Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

L’organització preventiva de les empreses…

NúmPreguntaVF
1

ha de quedar definida en el pla d’empresa.

2

inclou la definició de la modalitat preventiva triada d’entre les alternatives que la normativa preveu.

3

inclou la definició de funcions i responsabilitats en matèria de PRL.

4

inclou la definició de la política preventiva de l’empresa.

5

inclou la ubicació dels òrgans preventius en l’estructura organitzativa de l’empresa.

Exercici 2

Indiqueu la/les opcions correctes.

Formen part dels principals elements configuradors de l’actual concepció de la prevenció…

NúmPregunta
1

l’acció preventiva aïllada.

2

l’acció preventiva multidisciplinària.

3

l’impuls de la formació dels treballadors.

4

l’acció reactiva permanent davant els accidents.

5

la consulta i la participació dels treballadors.

6

l’externalització de l’acció preventiva.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Integrar la prevenció vol dir…

NúmPreguntaVF
1

que la prevenció ha de ser considerada i aplicada en tots els processos.

2

que la prevenció ha de ser considerada i aplicada en tots els nivells jeràrquics.

3

que la prevenció ha de ser considerada de manera separada en tots els procediments de treball.

4

que les funcions i responsabilitats preventives no es deleguen.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Els pilars fonamentals per gestionar el pla de prevenció són…

NúmPreguntaVF
1

l’avaluació de riscos.

2

la participació i la planificació preventiva.

3

la integració de la prevenció i la gestió participativa.

4

la planificació preventiva.

5

la formació preventiva.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

El pla de prevenció de l’empresa ha d’estar documentat i ha d’incloure…

NúmPreguntaVF
1

els canals de comunicació entre els nivells jeràrquics.

2

la identificació dels processos que es desenvolupen i els procediments organitzatius de la PRL.

3

la modalitat preventiva triada.

4

les instruccions de funcionament de la maquinària de l’empresa.

5

la política preventiva.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Coordina i agilitza la comunicació entre l’empresa i el servei de prevenció:

2

Conjunt de mitjans humans i materials necessaris per desenvolupar les activitats preventives amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de tots els treballadors, assessorant els integrants de l’empresa i donant-los suport:

3

Entitat especialitzada degudament acreditada per l’autoritat laboral per poder prestar determinats serveis preventius a les empreses:

4

Òrgan de participació i consulta en matèria de PRL format per igual nombre de representants de l’empresa que dels treballadors:

5

Representants dels treballadors amb funcions específiques en PRL:

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre els serveis de prevenció:

NúmPreguntaVF
1

El servei de prevenció propi es constitueix amb personal de l’empresa i se sotmetrà a una auditoria prèvia.

2

Els membres d’un servei de prevenció propi no tenen dedicació exclusiva a la prevenció.

3

El servei de prevenció propi tindrà, com a mínim, tres especialitats de nivell superior.

4

Els serveis de prevenció aliens han de disposar com a mínim de dues especialitats de nivell superior.

5

Els serveis de prevenció aliens han de disposar de totes les especialitats preventives, excepte medicina del treball.

6

El servei de prevenció mancomunat es pot formar quan diverses empreses desenvolupin les seves activitats en un mateix centre de treball, edifici, centre comercial, polígon industrial o àrea geogràfica limitada.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

L’empresari d’un magatzem de materials per a la construcció amb 50 treballadors, que hi treballa habitualment, que coneix tots els llocs de treball perfectament i que té el curs de nivell intermedi de tècnic de prevenció de riscos…

NúmPregunta
1

pot assumir directament la gestió de la prevenció a la seva empresa.

2

pot designar algun/s treballador/s.

3

ha de constituir obligatòriament un servei de prevenció propi.

4

ha de concertar obligatòriament un servei de prevenció aliè.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Quan està obligat l’empresari a constituir un servei de prevenció propi?

NúmPregunta
1

Mai, sempre que totes les actuacions preventives les tingui concertades amb un servei de prevenció aliè o més d’un.

2

Quan la plantilla superi els 500 treballadors.

3

Quan la plantilla superi els 150 treballadors i l’empresa desenvolupi alguna activitat inclosa en l’annex 1 del RSP.

Exercici 10

Trieu la/les opcions correctes.

Competències o funcions dels serveis de prevenció no implica…

NúmPregunta
1

dissenyar, implantar i aplicar el pla preventiu integrant-lo a l’empresa.

2

avaluar els factors de risc.

3

planificar la prevenció i prioritzar les mesures preventives i vigilar la seva eficàcia.

4

implementar les mesures preventives.

5

impartir informació i formació als treballadors.

6

implantar els primers auxilis i els plans d’emergència.

7

vigilar la salut dels treballadors.

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Activitats especialment perilloses incloses en l’annex 1 del RSP són:

NúmPreguntaVF
1

Obres de construcció.

2

Riscos elèctrics en baixa i alta tensió.

3

Pesca marítima.

4

Treball en canteres.

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

En relació amb la ubicació de la unitat preventiva com una unitat staff

NúmPreguntaVF
1

les funcions de l’acció preventiva són realitzades per persones o equips especialitzats en prevenció que actuen com a assessors dels diferents òrgans de l’empresa.

2

les persones o els equips especialitzats de la unitat preventiva tenen autoritat directa sobre els treballadors.

3

és recomanable que la unitat preventiva jeràrquicament depengui directament de la unitat de recursos humans.

4

un possible inconvenient és que es poden produir ambigüitats en el poder.

5

la ubicació de la unitat preventiva com una unitat staff no és recomanable en els sistemes organitzatius actuals, ja que s’allunya del principi d’integració de la prevenció.

Exercici 13

Trieu l’opció correcta sobre els recursos preventius:

NúmPregunta
1

Els recursos preventius són recursos humans i materials assignats expressament per les empreses per estar presents durant l’execució de certes activitats o tasques que es puguin considerar perilloses o d’especial risc.

2

Les funcions bàsiques dels recursos preventius són el control, la vigilància i l’execució de les mesures preventives necessàries per al segur desenvolupament de les tasques, amb la finalitat de garantir l’estricte seguiment dels mètodes de treball i, per tant, del control del risc.

3

La presència de recursos preventius durant l’execució de certs treballs pretén substituir les funcions dels tècnics de PRL i la d’altres mesures preventives o de protecció.

4

En les avaluacions de riscos es determina com s’ha de dur a terme la presència dels recursos preventius durant l’execució d’activitats d’especial perillositat o risc.

5

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 14

Relacioneu.

Indiqueu si és o no necessària la presència de recursos preventius.

NúmPreguntaResposta
1

Sempre que els riscos puguin veure’s agreujats o modificats:

2

Sempre que existeixi concurrència d’activitats, és a dir, que en un mateix centre de treball es realitzi de forma simultània o successiva més d’una activitat:

3

Sempre que es realitzin treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d’alçada:

4

Sempre que s’utilitzi maquinària que no disposi de la conformitat CE:

5

Sempre que es realitzin treballs en espais confinats:

6

Sempre que sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS):

7

Sempre que sigui requerida pel servei de prevenció:

Exercici 15

Trieu l’opció correcta.

Una persona que no pertany a la plantilla d’una empresa, és a dir, que no n’és treballadora, pot formar part d’un recurs preventiu de l’empresa?

NúmPregunta
1

De cap manera.

2

Sí, si la Inspecció de Treball hi dona la seva conformitat.

3

Sí, sempre que pertanyi a un servei de prevenció aliè, encara que no sigui concertat per l’empresa.

4

Sí, sempre que l’empresari doni la seva conformitat.

Exercici 16

Trieu l’opció correcta.

Per constituir el recurs preventiu de presència, els treballadors han de tenir formació preventiva mínima de nivell…

NúmPregunta
1

bàsic.

2

intermedi.

3

superior.

4

no és necessari títol, tan sols haver rebut formació adient respecte a les seves funcions.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos