Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Són una sèrie d’activitats encadenades seqüencialment que donen com a resultat un producte o un servei:

2

Són activitats sense riscos significatius:

3

Són procediments específics que han de seguir obligatòriament els treballadors que fan determinades activitats a causa del fet que poden generar perjudicis o danys en el cas de no fer-se de la forma preestablerta:

4

Són documents que estableixen com desenvolupar el conjunt d’activitats d’un procés d’una forma eficaç i segura, amb la finalitat que sempre es facin de la mateixa manera:

5

Són un conjunt de regles que preceptuen unes actuacions concretes des de l’únic punt de vista de protegir la salut:

6

Són instruccions de treball que regulen el desenvolupament d’activitats tècniques des del punt de vista preventiu:

Exercici 2

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Manteniment d’eines manuals i equips de treball:

2

Substitució d’una broca del trepant:

3

Perforació de plaques d’acer d’alta resistència:

4

Activitats per elaborar un trepant:

5

Protegiu-vos els ulls amb les ulleres de seguretat quan utilitzeu el trepant:

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions sobre el procediment de treball:

NúmPreguntaVF
1

Els procediments de treball són invariables, amb la finalitat que les activitats que descriuen sempre es facin de la mateixa manera.

2

El principi d’integració promulga que la PRL s’ha d’integrar en el sistema de gestió de l’empresa mitjançant la implantació i aplicació d’un pla de prevenció que inclogui, entre d’altres, les pràctiques, els procediments i els processos necessaris per realitzar l’acció preventiva en l’empresa.

3

Necessàriament s’han d’establir procediments en tasques crítiques amb riscos seriosos que poden provocar accidents o incidents greus/molts greus.

4

Els aspectes de seguretat han d’estar integrats només en els procediments de treball per evitar que els treballadors hagin de consultar diferents documents a l’hora de realitzar la seva feina.

Exercici 4

Relacioneu les següents accions amb el procediment preventiu corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Formació inicial i continuada dels treballadors:

2

Investigació i anàlisi d’accidents/incidents:

3

Inspeccions i revisions de seguretat:

4

Consignació d’instal·lacions i equips circumstancialment fora de servei:

5

Vigilància de la salut dels treballadors:

6

Contractació i subcontractació de treball, persones i equips:

7

Pla d’emergència:

8

Instruccions de treball:

Exercici 5

Trieu l’opció correcta sobre la redacció dels procediments:

NúmPregunta
1

Ha de permetre que una persona no entesa en la matèria el pogués entendre tan sols llegint-lo.

2

Redacció senzilla i clara.

3

Per facilitat la seva comprensió es poden utilitzar dibuixos, esquemes, gràfics, diagrames, cursogrames, etc.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 6

Trieu l’opció que no sigui correcta sobre la revisió i l’aprovació dels procediments:

NúmPregunta
1

Poden coincidir en una mateixa persona l’elaboració, la revisió i l’aprovació d’un mateix procediment de treball.

2

A vegades es deixa un període de temps des de l’aprovació fins a l’aplicació perquè els treballadors s’adaptin a les modificacions que comporta la nova realització del treball.

3

En el mateix procediment hi ha de constar el nom de les persones que signen la revisió i l’aprovació del procediment, els seus càrrecs i la data.

4

En la revisió és convenient donar una còpia als intervinents i als representants dels treballadors.

5

Quan el departament preventiu és un òrgan −staff− sense competències jeràrquiques, els procediments preventius han de ser aprovats per la direcció o el cap del servei respectiu on s’hagin d’aplicar.

Exercici 7

Trieu l’opció que no sigui correcta sobre la distribució i la divulgació dels procediments:

NúmPregunta
1

S’han de controlar totes les distribucions del procediment per assegurar-se que tots els destinataris (treballadors, òrgans de l’empresa, etc.) disposen del document.

2

A vegades el procediment és extens i tan sols interessa distribuir-ne directament una part als afectats.

