Activitats

Manual de procediments

L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer la publicació Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene (INSHT) i consultar els continguts d’aquest essencial document per a l’elaboració dels diversos procediments preventius.

Consulteu a Internet la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene (INSHT). Llegiu la presentació i l’índex del document de treball: Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración.

Es demana:

 1. Indiqueu la classificació que estableix l’INSHT per als diferents procediments preventius i indiqueu un exemple de procediment per a cadascuna de les classes.
 2. Segons s’indica en la introducció del “Manual de procediments de PRL”, quina orientació han de tenir els sistemes de gestió de la prevenció de les empreses?
 3. Existeix alguna norma obligatòria en aquest sentit?
 4. Existeixen directrius, normes o sistemes que han de servir com a referència en aquest punt?
 5. Els sistemes de gestió de seguretat i salut OHSAS 18000 esmentat per l’INSHT, està vigent?
 6. Quina norma internacional sobre sistemes de gestió de seguretat i salut està vigent actualment en substitució de OHSAS 18001?
 7. Quines raons s’al·leguen en el Manual de procediment de PRL per eliminar i minimitzar els danys derivats del treball?
 8. En quant s’estima el cost dels accidents de treball i de les malalties en el treball?
 9. Amb quins altres sistemes de gestió empresarials interrelaciona el Manual de procediment de PRL la prevenció de riscos laborals?
 10. Cerca a internet i explica què podem entendre per “excel·lència empresarial”.

 1. El Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guia de elaboración, publicat per l’INSHT, classifica els procediments preventius en quatre blocs: procediments per eliminar o reduir els riscos (per exemple, el procediment de formació inicial i contínua dels treballadors), procediments per al control de riscos (per exemple, el procediment de manteniment preventiu), procediments per fer front a canvis previsibles (per exemple, el procediment d’adquisició de màquines, equips de treball i productes químics) i, finalment, els procediments per fer front a successos previsibles (per exemple, el procediment de primers auxilis).
 2. Els sistemes de gestió de la prevenció de les empreses han d’estar orientats a l’eficàcia, és a dir, assolir una molt baixa sinistralitat, uns llocs de treball dignes i saludables i una opinió favorable dels treballadors respecte a les actuacions desenvolupades.
 3. No existeix cap norma obligatòria específica respecte a les característiques dels sistemes de gestió de la prevenció de les empreses.
 4. Sí que existeixen directrius, normes o sistemes que han de servir com a referència a les empreses a l’hora d’implementar els seus sistemes de gestió de la prevenció de les empreses, com per exemple les directrius de l’Organització Internacional del Treball.
 5. OHSAS 18001, Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut no està vigent.
 6. La norma internacional ISO 45001:2018 Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball ha substituït la norma OHSAS 18001. La ISO 45001:2018 especifica tots els requisits per assegurar la salut i seguretat en el treball, ofereix orientació per a la implementació del Sistema de Gestió de SST i permet a les organitzacions ser proactives i incrementar el seu rendiment quant a prevenció de lesions.
 7. El Manual de procediments de PRL de l’INSHT al·lega que per eliminar i minimitzar els danys derivats del treball, a més a més de l’obligació legal, existeixen raons de tipus ètic i econòmic.
 8. Segons diversos estudis realitzats, el cost dels accidents de treball i de les malalties en el treball suposen entre el 5 i el 10% dels beneficis bruts de les empreses.
 9. Els sistemes de gestió de seguretat i salut han d’estar interrelacionats i ser coherents amb la resta de sistemes de l’empresa, fonamentalment amb els sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001:2015) i els sistemes de gestió ambiental (ISO 14001:2015).
 10. L’excel·lència empresarial la podem entendre com el conjunt d’objectius, estratègies i accions destinades a aconseguir la màxima eficàcia en la gestió per obtenir els millors resultats. L’excel·lència és una metodologia que permet a qualsevol organització fer una autoavaluació o autodiagnòstic per mitjà d’una revisió sistemàtica de les seves estratègies i pràctiques de gestió. Aquest concepte es relaciona amb el cercle de millora contínua de Deming (d’Edwards Deming), també conegut com a cercle PDCA (de l’anglès pla-do-check-act; això és, ‘planificar-fer-verificar-actuar’).

Procediments per al control de riscos

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els continguts d’alguns dels principals procediments per al control de riscos.

Consulteu a Internet la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene (INSHT). Llegiu el bloc corresponent a “Planificación II. Actividades para el control de riesgos” del document de treball Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración.

Aquesta activitat té relació amb la necessitat de les empreses d’establir i implementar procediments per al control operacional quan els riscos no s’han pogut eliminar.

Es demana:

 1. Indiqueu i raoneu si els deu procediments de control operacional per al control de riscos que l’INSHT proposa són del tipus actiu o reactiu.
 2. Per als esmentats deu procediments per al control de riscos, empleneu la informació que es demana en cada cas.

(Nota: aprofiteu la realització de l’activitat per donar un cop d’ull als continguts que es desenvolupen en cadascun dels procediments, especialment d’aquells continguts pels quals us demanem informació. Així us podreu fer una idea de la utilitat del manual de procediments per als tècnics en prevenció.)

2.1. PROCEDIMENT D’INSPECCIONS I REVISIONS DE SEGURETAT

 • Abast del procediment…
 • Fases del desenvolupament de les inspeccions i revisions de seguretat…
 • Utilitat de l’annex…

2.2. PROCEDIMENT DE MANTENIMENT PREVENTIU

 • Abast del procediment…
 • Indiqueu quins annexos s’inclouen en el procediment…

2.3. PROCEDIMENT D’OBSERVACIONS DEL TREBALL

 • Objectiu del procediment…
 • Indiqueu quin annex s’inclou en el procediment…

2.4. PROCEDIMENT D’ORDRE I NETEJA DELS LLOCS DE TREBALL

 • Objectiu del procediment…
 • Indiqueu cinc accions pel pla d’ordre i neteja…
 • Indiqueu quins annexos s’inclouen en el procediment…

2.5. PROCEDIMENT DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT

 • Objectiu del procediment…

2.6. PROCEDIMENT DE CONTROL DE RISCOS HIGIÈNICS

 • Indiqueu sis eines per reduir el risc higiènic…
 • Indiqueu quins annexos s’inclouen en el procediment…

2.7. PROCEDIMENT DE CONTROL DE RISCOS ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

 • Objectiu del procediment…
 • Abast del procediment…

2.8. PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ DE RISCOS I SUGGERIMENTS DE MILLORA

 • Descriviu l’annex: “MODEL DE COMUNICACIÓ DE RISCOS I SUGGERIMENTS DE MILLORA”…

2.9. PROCEDIMENT DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES MESURES CORRECTIVES

 • Objectiu del procediment…
 • Indiqueu cinc aspectes a comprovar i registrar de les mesures correctives:
  1. Comprovar i registrar si el…
  2. Comprovar i registrar si el…
  3. Comprovar i registrar si el…
  4. Comprovar i registrar si el…
  5. Comprovar i registrar si els…
 • Indiqueu quin annex s’inclou en el procediment…

2.10. PROCEDIMENT DE PERMISOS PER A TREBALLS ESPECIALS

 • Indiqueu cinc treballs especials de l’abast d’aquest procediment…

 1. Els procediments proposats són tots actius o proactius, ja que la seva posada en marxa té com a objectiu el control de la realització de les activitats, amb la finalitat que els treballs es realitzin amb la màxima eficàcia i seguretat. En definitiva, pretenen actuar davant els riscos existents abans que es produeixi l’incident o accident. Per contra, els procediments reactius són aquells que es posen en marxa una vegada s’han produït errades en la seguretat, en el sistema, etc., com per exemple els procediments d’investigació dels accidents.
 2. Deu procediments de control operacional per al control de riscos:

2.1. PROCEDIMENT D’INSPECCIONS I REVISIONS DE SEGURETAT

 • ABAST: revisar les condicions perilloses que es presentin o es puguin presentar en les instal·lacions, les màquines, els equips i les eines a causa del disseny, el funcionament o la situació i aquells elements i sistemes de seguretat que serveixin per actuar davant errades previstes o situacions d’emergència.
 • 4 FASES DE DESENVOLUPAMENT; 1. Preparació. 2. Inspecció i revisió. 3. Accions correctores. 4. Seguiment de les mesures adoptades.
 • UTILITAT DE L’ANNEX: registrar els elements a revisar de les parts crítiques d’una màquina o equip.

2.2. PROCEDIMENT DE MANTENIMENT PREVENTIU

 • ABAST: treballs planificats que es fan en les instal·lacions o en els equips per verificar el seu correcte funcionament i detectar i corregir deficiències en els mateixos abans que es produeixin avaries.
 • ANNEXOS: formulari de registre d’incidències. Fitxa de manteniment/revisió de seguretat d’equips.

2.3. PROCEDIMENT D’OBSERVACIONS DEL TREBALL

 • OBJECTIU: observar i analitzar les actuacions dels treballadors en la realització de les seves funcions per assegurar que el treball es realitza de forma segura i d’acord amb el que està establert, amb la finalitat d’incorporar correccions i/o millores, especialment en matèria de formació i instruccions i normes de treball.
  Mitjançant l’observació del treball es controla, fonamentalment, el compliment de les instruccions de treball i l’efectivitat de la formació en la realització de tasques; també pot incloure el control del compliment de procediments d’activitats preventives (permisos de treball i consignació de màquines).
 • ANNEX: formulari d’observació del treball.

2.4-. PROCEDIMENT D’ORDRE I NETEJA DELS LLOCS DE TREBALL

 • OBJECTIU: establir unes normes bàsiques d’actuació per mantenir els centres de treball ordenats i nets i aconseguir un ambient de treball agradable, eficient i més segur.
 • ACCIONS D’UN PLA D’ORDRE I NETEJA:
  1. Eliminar el que resulta innecessari i classificar el que és útil.
  2. Condicionar els mitjans per guardar i localitzar el material fàcilment.
  3. Evitar embrutar i netejar després.
  4. Afavorir l’ordre i la neteja.
  5. Control, revisions periòdiques.
 • ANNEXOS: normes d’ordre i neteja. Revisió d’ordre i neteja.

2.5-. PROCEDIMENT DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT

 • OBJECTIU: practicar una correcta vigilància de la salut de les persones per a, així, obtenir conclusions rellevants relacionades amb l’adequació del lloc de treball a la persona, actuar amb rapidesa davant alteracions de la salut i determinar la necessitat d’introduir o millorar les mesures de prevenció i protecció dels llocs de treball.

2.6. PROCEDIMENT DE CONTROL DE RISCOS HIGIÈNICS

 • EINES PER REDUIR EL RISC HIGIÈNIC:
  1. Correcte control dels equips que emeten contaminats.
  2. Control de l’exposició a contaminants actuant primer sobre el focus; si no és suficient, actuar sobre el medi de propagació, i en última instància sobre el receptor mitjançant mesures de protecció.
  3. Disponibilitat de llistes i fitxes de seguretat de tots els productes químics.
  4. La formació i informació del personal.
  5. La disponibilitat d’equips de protecció adequats, prioritzant la protecció col·lectiva.
 • ANNEXOS: fitxa de recollida de dades realitzada amb un sonòmetre. Fitxa de recollida de dades realitzada amb un dosímetre.

2.7-. PROCEDIMENT DE CONTROL DE RISCOS ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

 • OBJECTIU: adaptar el lloc de treball, l’entorn i els aspectes organitzatius a les característiques individuals de les persones, amb la finalitat d’harmonitzar l’eficàcia funcional i el benestar humà.
 • ABAST: aspectes antropomètrics, posturals, d’esforç físic, de disseny del lloc de treball, dels moviments repetitius, de les eines emprades, de l’ambient físic i de la càrrega mental.
  Respecte als riscos psicosociològics, es consideraran els originats pels treballs a torns, aïllats o nocturns.

2.8. PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ DE RISCOS I SUGGERIMENTS DE MILLORA

 • DESCRIPCIÓ DE l’ANNEX: “MODEL DE COMUNICACIÓ DE RISCOS I SUGGERIMENTS DE MILLORA”.
  • El comunicat del risc o de la millora s’identifica i descriu el factor de risc o millora.
  • El comandament directe s’identifica i valora el factor de risc i estableix la prioritat d’actuació. Descriu l’acció correctiva o la proposta de millora.
  • El coordinador de prevenció realitza les observacions necessàries i dona el seu vistiplau.

2.9-. PROCEDIMENT DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES MESURES CORRECTIVES

 • OBJECTIU: assegurar-se que la implantació de les mesures correctores que estan establertes o acordades es duen a terme adequadament i en els terminis previstos.
  Controlar la planificació de mesures preventives específiques en les diferents àrees funcionals de l’empresa.
 • ASPECTES A COMPROVAR I REGISTRAR DE LES MESURES CORRECTIVES:
  1. Comprovar i registrar si el responsable d’aplicar la mesura correctiva ho ha fet.
  2. Comprovar i registrar si el responsable de fer el seguiment de la mesura correctiva executa la seva tasca tal com està establert.
  3. Comprovar i registrar si es compleixen els terminis previstos.
  4. Comprovar i registrar si el grau de disminució de la deficiència o risc és suficient.
  5. Comprovar i registrar si els mitjans i recursos utilitzats per solucionar la deficiència són els establerts.
 • ANNEX: fitxa de seguiment i control d’accions correctores.

2.10. PROCEDIMENT DE PERMISOS PER A TREBALLS ESPECIALS

 • TREBALLS ESPECIALS DE L’ABAST DEL PROCEDIMENT:
  1. Treballs en calor.
  2. Treballs en fred.
  3. Treballs en espais confinats.
  4. Treballs elèctrics.
  5. Treballs en alçada.

Procediments d'actuacions davant els canvis previsibles

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els continguts d’alguns dels procediments associats als canvis previsibles més comuns.

Consulteu a Internet la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene (INSHT). Llegiu el bloc corresponent a “Planificación III. Actuaciones frente a cambios previsibles” del document de treball Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración.

Aquesta activitat té relació amb la conveniència de procedimentar les actuacions que realitzen les empreses que poden generar nous riscos o modificar els riscos existents i que cal que siguin objecte de l’activitat preventiva de les empreses per a la seva eliminació i control.

Es demana:

 1. Indiqueu la finalitat de la planificació d’actuacions davant els canvis previsibles.
 2. Indiqueu i raoneu si els set procediments d’actuacions davant els canvis previsibles proposats per l’INSHT en el seu Manual de procedimientos de PRL. Guia de actuación són del tipus actiu o reactiu.
 3. Indiqueu, per als set procediments esmentats, la informació que es demana seguidament:

3.1. PROCEDIMENT DE NOUS PROJECTES I MODIFICACIONS D’INSTAL·LACIONS, PROCESSOS O SUBSTÀNCIES.

 • Abast del procediment…
 • Indiqueu quin annex s’inclou en el procediment…

3.2. PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS DE TREBALL I PRODUCTES QUÍMICS

 • Objectiu del procediment…
 • Indiqueu quins annexos s’inclouen en el procediment…

3.3. PROCEDIMENT DE CONSIGNA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPS CIRCUMSTANCIALMENT FORA DE SERVEI

 • Objectiu del procediment…
 • Indiqueu quin annex s’inclou en el procediment…

3.4. PROCEDIMENT DE PERFILS PROFESSIONALS

 • Objectiu del procediment…
 • Indiqueu els requisits a considerar que figuren a l’ANNEX…

3.5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I SUBCONTRACTACIÓ: TREBALL, PERSONES I EQUIPS

 • Objectiu del procediment…
 • Abast del procediment…

3.6. PROCEDIMENT D’ACCÉS DE PERSONAL I VEHICLES

 • Objectiu del procediment…
 • Indiqueu quins annexos s’inclouen en el procediment…

3.7. PROCEDIMENT DE SEGURETAT DE RESIDUS

 • Objectiu del procediment…
 • Indiqueu la normativa ISO associada a aquest procediment…

 1. La planificació i l’establiment de procediments en els quals es determini qui, quan i com actuar, permeten el control dels riscos davant actuacions que poden alterar o modificar els processos de treball establerts, ja sigui per la mateixa dinàmica de canvi de l’activitat empresarial, ja sigui per circumstàncies especials que poden aparèixer i que, si no es controlen en el moment oportú, poden generar riscos als treballadors.
 2. Els procediments d’actuacions davant els canvis previsibles són per naturalesa actius o proactius, ja que tenen com a finalitat la realització d’activitats preventives per part de les empreses per eliminar i controlar els riscos que es puguin generar o modificar quan les empreses vulguin introduir canvis de forma planificada, com per exemple en l’elecció de nous equips de treball o la incorporació de nous treballadors.
 3. Set procediments d’actuacions davant de canvis previsibles:

3.1. PROCEDIMENT DE NOUS PROJECTES I MODIFICACIONS D’INSTAL·LACIONS, PROCESSOS O SUBSTÀNCIES.

 • ABAST: nous projectes, canvis i modificacions de les instal·lacions existents, que puguin afectar substancialment la seguretat i la salut dels treballadors. També si ho fan empreses externes.
 • ANNEX: fitxa de projecte de modificació d’àrea de treball.

3.2. PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS DE TREBALL I PRODUCTES QUÍMICS

 • OBJECTIU: garantir que les substàncies i els equips adquirits siguin segurs, adequats al treball i convenientment adaptats a l’efecte.
 • 2 ANNEXOS: fitxa de control de recepció de noves instal·lacions i equips. Fitxa de control de recepció de productes químics.

3.3. PROCEDIMENT DE CONSIGNA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPS CIRCUMSTANCIALMENT FORA DE SERVEI

 • OBJECTIU: assegurar la utilització de dispositius de consignació en instal·lacions i equips circumstancialment fora de servei, per prevenir posades en marxa accidentals de màquines i altres equips durant el manteniment i les reparacions, evitant així que el treballador pugui resultar danyat.
 • ANNEX: full de control de consignació d’instal·lacions/equips.

3.4-. PROCEDIMENT DE PERFILS PROFESSIONALS

 • OBJECTIU: assegurar-se que en el procés de selecció de personal es tenen presents els criteris necessaris per garantir que el perfil professional i les capacitats de les persones s’adeqüen a les exigències i requisits del lloc de treball o tasques a realitzar.
 • Indica els requisits a considerar que figuren en l’ANNEX:
  • Exigències personals.
  • Formació requerida.
  • Experiència requerida.
  • Riscos específics als quals pot estar exposat.
  • Si requereix control mèdic.
  • Altres aspectes rellevants.

3.5-. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I SUBCONTRACTACIÓ: TREBALL, PERSONES I EQUIPS

 • OBJECTIU: assegurar-se que els serveis realitzats per entitats o personal extern contractat o subcontractat s’executin sota les mesures de seguretat establertes per la legislació i la mateixa empresa contractista.
 • ABAST: Operacions o serveis realitzats per contractació o subcontractació, incloent-hi treballs i serveis:
  • Que siguin o no de la mateixa activitat de l’empresa principal.
  • Que utilitzin màquines, eines, productes, etc., proporcionats per l’empresa.
  • Que els realitzin autònoms.
 • No entren en l’abast: els treballs i serveis proporcionats per ETT, ni la contractació i subcontractació en el sector de la construcció.

3.6-. PROCEDIMENT D’ACCÉS DE PERSONAL I VEHICLES

 • OBJECTIU: identificar, controlar i registrar les persones i els vehicles forans que accedeixen a àmbits no oberts al públic, de forma que es garanteixi la seva seguretat, la de les instal·lacions i la del mateix personal del centre de treball.
 • 3 ANNEXOS: model de full de visita. Control d’accés de persones. Control d’accés de vehicles.

3.7-. PROCEDIMENT DE SEGURETAT DE RESIDUS

 • OBJECTIU: garantir i controlar el tractament i l’eliminació segura dels residus, de forma que no presentin un risc per als treballadors ni per al medi ambient.
 • NORMATIVA ISO: 14001:2015. Sistemes de Gestió Ambiental.

Procediment d'elaboració de les instruccions de treball

L’objectiu de l’activitat és analitzar detalladament el procediment per a l’elaboració, la implementació i el manteniment d’un procediment sobre instruccions de treball.

Consulteu a Internet la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene (INSHT). Llegiu el bloc corresponent a “Planificación I. Medidas/actividades para eliminar o reducir los riesgos” del document de treball Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración.

Observeu que entre els diferents procediments d’aquest bloc, un correspon al procediment d’elaboració i manteniment de les instruccions de treball. Concretament, aquesta activitat pretén aprofundir en la metodologia per a l’elaboració d’instruccions de treball de les tasques que siguin considerades crítiques.

Es demana:

 1. Quin ha de ser l’abast dels procediments sobre instruccions de treball.
 2. Indiqueu les fases que s’han de seguir per a l’elaboració de les instruccions de treball amb la finalitat de desenvolupar de forma seqüencial els passos a seguir per a la correcta realització d’un treball o tasca i, per tant, servir de guia als treballadors en el desenvolupament de les activitats crítiques.
 3. Indiqueu tasques que l’INSHT proposa i en què, a causa del fet que són crítiques, cal disposar de les corresponents instruccions de treball per escrit.
 4. Indiqueu com estan indicats els punts clau de seguretat respecte de les fases de treball en les instruccions de treball.
 5. Indiqueu els trets característics de la redacció de les instruccions de treball.
 6. Indiqueu la finalitat i els continguts proposats per a les llistes de distribució de les instruccions de treball.
 7. Indiqueu les implicacions i responsabilitats en l’elaboració i el manteniment de les instruccions de treball de:
  • Directors de les unitats funcionals.
  • Especialistes.
  • Comandaments directes.
  • Coordinador de prevenció o servei de prevenció.
  • Treballadors. Delegats de prevenció.

 1. Abast: és convenient elaborar instruccions de treball escrites d’aquelles tasques que es considerin crítiques, bé sigui a causa de la seva complexitat i dificultat, bé sigui a causa del fet que la mala execució o omissió de la tasca pugui repercutir significativament en la qualitat o seguretat del procés.
 2. Fases:
  1. Determinar les activitats o tasques objecte d’instrucció.
  2. Planificar la seva elaboració.
  3. Estudiar i analitzar la tasca a sistematitzar.
  4. Redactar la instrucció.
  5. Aprovar, tractar i controlar la instrucció.
  6. Distribuir i divulgar la instrucció.
  7. Revisió periòdica i actualització.
 3. Tasques crítiques:
  • Operacions normals amb riscos de greus conseqüències.
  • Treballs en calor.
  • Espais confinats.
  • Operacions amb aportació de calor en llocs amb perill d’incendi o explosió.
  • Situacions d’emergència.
  • Control de subcontractes.
  • Intervencions de personal forà.
  • Càrrega i descàrrega i moviments de vehicles.
  • Aturades i posades en marxa d’instal·lacions.
  • Operacions de manteniment i neteja.
  • Alteració de procediments normals.
  • Treballs en solitari.
  • Utilització ocasional d’equips amb funcions clau.
 4. Els punts clau de seguretat han de figurar juntament amb la fase de treball corresponent.
 5. Redacció de les instruccions: senzilla i clarificadora.
 6. Llistes de distribució de les instruccions: la finalitat de les llistes de distribució és garantir que tots els treballadors disposen de les instruccions necessàries per fer el seu treball. Continguts de les llistes de distribució: còpies lliurades, versió vigent i destinataris.
 7. Implicacions i responsabilitats:
  • Directors de les unitats funcionals: elaborar les instruccions de treball.
  • Especialistes: elaborar les instruccions de treball, per delegació dels directors de les unitats funcionals.
  • Comandaments directes: distribució i transmissió de les instruccions en el seu àmbit, utilitzant-les com a instrument bàsic de la formació específica dels llocs de treball. Vetllar pel seu correcte compliment i detectar necessitats d’actualització i millora i identificar la necessitat de noves instruccions.
  • Coordinador de prevenció o servei de prevenció: assessorament i revisió de les instruccions de treball.
  • Treballadors: complir les instruccions, comunicar les deficiències i participar en la seva elaboració.
  • Delegats de prevenció: seran informats de les tasques crítiques, de les instruccions vigents i en curs, i seran consultats prèviament a la seva aprovació.

Anar a la pàgina anterior:
Elaboració de documentació preventiva
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació