50 treballadors o més:

4

És l’òrgan format pel mateix nombre de delegats de prevenció i de representants de l’empresa:

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Un centre de treball amb 90 treballadors té…

NúmPregunta
1

un delegat de personal.

2

dos delegats de prevenció.

3

un comitè de seguretat i salut i dos delegats de prevenció.

4

un comitè de seguretat i salut i un delegat de prevenció.

Exercici 11

Relacioneu els òrgans de representació especialitzats amb el tipus d’empresa que els correspongui:

NúmPreguntaResposta
1

Cap representant:

2

Vuit delegats de prevenció i haurà de constituir-s’hi un comitè de seguretat i salut:

3

Dos delegats de prevenció i haurà de constituir-s’hi un comitè de seguretat i salut:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos