Annexos

Glossari de sigles

 • CE: Constitució espanyola
 • CEE: Comunitat Econòmica Europea
 • CNSST: Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
 • (Conformitat o marcat) CE: conformitat europea
 • ET: Estatut dels Treballadors
 • ETT: empresa de treball temporal
 • INSST: Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
 • ITSS: Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • LGSS: Llei general de la Seguretat Social
 • LPRL: Llei de prevenció de riscos laborals
 • OIT: Organitzacio Internacional del Treball
 • OMS: Organització Mundial de la Salut
 • PRL: prevenció de riscos laborals
 • RD: Reial decret
 • RSP: Reglament dels serveis de prevenció
 • SPA: servei de prevenció aliè
 • SPM: servei de prevenció mancomunat
 • SPP: servei de prevenció propi
 • TS: Tribunal Suprem
 • TSJ: Tribunal Superior de Justícia
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació