Introducció

En aquesta tercera unitat didàctica, “Estructura empresarial”, que té quatre nuclis d’activitat, estudiarem quins tipus d’empresa tenim, com es pot dissenyar la seva organització, les funcions de la direcció, els mètodes de gestió i com es normalitzen les tasques que es fan per generar un producte o servei, que és, al cap i a la fi, l’essència de qualsevol empresa i la seva aplicació en l’àmbit preventiu.

Schein (1980) defineix l’organització com la “coordinació racional d’activitats d’un cert nombre de persones que intenten aconseguir una finalitat i uns objectius comuns i explícits, mitjançant la divisió de les funcions del treball i a través de la jerarquització de l’autoritat i la responsabilitat”.

La conseqüència lògica d’aquesta definició és que per arribar als objectius no n’hi ha prou de disposar de força de treball, recursos naturals i instruments i mitjans de producció. És necessari, a més a més, que algú s’encarregui de coordinar tots aquests factors.

Per tant, i des d’aquesta perspectiva, podem dir que l’organització ha d’estar dissenyada de manera que pugui assolir els seus objectius, per la qual cosa haurà de tenir en compte quins són els fins per als quals ha estat creada, i implantar unes normes d’actuació en l’aplicació dels processos de treball.

Hi haurà d’haver, a més, una coordinació d’esforços i responsabilitats mitjançant la divisió del treball. L’autoritat i la responsabilitat estaran degudament definides i jerarquitzades, i es planificaran les activitats i els objectius. No obstant això, aquesta planificació serà un procés continu i permanent en la vida de l’organització.

L’empresa, com a organització productiva o de prestació de serveis, ha d’estar degudament estructurada per assolir els seus objectius aprofitant al màxim els seus recursos. Per aconseguir aquesta optimització dels recursos, és necessari conèixer i aplicar un seguit de principis de caràcter bàsic de direcció i gestió de l’empresa que han demostrat la seva idoneïtat al llarg del temps i que han estat acceptats per la doctrina d’administració de l’empresa.

El funcionament de l’empresa requereix que es desenvolupin una sèrie d’accions i operacions concatenades entre elles per aconseguir un producte o la prestació d’un servei. Aquestes activitats degudament agrupades són les que constitueixen els processos operatius i els processos de gestió.

Per dur a terme qualsevol procés, s’ha d’establir el procediment més idoni, tenint en compte que hi haurà diverses maneres de realitzar-lo. És convenient conèixer la teoria que defineix l’elaboració, divulgació i seguiment dels procediments i les diverses maneres de representació gràfica.

En el primer apartat, “L’empresa”, veurem la definició d’empresa, com podem classificar les empreses segons diferents criteris i les diferents formes jurídiques que poden adoptar.

En el segon apartat, “L’organització de l’empresa”, analitzarem les formes d’organitzar una empresa estudiant els diferents enfocaments que han sorgit al llarg de la història i els que actualment existeixen a les empreses. Veurem què és la cultura empresarial i com les empreses es poden relacionar amb el seu entorn. Finalment, veurem les diferents maneres d’organitzar-se que poden utilitzar les empreses.

En el tercer apartat, “Processos de producció de béns i serveis”, veurem els processos i procediments de treball que tenen les empreses i la manera de normalitzar-los i documentar-los i algunes eines informàtiques per fer-ho.

Finalment, en el quart apartat, “Elaboració de procediments preventius”, es plasmaran els continguts treballats en els apartats anteriors en l’àmbit preventiu, elaborant els corresponents procediments preventius.

Anar a la pàgina següent:
Resum