3

S’ha d’establir un document annex al procediment per controlar i documentar la relació de persones que l’han rebut.

4

S’han de retirar tots els exemplars que no siguin de la revisió vigent per evitar que circulin procediments amb versions derogades.

5

És aconsellable, a efectes documentals i tècnics, que l’empresa mai arxivi exemplars de revisions anteriors.

6

En moltes ocasions, el control documentat es força complicat i requereix l’aplicació de procediments de control documental.

Exercici 8

Trieu l’opció que no sigui correcta sobre la revisió periòdica i actualització dels procediments:

NúmPregunta
1

Els procediments preventius haurien de revisar-se periòdicament per comprovar la seva idoneïtat i eficàcia i per implantar els canvis necessaris.

2

Qualsevol procediment és susceptible de millora, raó per la qual s’ha de motivar els treballadors perquè participin en aquesta missió.

3

Suposen un motiu per revisar i, si escau, actualitzar els procediments: en ocasió de produir-se algun accident o incident significatiu, sempre que els treballadors no estiguin d’acord, en ocasió de canvis en les condicions de treball, en els equips utilitzats, en les metodologies de treball…

4

És recomanable que s’inclogui un document annex al procediment per facilitar les propostes de millores per part dels treballadors.

Exercici 9

Relacioneu els continguts següents amb l’apartat dels procediments on han de constar:

NúmPreguntaResposta
1

Data i signatura de la persona que dona el vistiplau de les revisions posteriors:

2

És una breu descripció del contingut del procediment i la finalitat que es pretén:

3

Descripció dels processos regulats i de les seccions on s’ha d’aplicar:

4

S’hi esmenten els càrrecs amb competències en la seva elaboració i revisions posteriors i el responsable directe de la seva gestió i control:

5

Indicar els aspectes de seguretat al costat de l’operació respectiva:

6

Document annex per presentar propostes de modificacions:

7

Les lleis i els reglaments aplicables:

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre les instruccions de treball i instruccions de seguretat:

NúmPreguntaVF
1

Els treballadors han de complir escrupolosament totes les prescripcions recollides en les instruccions.

2

El seu redactat ha de ser al més tècnic possible, recollint les instruccions tècniques dels fabricants.

3

Les instruccions de treball són també conegudes com a normes de seguretat.

4

Resulta necessari elaborar instruccions de seguretat quan les activitats no són habituals i, per aquest motiu, és probable cometre un error i, consegüentment, patir un accident.

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre les instruccions de treball i instruccions de seguretat:

NúmPreguntaVF
1

Els continguts i l’estructura formal de les instruccions de treball i de les instruccions de seguretat són molt similars a la dels procediments de treball.

2

Les instruccions de seguretat descriuen de forma clara i concreta la manera correcta de realitzar determinades activitats, independentment de si poden generar danys o no.

3

S’ha d’integrar la mesura preventiva al costat de l’operació que comporta el risc.

4

Els destinataris principals són els caps de secció.

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre les instruccions de treball i instruccions de seguretat:

NúmPreguntaVF
1

Els serveis de prevenció no han d’intervenir en l’elaboració de les instruccions de treball, ja que són part interessada.

2

És convenient fer servir els diferents models que els utilitzats per als procediments.

3

Les instruccions de treball són procediments de treballs específics d’aquelles tasques que es consideren crítiques.

4

És convenient no documentar instruccions quan els treballadors tinguin formació i experiència.

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre les instruccions de treball i instruccions de seguretat:

NúmPreguntaVF
1

En les instruccions de treball queden recollits tots els aspectes de seguretat a tenir en compte pels treballadors a l’hora de desenvolupar una tasca.

2

S’han de situar prioritàriament en llocs segurs per tal d’evitar la seva pèrdua.

3

Les empreses han d’elaborar instruccions de totes les seves activitats.

4

La consulta de les avaluacions de riscos és una bona eina per identificar quines instruccions cal elaborar.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos